Ἐλευθερία;Τί σημαίνει ἐλευθερία γιά τόν κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς;
Τί σημαίνει σάν ἔννοια; Μᾶς ἀπασχολεῖ;
Διότι ξεκινῶντας ἀπὸ αὐτὸ μποροῦμε νὰ μάθουμε καὶ γιὰ τοὺς ἑαυτούς μας πολλά, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ πῶς ὀνειρευόμαστε, ἐὰν ὀνειρευόμαστε, τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία…
Ἄλλως τέ… Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε ὄχι μόνον δὲν εἶναι ἐλευθερία ἀλλὰ μία σκλαβιὰ ποὺ διαρκῶς μεγαλώνει…

Στὸ λεξικὸν Δημητράκου διαβάζουμε πὼς ἐλευθερία εἶναι ἡ πολιτικὴ ἀνεξαρτησία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπὸ πάσης βίας ἤ ἐπιδράσεως ἀπαλλαγή, ἀνεξαρτησία. (Ἀναφέρεται ἐπίσης καὶ ἡ ἔλλειψις ἠθικοῦ περιορισμοῦ.) Αὐτὰ ὅμως ποὺ δὲν διαβάζουμε σὲ αὐτὸ τὸ λεξικὸν εἶναι ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως ἀλλὰ καὶ τὸ τίμημα ποὺ ἔχουν πληρώσει, ΟΛΟΙ οἱ λαοί, πρὸ κειμένου νὰ διαητηρήσουν στοιχειώδη ἐλευθερία.
Σήμερα δὲν θὰ ἀσχοληθῶ ὅμως μὲ τὴν ἐτυμολογία τῆς λέξεως ἀλλὰ μὲ τὸ τὶ σημαίνει γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες ἡ ἔννοια τῆς Ἐλευθερίας. Ἤ, ὀρθότερα, τὸ πῶς ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες, νοοῦμε τὴν Ἐλευθερία.
Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ πέρας αὐτῆς τῆς ἐννοίας, γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, κρύβεται στὴν φράσιν:

«Ἐλευθερία ἤ Θάνατος».

Ἡ πραγματικὴ Ἐλευθερία τοῦ Ἀνθρώπου ἰσχυροποιεῖται μόνον ἀπὸ τὸ ἐὰν εἶναι πάντα ΕΤΟΙΜΟΣ νὰ πεθάνῃ γιὰ νὰ τὴν ὑπερασπιστῇ. Ἐὰν κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς πράγματι ἀντέχῃ, τότε ἤδη ἔχει κατακτήσει τὸ δικαίωμα στὴν Ἐλευθερία, ἀκόμη κι ἐὰν ἤδη τὰ δεσμά του εἶναι ἰσχυρότατα καὶ δὲν λύνονται. Τοὐλάχιστον γιὰ τὰ μάτια καὶ τὴν ἀντίληψιν τῶν πολλῶν… Μὰ ἡ Ἐλευθερία γεννιέται μέσα μας καὶ μόνον ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ ἐὰν μποροῦμε νὰ τὴν ὑπερασπιστοῦμε μὲ τὴν ζωή μας. Ἄλλως τέ… …κάποιοι παπποῦδες γνώριζαν καλλίτερα…

«Ἤ τὰν ἤ ἐπὶ τᾶς»

Ζωὴ εἶναι ἡ ἄσκησις τοῦ δικαιώματος τῆς Ἐλευθερίας. Ἐὰν δὲν μποροῦμε νὰ  τιμήσουμε τὴν Ἐλευθερία μας,  δὲν ξέρω ἐὰν ἔχουμε τὸ δικαίωμα στὴν ζωή μας.
Φιλονόη
φωτογραφία