Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

Τό 1918 ηττήθη ό Ευρωπαϊκός Πολιτισμός καί εθριάμβευσε ό Αλλογενής Διεθνής Εβραίος Τραπεζίτης!...Τό 1939 ήτο ό τελευταίος σπασμός καί ή τελευταία αντίδρασις τού Ευρωπαϊκού Πολιτισμού καί ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ '45 ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΗΤΟ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!

Από το 1918 η Ελλάς είχε μίαν στάσιν εχθρικήν προς την Ιταλίαν, γεγονός που της στοίχησε στην Μικρασία! Ολα αυτά προ του φασιστικού καθεστώτος! Η στάσις αυτή ητο πολλαπλώς λάθος και κυρίως από την θεμελιώδη σκοπιά του Πολιτισμού.
Εχομε εξηγήσει ότι τα έθνη υπάρχουν μόνον και έχουν αξίαν και σημασίαν ως δομικοί λίθοι ενός Πολιτισμού! Εκτός του Πολιτισμού τα έθνη μεταμορφώνονται εις σύνολον φελλάχων ( : όρος της Φιλοσοφίας της Ιστορίας) χωρίς ιστορία και προοπτική! Παράδειγμα πολέμου κακώς γενομένου και ενδο-πολιτιστικού ήτο η σύγκρουσις Κίνας-Ιαπωνίας. Ητο καθαρόν από πλευράς αναλύσεως της Ιστορίας ότι είχε έλθει η στιγμή να συνενώση εκ νέου τον Σινικόν Πολιτισμόν η Ιαπωνία και κάθε αντίστασις μόνον κακόν θα έφερνε, όπως η αντίδρασις των Αθηναίων κατά της Μακεδονικής ηγεμονίας!
Ούτως, εντός των πλαισίων του Ελληνικού-Αναγεννησιακού-Ευρωπαϊκού-Δυτικού Πολιτισμού αναμφισβητήτως από την εποχήν της Αναγεννήσεως πρωταθλητής ήτο η Ιταλία, πράγμα που συνεχίζεται έως της σήμερον φθινόντως, και όχι η Ελλάς, η οποία ακόμη αγωνίζεται να ενταχθή μέσα σε αυτόν τον Πολιτισμόν λόγω της αντιδράσεως της εκκλησίας και γενικώτερον καθώς εως το 1821 ζούσε σε έναν άλλον Πολιτισμόν, στην Ανατολική χριστιανική κουλτούρα! Ο Μουσσολίνι έδειξε ότι είχε συναίσθησιν αυτής της συνεχείας του Πολιτισμού, κι όποιος πηγαίνει στα Δωδεκάνησα βλέπει την αρχιτεκτονική κληρονομιά που άφησε! Επομένως η Ελλάς ώφειλε να είναι στερεά συνενωμένη (με κάποιον τρόπον) με την Ιταλίαν δοθέντος μάλιστα ότι μας ενώνει (α) κοινή γεωπολιτική τύχη και (β) ο πληθυσμός της Μεγάλης Ελλάδος και της Σικελίας είναι καθαρά ελληνικός, τόσον βιολογικώς, στο DNA, όσον και στον λαϊκόν πολιτισμόν και στους τρόπους, και βεβαίως και ο υπόλοιπος πληθυσμός της Ιταλίας δεν διαφέρει πολύ από εμάς! Αντιθέτως, μέγα χάσμα μάς χωρίζει από την Αγγλία, τόσον ψυχικόν και νοητικόν, όσον και γεωπολιτικόν, ομοίως και από τις εξωτερικότερες δυνάμεις του Πολιτισμού, την Ρωσσία και τις ΗΠΑ, των οποίων η κουλτούρα μας είναι ακατανόητη!
Εξετάζοντες τώρα ποίον θα ήτο το καλώς έχειν του Ελληνικού-Αναγεννησιακού-Δυτικού Πολιτισμού, αυτό αναμφιβόλως θα εξυπηρετείτο άριστα με ένα Ιταλικόν Impero, εφ' όσον μάλιαστα απέτυχον οι δύο προσπάθειες της Γαλλίας να επιβληθή (με τον Λουδοβίκο 14ον και τον Βοναπάρτη). Θα ήτο απείρως προτιμώτερον από να πέση ο Πολιτισμός στα νύχια των εξωτερικοτέρων δυνάμεων και δή της Ρωσσίας που μάλιστα μόνον ένα μικρόν τμήμα της μετέχει στον Ευρωπαϊκόν Πολιτισμόν! Ακόμη χειρότερα, τρισχειρότερα θα ελέγαμε όπου εκινδύνευε ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός να ευρεθή υπό τον έλεγχον του Διεθνούς Τραπεζίτου (πράγμα που δεν το απέφυγε τελικώς), ο οποίος είναι Αλλοπολιτιστικός, Αλλογενής, καθώς ο Εβραϊσμός αποτελεί τμήμα του αρχαίου απολιθωμένου Συριακού Πολιτισμού!
Εχοντες αυτά υπ' όψιν λύνωμε και το ζήτημα της «κατακτήσεως»! Η κατάκτησις της Κίνας από την Ιαπωνίαν, διόλου κατάκτησις δεν ήτο αλλά η φυσική συνένωσις του Σινικού πολιτισμού, όπως η συνένωσις του Ελληνικού Πολιτισμού (α) από την Αθήνα, (β) από τους Μακεδόνες και (γ) από τους Ρωμαίους και παρ' ολίγον να επακολουθούσε και άλλη από την Γαλατίαν. Οπότε, η συνένωσις της Ιταλίας και της Ελλάδος είναι το Ιστορικώς ευκταίον και διόλου δεν θάναι καστάκτησις οψέποτε γίνει, είτε από την επέμβασιν της Ιταλίας, είτε από την επέμβασιν της, είτε από τρίτην δύναμιν!
------------------
2) Η ΟΜΙΛΙΑ
Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΕΙ ΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΗΤΟ ΕΝΑΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ολόκληρος η ομιλία είναι μία επιχειρηματολογία περί της ορθής ή όχι αποφάσεως του ΟΧΙ. Η επιχειρηματολογία Μεταξά είναι καθ' όλα ορθή εφ' όσον επρόκειτο, όπως το εφαντάζετο αυτός, ως ένας πόλεμος κοινός, όπως όλοι οι άλλοι γνωστοί μας, πόλεμος κατακτητικών βλέψεων, μεγαλείου, συμφερόντων, δούναι και λαβείν! Υπ' αυτήν την άποψιν η επιχειρηματολογία Μεταξά είναι άψογος! Εκθέτει με αξκρίβειαν τα προηγηθέντα! Σε έναν τέτοιον πόλεμον το να εικάσης ποιός θα είναι ο νικητής ώστε να ευρεθής στο στρατόπεδόν του είναι θεμελιώδες! Αυτό το φροντίζει ο Μεταξάς και με την στρατιωτήν ιδιοφυΐαν του αντιλαμβάνεται ορθώς τα πράγματα και λέγει «οι Γερμανοί δεν θα νικήσουν. Δεν μπορεί να νικήσουν. Υπάρχουν πολλά εμπόδια.»! Πολύ σωστά! Υπέροχη διαπίστωσις, τον συγχαίρω θερμώς: «Τέλος διά την Γερμανίαν η νίκη θα ήτο εν πάση περιπτώσει δυνατή μόνο με κοσμοκρατορίαν. Αλλ’ η κοσμοκρατορία διά την Γερμανίαν κατέστη οριστικά αδύνατος στην Δουνκέρκη.» Επομένως πού έγκειται το λάθος;;
Αυτό που ακυρώνει τα πάντα είναι ότι ο πόλεμος αυτός ΔΕΝ ήτο ένας πόλεμος κοινός, συνήθης, όπως όλοι οι άλλοι! Οπως έχομε γράψει:
Στις ΗΠΑ όλοι οι πόλεμοι κρίνονται, επικρίνονται, δημιουργούν αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις! Αντιθέτως, ο λεγόμενος Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσταται υπεράνω και της παραμικρής κριτικής ή συζητήσεως! Ενα μαύρο φίδι τρώει όποιον και κατ' ελάχιστον έστω αμφισβητήσει την επίσημον ιστοριογραφίαν! Ο Β΄ΠΠ διόλου δεν θεωρείται ως ένας πόλεμος την ανθρωπίνης ιστορίας όπως όλοι, ως ένας πόλεμος μεταξύ κατακτητικών δυνάμεων, συμφερόντων, λαών και εθνών! Αντιθέτως, έχει τυλιχθή με τον μανδύαν του Μεταφυσικού, του Θεολογικού, του Μυθολογικού! Είναι, ως λέγεται εξάλλου, "ο καλός πόλεμος", όπου ανεμετρήθησαν οι συμπαντικές δυνάμεις του Αγαθού και του Κακού! Του Θεού και του Σατανά! Οι Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν ήσαν οι Αρχάγγελοι του Καλού, οι εκπρόσωποι του Θεού! Αντιστρόφως, οι δυνάμεις του Άξονος ήσαν η προσωποποίησις του Κακού, του Σατανά, του Διαβόλου! Ιδιαιτέρως διαβολικός πρέπει να ήτο ο Μουσσολίνι αφού η λέξις Φασίστας αποτελεί πλέον δεινή και αισχρή ύβρι και κατηγορία που όποτε εκτοξεύεται φονεύει κυριολεκτικώς το θύμα της! Έχετε ιδή την Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που παρελαύνει με το πανώ: "Θάνατος στους Φασίστες"!
Το αποτέλεσμα του πολέμου θα τα άλλάζε όλα! Όπως έλεγε ο Στάλιν στον Μίλοβαν Τζίλας, όποιος κέρδιζε θα επέβαλε στον κατακτηθέντα το σύστημά του!
Να είμεθα συγκεκριμένοι: Το 1918 ηττήθη ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και εθριάμβευσε ο Αλλογενής Διεθνής Τραπεζίτης! Ποία ήτο η κυρία πράξις του Προέδρου Ουΐλσων;; Η ίδρυσις της Fed (Federal Reserve, της αντιστοίχου της Τραπέζης της Ελλάδος με το δικαίωμα κοπής νομίσματος) η οποία είναι ο πραγματικός κύριος των ΗΠΑ και ΔΕΝ είναι κρατική, αλλά ιδιωτική ανήκουσα στον όμιλον Ροτσίλδ και ΔΕΝ ελέγχεται από το Κογκρέσον (προσφάτως τροπολογία προβλέπουσα τον έλεγχον της Fed υπό του Κογκρέσου, εισαχθείσα υπό του τ. υποψηφίου προέδρου Ron Paul, κατεψηφίσθη!!)
Ο πόλεμος του 1939 ήτο ο τελευταίος σπασμός και η τελευταία αντίδρασις του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ '45 ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΗΤΟ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, κατά λογικήν ακολουθίαν, ΔΕΝ νοείται ένας λαός και ένας ηγέτης να εσκέπτοντο χρησιμοθηρικά, όπως στους άλλους τους κοινούς πολέμους, ποίον ήτο το υλικόν συμφέρον της χώρας, η εδαφική της ακεραιότης ή ποίος λογικά θα ήτο ο νικητής του πολέμου και τί θα εγίνετο μεταπολεμικώς! Η μοναδική ορθή απόφασις που θα έπρεπε να πρυτανεύη θα ήτο: ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ! Εν άλλαις λέξεσιν η απόφασις ώφειλε να είναι ΗΘΙΚΗ και όχι χρησομοθηρική!
Με τον Ευρωπαϊκόν Πολιτισμόν ΝΕΚΡΟΝ πλέον δεν είσαι Ελλην, Φελλάχος είσαι και η χώρα σου μόνον ελεύθερη δεν είναι αλλά είναι υπό την επικυριαρχίαν του Αλλογενούς Εξουσιαστού! Αυτού που τώρα σου φυτεύει τους Μωαμεθανούς Εποίκους! Τώρα χάνεις τα πάντα! Επομένως είναι ρηχή η επιχειρηματολογία γιά την Πρέβεζα ή την Καβάλα ή γιά τα Δωδεκάνησα! Ανιστόρητοι και οι Επτανήσιοι που ομιλούν γιά «Ιταλική κατοχή»: Πότε τα Επτάνησα θα συμμετείχον πιό πολύ στον Ευρωπαϊκόν Πολιτισμόν, τότε που θα εγίνοντο μία κανονική επαρχία της Ιταλίας όπως όλες ή τώρα που «απελευθερώθηκαν»;; Δείτε τα σήμερα, φελλαχοποιημένα πλήρως! Η Ζάκυνθος, η πιό πολιτισμένη όλων, τώρα φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα των ξένων εφημερίδων (δείτε π.χ. την Daily Mail) ως κέντρον ανομίας, ναρκωτικών και δικτύων πορνείας!
ΑΥΤΟ ΗΤΟ ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ: ΗΤΟ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΗΔΗ ΚΑΙΡΙΩΣ ΤΡΩΘΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ! Και αυτό διέφυγε από τις σκέψεις του Μεταξά και του ακροατηρίου του!! 

ΠΗΓΗ 
Διαβάστε καί ΕΔΩ

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

΄Η Μεγαλοσύνη τών λαών δέν μετριέται μέ τό στρέμμα. Μέ τής καρδιάς τό πύρωμα μετριέται καί μέ τό αίμα. Κωστής Παλαμάς


ΤΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΡΩΪΝΗ, ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΔΩΡΟΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ!

Συστατικόν της ανθρωπίνης φύσεως ο πόνος και ο Θεός έδωσε το ένα και μοναδικόν αναλγητικόν, το όπιον.
Το όπιον ευρίσκεται στα κωδία (καρπούς) της μήκωνος της υπνοφόρου (μεγάλης παπαρούνας) και η μορφίνη και η ηρωϊνη είναι παράγωγά του! Ολα τα υπόλοιπα ψευδώς λεγόμενα αναλγητικά, όπως η ασπιρίνη, το ντεπόν κλπ είναι απλώς Αντιφλεγμονώδη!
Οι άνθρωποι το ήξεραν πάντοτε το όπιον και το χρησιμοποιούσαν, είχαν μερικές τέτοιες παπαρούνες στον κήπο, έδιδαν ολίγον αφέψημα στα βρέφη που ήσαν ανήσυχα, έπαιρναν λίγο λαύδανον (διάλυμα οπίου σε οινόπνευμα) όταν είχαν γαστρεντερίτιδα [το όπιον, εκτός των άλλων είναι και το μοναδικόν φάρμακον που σταματά τον περισταλτισμόν του εντέρου], επίσης έως προ ολίγου καιρού κυκλοφορούσαν τα σιρόπια γιά τον βήχα με κωδεϊνη (αλλον παράγωγον του οπίου και αυτή), καθώς το όπιον είναι και το μοναδικόν φάρμακον που σταματά το αντανακλαστικόν του βηχός!
Η ηρωΐνη είναι ένα ισχυρόν παράγωγον του οπίου, δέκα φορές πιό δραστικόν από την μορφίνην!
Το όπιον λοιπόν είναι το ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΔΩΡΟΝ των Θεών προς τον άνθρωπον! Δωρεάν δε τίποτε δεν κοστίζει!
---
--Ομως, τώρα ο ανθρωπος ανιμάλιον του Μεταπολεμικού κόσμου το έκανε Ναρκομανία! Νεαροί και νεαρές παίρνουν την ηρωΐνη επειδή αισθάνονται πολύ υγιείς, άλκιμοι και νταβραντισμένοι και πάσχουν από ανία και πρέπει «να τα δοκιμάσουν όλα» και δημιουργήθηκε και το ψέμμα ότι μετά δεν μπορούν να την κόψουν και απαιτούνται "κέντρα απεξάρτησης"! Χόντρο ψέμμα γιά να πληρώνη ο κακομοίρης ο φορολογούμενος το αχρείον βίτσιο τους και να ξοδεύουν και να διορίζουν οι ψευδολόγοι πολιτικοί!
Τοιουτοτρόπως απηγορεύθησαν τα οπιούχα! Δεν μπορεί να θεραπευθή ο ασθενής επειδή τα παίρνουν οι νέοι και ωραίοι!
---
--Εντάξει φίλε μου, ο έχων γαστρεντερίτιδα ας πάρει Ιμόντιουμ κι ό,τι του κάνει, ο έχων βήχα ας μείνη με τον βήχα να σκάση, ο έχων άλγος ας πάρει ισχυρά αντιφλεγμονώδη κι ας κάνει και υπομονή, με τον πονόδοντο θα ασχολούμεθα τώρα;; εδώ έχουμε τους νέους και τις νέες μας που θέλουν "κέντρα απεξάρτησης"!
ΟΜΩΣ, διά το πράγματι ισχυρόν άλγος, διά τους φρικτούς και αβάσταχτους πόνους του καρκίνου, αλλά και πολλών άλλων νόσων (π.χ. μένεις ξάγρυπνος και όρθιος μέρες και μέρες από την αρθρίτιδα της κατ' ώμον αρθρώσεως) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΗΡΩΪΝΗ!!
ΝΑΙ, ΕΔΩ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΗΡΩΪΝΗ διότι ακόμη και η μορφίνη είναι άχρηστη! ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ!

 Παναγιώτης Μαρίνης

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ.

Έκ τών 554 ιθυνόντων τής κομμουνιστικής Ρωσσίας τών μπολσεβίκων, οί 447 ήτο Εβραίοι.
Ό πραγματικός χαρακτήρας τής μπολσεβικικής επαναστάσεως ήτο ή εκδίκηση τών Εβραίων τής Ρωσσίας , τόσο κατά τής εθνότητος όσο καί κατά τής Χριστιανικής θρησκείας.

ΕΔΩ

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

Δέν τούς αρέσει ή 28η Οκτωβρίου.Μισούν τό ΟΧΙ. Μισούν αυτόν πού είπε τό ΟΧΙ. Μισούν τόν ηρωισμό τών Ελλήνων στρατιωτών.

Δεν τους αρέσει η 28η Οκτωβρίου. Δεν τους αρέσει που οι Έλληνες ξεχύθηκαν στους δρόμους «με το χαμόγελο στα χείλη» και με πίστη για να πολεμήσουν τον εχθρό που τόλμησε να ζητήσει να πατήσει τα χώματά μας

...ΕΔΩ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Ό διάσημος φιλόσοφος Λάϊμπνιτς έλεγε: "Ή αιώνια ειρήνη αρμόζει μόνον δι' επιγραφήν επί τών πυλών κοιμητηρίου, καθ΄όσον μόνον οί νεκροί δέν μάχονται πλέον".

Διότι μία διαρκής παγκόσμιος ειρήνη  θά επέφερε  κατάπτωση τού ιδεαλισμού, απίσχνανσιν τών εθνικών συνειδήσεων, άρσιν τών κρατικών συνόρων ,ανάμειξιν τών φυλών, ήτοι τόν θάνατον τού πεπολιτισμένου ανθρώπου.  {Δ.Δημόπουλος}

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΗ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ....

"ΕΣΩΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ: ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΙΤΗ" 

 Στην πρωινή πτήση της TUS-AIR από Λάρνακα στην Χάιφα, τη Δευτέρα 09/10/2017, λιποθύμησε ο κύπριος πιλότος(κυβερνήτης)...ΕΔΩ

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Ὁ Πόλεμος ὡς ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ ἀνδρός.

13082503_260336407642226_2671919373306951256_n

Πόσο ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς φύσεως εἶναι ὁ πόλεμος.
Αὐτὴ ἡ ἔλλειψη ἀνδρείας καὶ ἡ «καταδίκη τῆς βίας ἀπ’ ὅπου καὶ ἂν προέρχεται» (φράση ἡ ὁποία ἀκούγεται συχνά ἀπὸ τὰ ΜΜΕ) ἔχει, ἐκ παραλλήλου πρὸς ὁλόκληρη δέσμη ἀναλόγων χειραγωγητικῶν ἐκφυλιστικῶν κατευθύνσεων, ὁδηγήσει τὸν ἄνδρα σὲ ἐκθηλυσμὸ καὶ τὴν φύση σὲ καταστροφή.  Ἡ κουστουμαρισμένη μᾶζα τῶν γιάπηδων, ποὺ  ἀναλίσκεται σὲ ξέφρενα πάρτυ καὶ κάθε εἴδους ὑλιστικὴ καὶ σαρκικὴ διασκέδαση, εἶναι καταδικασμένη νὰ ἀφανισθῆ – καὶ μαζί της θὰ συμπαρασύρη κάθε τὶ ζωντανὸ στὴ φύση.
Ὅσο καὶ ἂν τὸ προοδευτικὸ φιλελεύθερο σκυλολόι προσπαθεῖ νὰ ἀποκόψη τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες ἀπὸ τὴν φύση καὶ νὰ «ερμηνεύση» ως ὑπόθεση «κοινωνικῆς συμβάσεως/κατασκευῆς» τὸ φῦλο, ἡ φύση καὶ ἡ πραγματικότητα τοὺς διαψεύδουν παταγωδῶς. Ἡ ἀντιστροφὴ τῶν ῥόλων τοῦ κάθε φύλου καθὼς καὶ ἡ ἀποδοχὴ/κανονικοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας δὲν ἐμφανίζονται μόνο σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο ἀλλὰ καὶ σὲ φυσικό. Βλέπουμε τὴν ἀνδρικὴ γονιμότητα καὶ τὰ ποσοστὰ τεστοστερόνης στὸν σύγχρονο ἄντρα νὰ μειώνονται παραλλήλως πρὸς τὴν αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τὸ ἴδιο παρατηρεῖται (ἐκφυλισμὸς) ὄχι μόνο στὸ ἀνθρώπινο εἶδος ἀλλὰ στὸ ὅλον οἰκοσύστημα, ὅταν τοῦτο ἐκτίθεται στὴν μέσῳ  τοῦ ἀνθρωπίνου παράγοντος ἐπιβεβλημένη μόλυνση, τοξίνωση καί, ἐν γένει, οἰκολογικὴ καταστροφή....

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕΝ ΠΑΤΗΡ ΕΣΤΙ.


" Ό πόλεμος αναπτύσσει τάς ευγενεστέρας αρετάς είς τόν άνθρωπον, τό θάρρος, τήν ανιδιοτέλειαν , τήν διάθεσιν πρός αυτοθυσίαν, άνευ δέ αυτού ό κόσμος θά εξεφυλλίζετο καί θά απερροφάτο από τόν υλισμόν"
Μόλτκε.

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Οἱ δὲ Γεφυραῖοι ἐξ Ἐρετρίης ἦσαν Φοίνικες τῶν σὺν Κάδμῳ ἀπικομένων Φοινίκων ἐς γῆν τὴν νῦν Βοιωτίην....Οἱ δὲ Γεφυραῖοι, τῶν ἦσαν οἱ φονέες οἱ Ἱππάρχου, ὡς μὲν αὐτοὶ λέγουσι, ἐγεγόνεσαν ἐξ Ἐρετρίης τὴν ἀρχήν, ὡς δὲ ἐγὼ ἀναπυνθανόμενος εὑρίσκω, ἦσαν Φοίνικες τῶν σὺν Κάδμῳ ἀπικομένων Φοινίκων ἐς γῆν τὴν νῦν Βοιωτίην καλεομένην, οἴκεον δὲ τῆς χώρης ταύτης ἀπολαχόντες τὴν Ταναγρικὴν μοῖραν. 
  ...ἐνθεῦτεν δέ Καδμείων πρότερον ἐξαναστάντων ὑπ᾽ Ἀργείων οἱ Γεφυραῖοι οὗτοι δεύτερα ὑπὸ Βοιωτῶν ἐξαναστάντες ἐτράποντο ἐπ᾽ Ἀβηνέων. Ἀθηναῖοι δέ σφεας ἐπὶ ῥητοῖσι ἐδέξαντο σφέων αὐτῶν εἶναι πολιήτας, ‹οὐ› πολλῶν τεων καὶ οὐκ ἀξιαπηγήτων ἐπιτάξαντες ἔργεσθαι.  
Ἡροδότου Ἱστορίαι,Βιβλίον Ε΄Τερψιχόρη 57.1-2

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ...ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Σ΄ ΕΝΑ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ....!!!!!

Angelus Novus (Ο νέος άγγελος) του Paul Klee...Αυτός ήταν ο αγαπημένος πίνακας (τον είχε αγοράσει) του εβραϊκής καταγωγής νεο-γνωστικού Walter Benjamin, μέλους της Σχολής της Φρανκφούρτης, ο οποίος τον θεώρησε ως την εικόνα της αριστεράς, γιατί αντιπροσωπεύει «τον άγγελο της ιστορίας που συσσωρεύει συντρίμμια πάνω από συντρίμμια»...Ο πίνακας φυλάσσεται στο Ισραηλινό  Μουσείο στην Ιερουσαλήμ...
ΕΔΩ

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ