Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 31 Μαρτίου 2017

ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΕΠΕΔΙΩΚΑΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΟΙ "ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ" ΑΛΛΑ...Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ...!!!!

  Η ληστεία του εξωτερικού δανεισμού των πρώτων 120 χρόνων του Ελληνικού κράτους
Άγγελος Αγγελόπουλος, Οικονομικά τόμος Α΄ , εκδόσεις Παπαζήση 

"...Το μέγιστο μέρος των εξωτερικών δανείων εχρισιμοποιήθη δια τας πολεμικάς δαπάνας και ελάχιστον δια παραγωγικούς σκοπούς και δεύτερον ότι οι όροι της εκδόσεων των υπήρξαν τρομερά 
δυσμενείς.  
Τα εξωτερικά δάνεια συνήφθησαν κατά την πρώτην περίοδον, δηλαδή από την επανάστασιν του 1821 ως την πτώχευση του 1893, εγένοντο δε υπό όρους καταθλιπτικούς δια το Ελληνικόν Δημόσιον. Η τιμή εκδόσεως ήτο κατά μέσον όρον 35% της ονομαστικής αξίας. Τα συναφθέντα μεταγενεστέρως δάνεια εγένοντο υπό ευνοικοτέρους όρους, αλλά συνολικά, ημπορεί να λεχθή, ότι καμμια άλλη Χώρα δεν έτυχεν τόσον βαρείας μεταχειρίσεως εκ μέρους των ξένων δανειστών (υψηλοί τόκοι, επεμβάσεις στα εσωτερικά διεθνής οικονομικός έλεγχος, εταιρεία υπεγγύων προσόδων κτλ). Δια να λάβη κανείς  μια γενική ιδέα της επιβαρύνσεως της Ελλάδος αναφέρω εδώ δύο χαρακτηριστικούς αριθμούς.

Τα ποσά, τα οποία πραγματικά εισέπραξε η Ελλάς από τα εξωτερικά δάνεια από την επανάσταση του 1821 μέχρι του 1932, οπότε και σταμάτησε ο εξωτερικός δανεισμός, ανήλθον εις 2,2 εκατομύρια χρυσά φράγκα. Δια τα δάνεια αυτά ο προυπολογισμός κατέβαλλε δια τόκους και χρεωλύσια μέχρι των παραμονών του πολέμου (1940) 2,383 εκατομύρια χρυσά φράγκα, δηλαδή 183 εκατομύρια φράγκα περισσότερα από εκείνα που εισέπραξε. Εν τούτοις την 31ην Μαρτιου 1932 εποχήν που σταμάτησεν ο δανεισμός, το ποσόν του χρέους που ώφειλεν η Ελλάς ανήρχετο πάλιν εις 2 δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα, η δια την ακρίβειαν 1,963 εκατομ φράγκα σύμφωνα με την τότε ισοτιμίαν. Το πράγμα φαίνεται απίστευτον και όμως είναι αληθές. Και σημαίνει πολλά.
 • Σημαίνει πρωτίστως ότι η Ελλάς ανταπεκρίθη δια των ιδίων της δυνάμεων εις τας τεραστίας ανάγκας που αντιμετώπισε κατά τα 125 χρόνια του ελευθέρου της βίου. 
 • Σημαίνει ακόμη ότι ο εξωτερικός δανεισμός δεν ήτο παρά το πρόσχημα κερδοσκοπίας του ξένου κεφαλαίου, που η εισροή του εις την Χώραν, ήτο σχεδόν ίση με την εκροήν που εγένετο την αυτήν περίοδον δια την εξυπηρέτησην παλαιοτέρων δανείων.
 • Σημαίνει τέλος πως η πτωχή Ελλάς εξώφλησεν εις το ακέραιον τα ξένα κεφάλαια που εδανείσθη. 
 • Και τα ποσά που παρουσιάζονται σήμερα (1961) ως οφειλή, δεν αποτελούν παρά τους υπερβολικούς τόκους την υπό το άρτιον έκδοσιν και τα παντός είδους προμηθείας των διαφόρων τραπεζών. 
Υπό τας συνθήκας αυτάς δεν είναι ανεξήγητον πως η Ελλάς περιήλθεν επανειλημμένως μέχρι τούδε εις πτωχεύσεις. Αιτία των πτωχεύσεων αυτών δεν ήτο η κακή πίστις της Ελλάδος, αλλ΄η τακτική των ξένων ομολογιούχων. Πως ήτο δυνατόν να ορθοποδήση μια Χώρα υπό τοιούτους όρους; Κάθε νέον συναπτόμενον δάνειον, εκτός των δυσμενών όρων της εκδόσεως επιβαρύνετο και με όλας τας καθυστερούμενας οφειλάς των προηγουμένων δανείων. Το εις την διάθεσιν του Ελληνικού Δημοσίου απομένον ποσόν ήτο ανεπαρκές δια την εξυπηρέτησιν του σκοπού, δια τον οποίον συνείπτετο. έτσι, η προσφυγή εις νέον πάλιν δάνειον ήτο αναγκαία. Μόλις εσταματούσεν ο δανεισμός, η κρίσις καθίστατο αναπόφευκτος.


Δεύτερον, η ρύθμισις του εξωτερικού χρέους πρέπει απαραιτήτως να συγχρονισθή με την ρύθμισιν των "πιστώσεων" τας οποίας η Ελλάς υπεχρεώθη να καταβάλη εις τους Γερμανούς και τους Ιταλούς 
κατά την διάρκειαν της Κατοχής εκ του υστερήματος του λαού της, ο οποίος απεγυμνώθη παντός εις δραχμάς περιουσιακού στοιχείου, συνεπεία ενός άνευ προηγουμένου προμελετημένου πληθωρισμού. Ούτω, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί, εκτός από τα "έξοδα Κατοχής" που μόνοι τους αυθαιρέτως καθόριζον, ελάμβανον δια μέσου της Τραπέζης της Ελλάδος και "πιστώσεις" δια τας ανάγκας, όχι μόνον των εν Ελλάδι στρατευμάτων των, αλλά και των εις την βόρειον Αφρικήν ευρισκομένων. Ο τρόπος της πληρωμής των εν λόγω πιστώσεων ερρυθμίσθη δια της Συμφωνίας της Ρώμης (14 Μαρτίου 1942) η οποία ανεκοινώθηεις την τότε κυβέρνησιν των Αθηνών από τον πληρεξούσιο της γερμανίας στην Ελλάδα Άλτενμπουργκ. Συμφώνως με το άρθρο 3 της συμφωνίας αυτής, "η Γερμανική και Ιταλική κυβέρνησις θα εχρεώνοντο εις ατόκους λογαριασμούς δια τα πέραν των εξόδων κατοχής λαμβανόμενα ποσά". Η διάταξις αυτή είναι σαφής και ομιλεί περί χρέους της Γερμανίας και της Ιταλίας προς την Ελλάδα. Το δε άρθρον 4 καθώριζεν ότι "η οριστική ρύθμισις των καταβολών της Ελληνικής κυβερνήσεως θα λάβη χώραν αργότερον".

Αι κατ΄αυτόν τον τρόπον χορηγηθείσαι πιστώσεις μέχρι τέλους της Κατοχής, υπολογιζόμεναι εις σταθερόν νόμισμα, ανήλθον εις 210 εκατομμύρια δολλάρια. Εις το ποσόν αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται αι αγοραί των προιόντων εγχωρίας παραγωγής, που έγιναν απ΄ευθείας από τας στρατιωτικάς αρχάς και των οποίων η αξία υπολογίζεται εις 58 εκατομμύρια δολλάρια..."  
   
 

Ὅταν τό ΚΚΕ ὑπέγραφε μέ τούς Βουλγάρους Σύμφωνον γιά Διεθνῆ Μακεδονία καί κατάργησιν συνόρων !

12 Ἰουλίου τοῦ 1943 στό Πετρίτσι Σερρῶν
 Βαλκανική Ένωσις Σοβιετικών Δημοκρατιών
    Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Ν

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

"Η φύση του ανθρώπου παραμένει για πάντα όπως γεννήθηκε εξαρχής."

Αἰθίοψ - Ο μύθος του Αισώπου


"Μια φορά κάποιος αγόρασε έναν Αιθίοπα (νέγρο) δούλο, νομίζοντας ότι το χρώμα του είχε καταντήσει έτσι επειδή ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του δεν τον φρόντιζε καθόλου. Τον πήρε λοιπόν σπίτι του και βάλθηκε να τον τρίβει με όλων των λογιών τα σαπούνια. Φυσικά, στάθηκε αδύνατον να του αλλάξει το χρώμα. Το μόνο που κατάφερε ήταν να τον κάνει να κρυολογήσει από την πολλή ταλαιπωρία.

Το δίδαγμα του μύθου: Η φύση του ανθρώπου παραμένει για πάντα όπως γεννήθηκε εξαρχής."

Αίσωπος, Μῦθοι, Αἰθίοψ

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΤΑ


ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥΣ ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.

 Ανώνυμος
2) Το έμβλημα στο οποίο αναφέρεστε το είχε υιοθετήσει μόνο η ποδοσφαιρική του ομάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι το 2006 και ήταν ολοφάνερη απομίμηση του εμβλήματος της...
Το "αστέρι του Δαυίδ" στις φανέλες είναι δένδρο και πρόκειται για το σήμα της Ισπανικής εταιρείας αθλητικών ειδών Luanvi....

ΕΔΩ 

Ανώνυμος
 Το σήμα του Πανιωνίου δεν άλλαξε ποτέ. Το σήμα με τον κίονα και την ελληνική σημαία δεν ήταν ποτέ το σήμα του Πανιωνίου με την ευρύτερη έννοια...ΕΔΩ


Τό σήμα τής εταιρείας είναι ένα  όμορφο αστέρι τού Δαβίδ  πού τό αποτελούν δύο τρίγωνα...΄...καί τό όνομα  Luanvi μέ παραπέμπει σέ  παραφθορά τού Levy

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Το πρωί ο Ερντογάν απειλούσε την Ευρώπη πως "θα φοβούνται να περπατήσουν στους δρόμους"!...το απόγευμα "κάποιοι" επιτέθηκαν στο Λονδίνο αφήνοντας νεκρούς και τραυματίες...τυχαίο;χαϊδέψτε κι άλλο το "φυντάνι" σας ευρωπαίοι...να χαίρεστε τις διαχρονικές επιλογές σας...


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Τυχαία η πυρκαϊά στο τέμενος «Βαγιαζήτ Α';!!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΔΙΦΡΑΓΚΑ...!!!


Οι ελληνικές τράπεζες σταμάτησαν να πληρώνουν τα εμβάσματα των επιχειρήσεων στο εξωτερικό, 12 μέρες πριν κλείσει ο μήνας Μάρτιος, διότι…. τελείωσαν τα λεφτά που επιτρέπουν τα capital controls της κυβέρνησης.
Τον άλλο μήνα πάλι, είπαν οι τριτοκοσμικές ελληνικές τράπεζες, αν και μάλλον προσβάλω τοις τράπεζες του τρίτου κόσμου με αυτά που λέω.
Τέρμα τα δίφραγκα, είπαν οι τράπεζες που έχουν ουσιαστικά δημεύσει τις καταθέσεις όλων και δίνουν 420 ευρώ την εβδομάδα.
Το θέμα φαίνεται να μην απασχολεί τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και δεν το πολυδιαφημίζουν, αφού κατά πάσα πιθανότητα φρόντισαν και έβγαλαν τα λεφτά τους έξω.
Με το σταμάτημα των πληρωμών, πάγωσε κάθε οικονομική δραστηριότητα για τον μήνα Μάρτιο και αφού το 30% περίπου των εμβασμάτων δεν πληρώθηκε, καταλαβαίνετε ότι θα πληρωθεί την πρώτη Απριλίου, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να σταματήσουν τις πληρωμές για εμπορεύματα στο εξωτερικό νωρίτερα, περίπου δηλαδή στα μέσα Απριλίου και τον Μάϊο να γίνει το έλα να δεις, αφού όπως πάμε θα σταματήσουν στις 10 Μαΐου.
Αυτό γίνεται διότι τα λεφτά που υποτίθεται έχουν οι τράπεζες στους λογαριασμούς, δεν τα έχουν.
Αν δεν δοθούν εξτρά χρήματα, από την Ευρώπη, μετά τις 15 Απριλίου, δεν θα μπορεί κανείς να εισάγει τίποτε για τον μήνα Απρίλιο, όπως σταμάτησαν τα πάντα μετά τις 20 περίπου Μαρτίου.
Λεφτά υπάρχουν λένε για να πληρώσουμε και τα επτά δις, το καλοκαίρι χωρίς να γίνει η αξιολόγηση, αρκεί να μην ενοχληθεί το αριστερό εργασιακό καθεστώς της Ελλάδας, με τα μέτρα που ζητάει το ΔΝΤ. Τα επτά δις, ήδη άρχισαν να πληρώνονται με το πάγωμα πληρωμών των επιχειρήσεων στο εξωτερικό και την καταστροφή του εμπορίου ακόμη περισσότερο. Το κούρεμα των καταθέσεων, έχει γίνει στην πράξη και όλοι φοβούνται μήπως γίνει και στα χαρτιά, οπότε τα κοντέρ των λογαριασμών θα αρχίσουν να δείχνουν λιγότερα και τα ταμεία των επιχειρήσεων θα γράψουν μείον, με αποτέλεσμα τις μαζικές απολύσεις.
ΠΗΓΗ

Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ Σ΄ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ;!!!!!ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΚΡΟΝΙΟΥΣ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΥΣ...!!!!!

KΡHTH. Οροπέδιο Λασιθίου. Κρόνιο Αντρο. Η κατοικία του Νεφελίιμ Κρόνου.
Πίσω από τους ‘θεούς’ της ελληνικής και όλων των μυθολογιών  - από Ινδιάνους- Ίνκας – Ινδούς – Oυνους – Gαλατες –Κέλτες- Αφρικανούς – ιθαγενείς Αυστραλίας – Mογγολους – Λευκομογγολους Σαξωνες ’γγλους και Γερμανούς εκ Ασίας καταγόμενους (δες τις 72 φυλές του Νώε .. ) – ασιατικές φυλές λοιπές – Ιάπωνες – και όλος ο πλανήτης γενικά – αλλά και τον Κρόνο, κρύβονται οι Νεφελήμ...

Οι Νεφελήμ είναι 2 βασικών κατηγοριών (ΛΕ ή ΟΛΥΜΠΙΟΙ ή ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ και οι Κρονίδες ) και 17 ειδών. 17 είναι οι κολώνες του Παρθενώνα, του ναού , να μας τους ...θυμίζουν.  προς τιμιν  τους… να μη μας δια-φεύγει.  Βέβαια ο ναός ,  ο πρώτος ναός, όχι ο σημερινός , ανεγέρθη προς τιμήν του Θησέως που ξεκλήρησε το γένος των Νεφελίμ ΜΙΝΩΤΑΥΡΩΝ στην Κρήτη. Οι Κρητικοί  είχαν τους νεφελίμ εκείνους σαν θεούς τους.  Και καταδεχόντουσαν να τους τρέφουν με αίμα αδερφικό από την ...Αθήνα.  Παρθενών.  Των παρθένων.  Αυτών που κάθε χρόνο καταβρόχθιζαν οι Νεφελίμ Μινώταυροι. Οι υιοί του 'βασιλέως'  των Κρητών , ΜΗ ΝΟΑ.   ΕΝΑΣ ΜΗ ΝΟΑΣ δεν είναι άνθρωπος. Ανθρωπος = νόας. Νόας = Αδάμ. Ο Μίνωας δεν ήταν άνθρωπος. Ανθρωπόμορφος νεφελίμ ήταν ...  και οι μινώταυροι ήταν φυσικά παιδιά του...      

Αν κανείς προσπαθήσει να κάνει μια ανάλυση στα γένη τους θα εκπλαγεί. Μινώταυροι, Κένταυροι, Σάτυροι, Τραγόμορφοι, Πτηνομορφοι, Λεοντόμορφοι, Γρυπές, Βρικόλακες, Λυκάνθρωποι, ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΙ, Φιδόμορφοι (προφανώς το γένος του ΕΡΕΧΘΕΑ που ζούσε πέριξ της Ακρόπολης των Αθηνών), ψαρόμορφοι (προφανώς το γένος του ΚΕΚΡΩΠΑ που ζούσε πέριξ της Ακρόπολης των Αθηνών και η ΑΘΗΝΑ εξεδίωξε στην Β.ΕΥΒΟΙΑ, στη χερσόνησο της Λίχας, ένθα και η δεύτερη Αθήνα…),  Κεφαλή ανθρώπου σώμα βοδιού πτερωτού (ο βασιλειάς ΒΑΑΛ των Περσών που δημιούργησε όλες τις διαμάχες με τους Έλληνες, αλλά στην πραγματικότητα τον ΔΙΑ αντιπάλευε.. Εξ ου το γεγονός ότι ο ΔΙΑΣ διέταξε στο ιερό της Σίβας στην Αίγυπτο να διαλύσει την Περσέπολη ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, όστις εγνώριζε με ποιους αντιπάλευε..) είναι τα πιο γνωστά είδη. Βρίθουν στην Ελληνική μυθολογία , όπως και στις μυθολογίες όλων των λαών..  Στην ορθοδοξία τους συναντάμε σε πλήθος τοιχογραφιών σε παλιές μονές  (μονή ΓΑΛΑΤΑΚΙ στη Λίμνη , Εύβοια)  όπου σε μια περίοδο ζουν ειρηνικά με τους ανθρώπους. Υπάρχει και το κόκκινο γένος , τραγόμορφο με μορφή διαβόλου.. 
Οι Ινδοί (γύφτοι)  είναι οι πιστότεροι οπαδοί του Κρόνου. Ορκισμένοι εχθροί των ΕΛ και Ελλήνων.
Η πρώτη αναφορά σε ανθρώπους στην Ελληνική μυθολογία γίνεται στη Θήβα, την χώρα των ΓΩΓ ή Νεφελίμ (εκεί υπήρχε το γένος των νεφελίμ "ΣΦΙΓΞ"  - εικόνα κάτω αριστερά - το οποίο έτρωγε ανθρώπους , γνωστή είναι η ιστορία του ΟΡΕΣΤΗ ) την οποία για αυτό ακριβώς το λόγο, διέλυσε εκ βάθρων ο Μ. Αλέξανδρος. Οι ΘΗΒΑΙΟΙ ήταν πάντα με το μέρος των ΠΕΡΣΩΝ.   Κανείς βέβαια δεν θα σας πει  το γιατί... Ούτε να το ερευνήσει...   ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΝ σε πόλεμο ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ "θεό " ΝΕΦΕΛΗΜ - ΒΑΣΙΛΕΑ, "ΑΧΟΥΡΑ ΜΑΖΔΑ".   ΑΥΤΟΣ Ο ΓΩΓ, ΕΛΕΓΧΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.   ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΗΤΑΝ ΝΕΦΕΛΙΜ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΣΩΜΑ ΒΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ ( κάτω δεξιά φωτογραφία,  από Περσικό γλυπτό )...   Αλλωστε  η λέξη ΘΗΒΑ αποτελεί σαφή αναγραμματισμό της λέξης ΒΑΘΗ.  Τα Βάθη ,  είναι γνωστό ότι συνδέονται με τα ΤΑΡΤΑΡΑ, τον τόπο που ο ΔΙΑΣ ενέκλεισε τους αντιφρονούντες Νεφελίμ ή Τιτάνες.  Δηλαδή στα έγκατα της γης.    
πηγή 

«Οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον, τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς"

Τόκος και Π.Διαθήκη

Στην Παλαιά Διαθήκη,στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 23,στίχους 20 και 21 διαβάζουμε τα ακόλουθα (να σημειωθεί ότι εδώ αδελφός είναι ο Εβραίος και αλλότριος ο μη Εβραίος). «Οὐκ ἐκτοκιεῖς τῷ ἀδελφῷ σου τόκον ἀργυρίου καὶ τόκον βρωμάτων καὶ τόκον παντὸς πράγματος, οὗ ἐὰν ἐκδανείσῃς. τῷ ἀλλοτρίῳ ἐκτοκιεῖς, τῷ δὲ ἀδελφῷ σου οὐκ ἐκτοκιεῖς, ἵνα εὐλογήσῃ σε Κύριος ὁ Θεός σου ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς ἣν εἰσπορεύῃ ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν.».  

«…Τὰ σενάρια, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποία θὰ βιώναμε συνθῆκες ἀποκάλυψης ἐὰν μᾶς ἀνάγκαζαν νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ εὐρώ, εἶναι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν εὐφάνταστα, ἀφ᾽ ἑτέρου ὑπερβολικά γιὰ μία πάμπλουτη χώρα, μὲ ἐξαιρετικὰ ἱκανοὺς καὶ δραστήριους Πολῖτες, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα…».«…ὁ ἐπίτροπος ὑπονοοῦσε πὼς οἱ συνέπειες ἑνὸς GREXIT θὰ ἦταν τόσο τρομακτικές, ὥστε δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνουν γνωστἐς στὸ εὐρὺ κοινὸ γιὰ λόγους δημοσίου συμφέροντος…».
Ποιὀς τοῦ ἔδωασε τὴ δικαιοδοσία νὰ κρίνῃ; Σίγουρα ὄχι ἐμεῖς!
«…Πρόκειται προφανῶς γιὰ ἐκεῖνο τὸ σχέδιο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θεωρεῖται πὼς ἐκβίασαν τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015, τρομοκρατῶντας τον γιὰ νὰ προδώσῃ τὴ χώρα του – κάτι ποὺ δυστυχῶς ἔκανε, παρὰ τὸ ὅτι δὲν ἦταν καθόλου ὑποχρεωμένος, ἀφοῦ εἶχε τὴ λύση τῆς παραίτησης στὴ διάθεσή του…».
Προδότης τῆς Ελλάδος
«…Τὰ σενάρια, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποία θὰ βιώναμε συνθῆκες ἀποκάλυψης ἐὰν μᾶς ἀνάγκαζαν νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸ εὐρώ, εἶναι ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν εὐφάνταστα, ἀφ᾽ ἑτέρου ὑπερβολικά γιὰ μία πάμπλουτη χώρα, μὲ ἐξαιρετικὰ ἱκανοὺς καὶ δραστήριους Πολῖτες, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα…». – ἠχητικό.

Ἂς μὴν ἀκοῦμε τοὺς γελοίους ποὺ μᾶς τρομοκρατοῦν.
Tasos Paterakis

Άρθρο


Ο επίτροπος οικονομικών της ΕΕ δήλωσε πως υπάρχει σχέδιο για την περίπτωση της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, αλλά είναι κλειδωμένο στα συρτάρια του προέδρου της Κομισιόν, παραμένοντας ένα επτασφράγιστο μυστικό – επειδή, εάν δημοσιοποιηθεί, θα θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της Ελλάδας, ενώ θα προκαλέσει τριγμούς στην Ευρωζώνη....ΕΔΩ

Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΔΙ ...ΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ...

Ο καλλιτέχνης Wild Drawing (WD) από το Μπαλί με το γκράφιτι με την "Κουκουβάγια" επιστρέφει με νέο εντυπωσιακό έργο στου Ζωγράφου " Το φίδι"...« Ὦ δέσποινα πολιάς,τί δή τρισί τοῖς χαλεπωτάτοις χαίρεις θηρίοις,γλαυκί καί δράκοντι καί δήμῳ »
Δημοσθένης
Δῆλα δή : Ὦ Ἀθηνᾶ Πολιάδα*, πού συναναστρέφεσαι μέ τά χειρώτερα θηρία,τήν κουκουβάγια,τά φίδια καί  πολίτες." 


Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

Εφημερίδα τού 1924 περιέγραφε τούς έξι στόχους τών σχεδίων τού Λευκού Αδελφάτου.

Πρώτον, η κατάργηση της κυβέρνησης.
Δεύτερον, η κατάργηση του πατριωτισμού.
Τρίτον, η κατάργηση των ιδιωτικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
Τέταρτον, η κατάργηση όλων των δικαιωμάτων κληρονομιάς.
Πέμπτον, η κατάργηση της θρησκείας.
– και τελικά –
Έκτον, η κατάργηση των οικογενειακών σχέσεων

ΕΔΩ

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ Ο ΣΩΡΡΑΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΣΑΝ ΚΛΕΦΤΟΚΟΤΑΣ...

Γιγάντιο σκάνδαλο 13 δις με υπογραφή Σημίτη, μέ ένα SWAP αξίας 2,8 … ……πού θά πληρώνεται μέχρι το 2037. Στην ουσία πρόκειται για δανεισμό με επιτόκιο 500%, που συνιστά έγκλημα σε βάρος του λαού και του έθνους, για το οποίο κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. 

ΕΔΩ 

 

 

Σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκαν, ερήμην, από δικαστήριο της Πάτρας ο Αρτέμης Σώρρας και η σύζυγός του, με την κατηγορία για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος 50.000 ευρώ  από τον κουμπάρο του.

ΕΔΩ 

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΑΛΕΨΕ ΜΕ ΛΥΣΣΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑ!

16/3/1921: Υπογράφεται η σοβιετοτουρκική Συνθήκη Φιλίας και Αδελφότητος

 • 16/3/1921: Υπογράφεται η σοβιετοτουρκική Συνθήκη Φιλίας και Αδελφότητος
..Οι Ρώσοι μπολσεβίκοι, μετά την υπογραφή της Συνθήκης Μπρεστ-Λιτόφσκ στις 3/3/1918, στη Λευκορωσία, επανέρχονται στα προ του 1878 σύνορά τους. Η συνθήκη, που την υπέγραψε ο Λένιν, αφορούσε τις Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, Πολωνία Λιθουανία, Φινλανδία, Ουκρανία και Οθωμανική Αυτοκρατορία) και υπήρξε ιδιαίτερα επώδυνη για τη Ρωσία, την άλλοτε Τσαρική Αυτοκρατορία. Η Συνθήκη τής αφαίρεσε περίπου το ένα τέταρτο των εδαφών, με τους πληθυσμούς τους, και σε ίδιο ποσοστό του συνόλου της βιομηχανίας της, καθώς και το ένα δέκατο του συνόλου των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ανθρακωρυχείων κτλ.
 Ταυτοχρόνως οι Μπολσεβίκοι αλλάζουν πολιτική έναντι των Τούρκων. Η σύσφιξη των σχέσεων Λένιν-Κεμάλ οδηγεί σε συνδιάσκεψη, και οι δύο λαοί, Τουρκίας και Σοβιετικής Ένωσης, θα βαδίσουν μαζί το δρόμο της συνεργασίας. Θα ακολουθήσει στις 16 Μαρτίου 1921 η υπογραφή Συνθήκης Φιλίας και Αδελφότητος μεταξύ ΕΣΣΔ και Τουρκίας, εκχώρηση από τη Σοβιετική Ένωση στην Τουρκία των κατεχόμενων εδαφών Καρς, Αρνταχάν και Αρτβίν, και υπογραφή στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας σε χρήμα και πολεμικό υλικό.
 Η παροχή στρατιωτικής βοήθειας συνίστατο σε 35.000 τυφέκια, εκατομμύρια σφαίρες, πυροβόλα όπλα, οβίδες, άλλο στρατιωτικό υλικό, δεξαμενές με πετρέλαιο και βενζίνη αλλά και 10 εκατομμύρια χρυσά ρούβλια. Και μαζί μ’ αυτήν τη στρατιωτική βοήθεια, αποστέλλεται και ο σύμβουλος του Λένιν, Ρώσος στρατηγός Μιχαήλ Βασίλιεβιτς Φρούντζε (φωτο δεξιά), ως σύμβουλος πλέον του Κεμάλ.
Η Συνθήκη που υπέγραψαν οι δύο χώρες και η μεγάλη στρατιωτική βοήθεια που έλαβε η Τουρκία ήταν καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των επιχειρήσεων του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία.

Ο εναγκαλισμός Λένιν και Κεμάλ, η στενή συνεργασία και βοήθεια που παρείχαν οι Σοβιετικοί στην Τουρκία, ανάγκασαν τους Αγγλογάλλους να αλλάξουν τακτική απέναντι των Ελλήνων. Η Ελλάδα έμενε στην ουσία άνευ συμμάχων, αφού τα συμφέροντα των Άγγλων υπερίσχυαν στις επιλογές τους και ταυτίζονταν με την τουρκική πλευρά. Αποσπώντας τον Κεμάλ από τις αγκάλες του Λένιν και κάνοντάς τον σύμμαχό τους, οι Άγγλοι δεν θα είχαν πλέον δυσκολίες να ιδιοποιηθούν τα πετρέλαια της Μοσούλης...
Τάσος Κ. Κοντογιαννίδης
ΠΗΓΗ 

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Ο προσδιορισμός τού πολεμιστή

 • Μιλάμε για το Πνεύμα του Πολεμιστή, αλλά σπάνια το προσδιορίζουμε αυτό.
 • Ως Πολεμιστής ορίζεται αυτός που αντιμετωπίζει μια σύγκρουσηΠνεύμα είναι κάτι άλλο πέραν του φυσικού.
 • Ψυχολογία είναι η μελέτη της ανθρωπιστικής, συλλογιστικής και αισθαντικής πτυχής της ταυτότητας του Εγώ. Είναι ο Νους και η Καρδιά μας.
 • Το σώμα ενός Πολεμιστή ίσως είναι το όπλο, αλλά το πώς χρησιμοποιείται αυτό το όπλο εξαρτάται από την καρδιά και το μυαλό του Πολεμιστή, το «Πνεύμα του».
 • Οι Πολεμιστές βαδίζουν βάσει μιας γρήγορης και στρατηγικής απόφασης προς την Σύγκρουση και όχι μακράν αυτής. Ένας Πολεμιστής ξέρει την Αποφυγή, απλώς και μόνον αναβάλλει το αναπόφευκτο και ποτέ δεν κάνει «Διαχείριση Κρίσης».
 • Ένας Πολεμιστής κρατάει την προσοχή του συγκεντρωμένη σε έναν και μόνο σκοπό, την αποστολή ή το στόχο.
 • Ένας Πολεμιστής γνωρίζει ότι ο φόβος προέρχεται από τις αρνητικές φαντασιώσεις για το μέλλον. Εστιάζοντας στο χειροπιαστό παρόν, δεν υπάρχει φόβος. Ένας Πολεμιστής δέχεται ότι ο θάνατος είναι αναπόφευκτος και, ενώ δεν θέλει να πεθάνει, ταυτόχρονα δεν φοβάται και να πεθάνει.
 • Ένας Πολεμιστής πιστεύει στη διάσωση ζωών, έστω και αν αυτό τον οδηγήσει στο ν” αφαιρέσει και μερικές προς επίτευξη αυτού του σκοπού. Ένας Πολεμιστής πιστεύει σε έναν Βαθύ κώδικα τιμής. Οι Πολεμιστές κάνουν αυτό που πρέπει για την αντιμετώπιση των εμποδίων και των αντιπάλων.
 • Ένας Πολεμιστής καλωσορίζει την υπευθυνότητα μαζί με την λογοδοσία που συνοδεύει την ανάληψη ευθυνών.
 • Υλοποιεί δράσεις χωρίς να δέχεται και χωρίς να χρησιμοποιεί καμία δικαιολογία.
 • Ένας Πολεμιστής πιστεύει σε και ασκεί μια πειθαρχημένη ζωή.
 • Ένας Πολεμιστής ξέρει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και αποδέχεται την καθημερινή πειθαρχία ως τρόπο ζωής, τόσο τα μέσα αυτής όσο και την τελική έκβαση των πραγμάτων ένεκα αυτής.
 • Ένας Πολεμιστής γνωρίζει ότι κάθε πρόκληση είναι άλλη μια ευκαιρία να εξασκήσει και να βελτιώσει τις δεξιότητές του.
 • Οι Πολεμιστές ξέρουν ότι η ύπαρξή τους κάνει (κάποιους) άλλους να νοιώθουν άβολα (μαζί τους) σε περιόδους ειρήνης, αλλά ταυτόχρονα πως είναι ευπρόσδεκτοι στους καιρούς της Σύγκρουσης.
 • Ένας Πολεμιστής δέχεται πως δεν είναι το τι κάνει, αλλά ποιος είναι στα βάθη του μυαλού του,της καρδιάς του, και του πνεύματός του.
 • Ένας Πολεμιστής αισθάνεται συμπόνια για τους ανθρώπους που προστατεύει.
 • Τα δάκρυα είναι συχνά πίσω από τα μάτια του, γι “αυτό είναι η αγάπη, όχι το μίσος, η οποία παρακινεί.
 • Ένας Πολεμιστής αισθάνεται μαζί συμπόνια και απάθεια για τον εχθρό.
 • Ο εχθρός επιλέγει ότι κάποιος θα πεθάνει. Ένας Πολεμιστής απλά επιλέγει το Ποιος.
 • Ένας Πολεμιστής αποδέχεται ότι το θάρρος έρχεται με την παρουσία, όχι την απουσία του φόβου. Είτε φοβάται είτε όχι, ένας Πολεμιστής κρατά την συναισθηματική διέγερση υπό έλεγχο και χρησιμοποιεί την ενέργεια για να ολοκληρώσει την αποστολή.
 • Ένας Πολεμιστής αισθάνεται σίγουρος με τις δεξιότητές του στη Σύγκρουση και στον Πόλεμο… Aλλά όχι υπερόπτης μέσα στο Εγώ του, καθώς αυτό είναι μια εκμεταλλεύσιμη αδυναμία.
 • Ένας Πολεμιστής αισθάνεται ό,τι κι όλοι οι άλλοι, αλλά επιλέγει να αντιδρά διαφορετικά. Ένας Πολεμιστής αισθάνεται μια βαθιά αγάπη και δέσμευση για την ειρήνη. Είναι αυτό για το οποίο εκπαιδεύεται, πολεμά, ζει και πεθαίνει.
 • Ο Πολεμιστής μαθαίνει την ταυτότητα του Εγώ του από τους γονείς και την κοινωνία που τον μεγάλωσαν. Οι προσωπικές του πεποιθήσεις εκπορεύτηκαν μέσα από διάφορες εμπειρίες. Αυτές οι αντιλήψεις ή πεποιθήσεις καθορίζουν τα συναισθήματα που κυριαρχούν στην καρδιά.
 • Οτιδήποτε που έχει «μαθευτεί» μπορεί να «ξεμαθευτεί» και να «ξαναμαθευτεί», ως εκ τούτου, μπορεί κανείς να μάθει να έχει το πνεύμα του Πολεμιστή.
 • Όλες οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί είχαν Πολεμιστές σε όλο το ιστορικό εύρος των εποχών. Είναι ένα από τα παλαιότερα αρχέτυπα και είναι μέσα σε όλους μας. Κοιτάζοντας βαθιά μέσα στην ψυχολογία, το νου και την καρδιά, μπορούμε να μάθουμε να εκφράζουμε και να ζούμε με το πνεύμα του Πολεμιστή.
 • «Δεν στεκόμαστε στο ύψος των προσδοκιών μας, πέφτουμε στο επίπεδο της εκπαίδευσης μας.»
 • Οπότε, εκπαιδευτείτε καλά σωματικά, ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά…
 •  Γιώργος Ανεστόπουλος
 • ΠΗΓΗ

Χαρακτηριζόμεθα (ἐπισήμως) ὡς ἐπικίνδυνη περιοχὴ τοῦ πλανήτου!!!

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

ΖΗΤΩ ΕΥΘΑΡΣΩΣ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ

Τόσο ἀτσαλάκωτοι, τόσο τέλεια ντυμένοι, τόσο ἀψεγάδιαστοι, φορώντας κουστουμιὲς καὶ ταγιεράκια, μὲ ὕφος δέκα καρδιναλίων, παντογνῶστες καὶ ἀμετροεπεῖς, ἐμφανίζονται ὅλη τὴ μέρα στὰ τηλεοπτικὰ πάνελ καὶ κοροϊδεύουν τὸν κόσμο, ἐπεξηγῶντας τὸ πόσο τέλειοι εἶναι, τὸ πόσο τίμιοι, τὸ πόσο ἀλάνθαστοι, καὶ ἀπὸ μέσα τους εἶμαι σίγουρος γελᾶνε εἰς βάρος μας ποὺ ἔχουν καταφέρει νά μας καβαλήσουν γιὰ τόσες πολλὲς δεκαετίες καὶ ἐμεῖς νὰ λέμε καὶ εὐχαριστῶ.
Θά μοῦ πῇς τηλεόραση εἶναι, ἀλλὰ σὲ παρακαλῶ, πρόσεξε λίγο τὰ μάτια τους, τὶς κινήσεις τους, τὴν συμπεριφορά τους, εἶναι τόσο «βαλτοὶ», τόσο ψεύτικοι, τόσο θεατρίνοι… Θὰ ξεράσω…
Εἰλικρινά μὲ πιάνει ἀηδία ὅταν βλέπω κάποιον ἀπὸ δαύτους νὰ προσπαθῇ μὲ ἠλίθια ἐπιχειρήματα νὰ ἀποδείξῃ τὸ γιατί πρέπει νά μᾶς κυβερνοῦν, μοῦ γυρίζει τὸ στομάχι, ἀλλὰ καὶ οἱ δημοσιογράφοι τὶ κάνουν, ἀφήνουν τὴν κάθε ἀνακρίβεια καὶ φθηνὴ δικαιολογία νὰ περάσῃ ὡς ἐπιχείρημα; Ἄλλα ξεπουλημένα τομάρια καὶ αὐτοί. Τὸ παίζουν τᾶχα μου ἐπαγγελματίες καὶ ἀδέκαστοι, τὸ παίζουν ὅτι εἶναι μὲ τὸν λαό, ἀλλὰ στὸ τέλος ἀφήνουν τὰ ψεύτικα λόγια τῶν πολιτικῶν νὰ φαίνονται σὰν ὀρθὴ ἐπιχειρηματολογία. Το ψάρι ἀπό τὸ κεφάλι βρωμάει ἔλεγε ἡ γιαγιά μου καὶ αὐτό το ψάρι φίλε, καὶ τεράστιο κεφάλι ἔχει καὶ μποχάει σὰν ψόφιο σκυλί, ὅπως ἔλεγε ἡ μακαρίτισσα ἡ Μαλβίνα.
Κάθομαι μόνος καὶ σκέφτομαι, ποῦ θὰ πάῃ αὐτὴ ἡ βαλίτσα γιὰ νὰ καταλήξῳ εὐθὺς ἀμέσως ὅτι πάει ντουγροῦ στὸ Διάολο καὶ ἀκόμα παραπέρα, σκέφτομαι ἐπίσης ἂν αὐτοὶ οἱ ὑποκριτὲς ὅταν πέφτουν στὸ κρεβάτι μποροῦν νὰ κοιμηθοῦν γλυκὰ καὶ ἥσυχα καὶ δεδομένου ὅτι μποροῦν, μὲ κόβει κρύος ἱδρώτας ὅταν ἀντιλαμβάνομαι τὸ πόσο ἀνήθικοι εἶναι ἔστω καὶ στὴν ὑπόνοια ὅτι θὰ χάσουν τὴν ἐξουσία. Θὰ ἔλεγα ἐξουσία καὶ ξερὸ ψωμὶ ἀλλὰ σαφῶς καὶ δὲν ταιριάζει, σχῆμα ὀξύμωρο….

Ὅλοι μας ἔχουμε κάνει κακὸ σὲ κάποιον, ὅλοι μας ἔχουμε βλάψει κάποιον μὲ κάποιον τρόπο, καὶ ὅταν τὸ συνειδητοποιοῦμε δὲν μποροῦμε νὰ βροῦμε γαλήνη, περνᾶ πολὺ καιρὸς γιὰ νά τὸ ξεπεράσουμε, ἄν τὸ ξεπεράσουμε ποτέ. Ἂν κάποιος κάνει κακὸ καὶ δὲν νιώθει τύψεις, καὶ πολὺ περισσότερο συνεχίζει νὰ κάνῃ κακὸ πρὸς ἴδιον ὄφελος, τότε πῶς ὀνομάζεται;
Στὴν περίπτωση του πολιτικοῦ, αὐτὸς ποὺ ἐν γνώσει του κάνει κακὸ σὲ ἕναν λαὸ καί τὸ συνεχίζει μὲ κάθε ἀνθρώπινο κόστος, τότε ὁ πιὸ ἐπιεικὴς χαρακτηρισμὸς εἶναι αὐτός τοῦ προδότη, αὐτὸ ποὺ λέμε ἔσχατη προδοσία. Καὶ ἀφοῦ μιλᾶμε γιὰ ἐθνικὴ ἢ ἔσχατη προδοσία τὶ προβλέπει τὸ Σύνταγμα γιὰ αὐτούς;

ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
Ἡ ἔσχατη προδοσία ἀναφέρεται σαφῶς σὲ ἐκεῖνες τὶς πράξεις ποὺ βλάπτουν τὸ γενικὸ συμφέρον τῆς χώρας, τὴν ἀπεμπόληση κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μὲ δόλο, τὴν κατάλυση τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, τὴν παράδοση ἄνευ ὅρων τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας σὲ ξένα συμφέροντα, τὴν κατάργηση τοῦ κοινωνικοῦ κατεστημένου, τὴν διάβρωση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καί τοῦ πολιτικοῦ πλαισίου… Βρὲ τί μου θυμίζουν ὅλα αὐτά, τί νά μοῦ θυμίζουν ἄραγε;…
‘Ὄχι ὅτι πρόκειται ποτὲ νὰ συμβῇ ἀλλὰ ἐπειδὴ πάντα γράφω  ὅπως νιώθω σᾶς τὸ λέω καθαρὰ καὶ ξάστερα, δὲν θά μοῦ καιγόταν καρφὶ νά τοὺς στήνανε στὰ δέκα μέτρα.
Θά μοῦ πῇς ὑπάρχουν δικαστήρια, κολοκύθια ὑπάρχουν, δικαστήρια, ὄχι σὲ αὐτὴ τὴ μαριενοτο-χώρα ὅποιος ἔχει ἐξουσία ἁπλὰ προστατεύει τοὺς ὑπόλοιπους ποὺ ἔχουν ἐπίσης ἐξουσία καὶ ἐκεῖ λήγει τὸ θέμα. Σὲ αὐτὴ τὴν Χώρα βασιλεύει ἡ διαφθορά, ἡ σαπίλα καί τὰ διαπλεκόμενα καὶ ὅσο πιὸ νωρὶς τὸ καταλάβουν ὅλοι τόσο τὸ καλύτερο. Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐξουσία μᾶς φέρονται σὰν νὰ εἴμαστε σκουπίδια, μή μοῦ πεῖτε ὅτι δὲν ἔτυχε νά τὸ ζήσετε, εἶναι ὅλοι στὴν ἴδια πλεκτάνη.

Πολλὰ λέγονται γιὰ θεωρίες συνωμοσίας καὶ δὲν βρίσκω λόγο νὰ μὴν δώσῳ μιὰ λογικὴ βάση, ἐπὶ σαράντα χρόνια ἐφαρμόστηκε κάθε δυνατὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἀλλοτρίωσης, παράγοντας ἔτσι τρεῖς τοὐλάχιστον γενιὲς ποὺ ζοῦν στὸν δικό τους κόσμο, ὄμορφο χρωματιστό.
Ὁ διανοούμενος Μάνος Χατζιδάκης εἶχε γράψει τα ἑξῆς:
“Τὸ μυαλὸ τῆς κότας”

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ὁ Φρανκεστάϊν γίνεται στόλισμα νεανικοῦ δωματίου, ὁ κόσμος προχωράει μαθηματικὰ στὴν ἐκμηδένισή του. Γιατὶ δὲν εἶναι ποὺ σταμάτησε νὰ φοβᾶται, ἀλλὰ συνήθισε νὰ φοβᾶται.

Κι ἐγὼ μὲ τη σειρά μου δὲν φοβᾶμαι τίποτα περισσότερο, ἀπ' τὸ μυαλὸ τῆς κότας. Ἀπ' τὸ νὰ ὑποχρεωθῷ νὰ συνομιλήσῳ μὲ μία κότα ἤ  ἕνα σκύλο, ἤ τέλος πάντων,  ἕνα ζῶο δυνατὸ ποὺ βρυχᾶται. Τί νά τοὺς πῷ καὶ πῶς νά τοὺς τὸ πῷ; Καὶ μήπως δὲν εἶναι ἐξευτελισμός, ἂν ἐπιχειρήσω νὰ μεταφράσῳ ἤ νὰ καλύψῳ τὶς σκέψεις μου, κάτω ἀπὸ φράσεις καὶ ἠλίθια νοήματα, γιὰ νὰ καθησυχάσω τυχὸν τὴ φιλυποψία μιᾶς κότας, ποὺ ὅμως ἔχει ἄνωθεν τοποθετηθεῖ γιὰ νά μᾶς ἐλέγχει καὶ νά μᾶς καθοδηγῇ;

Ἡ ὑποταγή, ἤ ὁ ἐθισμὸς σὲ μιὰ τέτοια συνύπαρξη, ἤ συνδιαλλαγὴ, δὲν προκαλεῖ τον κίνδυνο τῆς ἀφομοίωσης ἤ τῆς λήθης, τοῦ πῶς πρέπει, τοῦ πῶς ὀφείλουμε νὰ σκεφτόμαστε, νὰ πράττουμε καὶ νὰ μιλᾶμε;
Ἀναμφισβήτητα ἀρχίσαμε νά τὸ ἀνεχόμαστε. Καὶ ἡ ἀνοχή, πολλαπλασιάζει τὰ ζῶα στὴ δημόσια ζωή, τὰ ἰσχυροποιεῖ καί τὰ βοηθᾶ νὰ συνθέσουν μὲ ἀκρίβεια τὴν μορφὴ τοῦ τέρατος, ποὺ προΐσταται, ἐλέγχει καί μᾶς κυβερνᾶ.

Καὶ ὁ ἐχθρὸς γεννιέται δὲν γίνεται, μᾶς παρακολουθεῖ ἀπ᾽τὸ σχολεῖο σὰν εἴμασταν παιδιά καὶ ἐπιζητεῖ τὸν ἐξαφανισμό μας. Ἡ μορφὴ τοῦ τέρατος εἶναι πολύχρωμη, χιλιάδες φωτεινὲς ἐπιγραφὲς μὲ ἄθλια ὀνόματα καλλιτεχνῶν, συλλόγων καὶ ἑταιρειῶν αὐτοκινήτων, στιβάζονται στὴν ὀπτικὴ περιοχὴ τῶν περαστικῶν, ποὺ ἐπιζητοῦν νὰ σπάσουν τὰ πολύχρωμα λαμπάκια γιὰ νὰ μποῦν μέσα, νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ τὶς πόρνες, τὰ νοσοκομειακὰ αὐτοκίνητα καὶ γιὰ τὶς γιὰ πάντα ἀσύλληπτες ὑπερηχητικὲς μοτοσικλέτες. Χορὸς ἀπὸ τραβεστὶ ψάλλει τὰ χορικὰ τοῦ Θεοδωράκη καὶ ἀποσύρεται εἰς τὰ μικρὰς ὁδοὺς χορεύοντας συρτάκι. Τουρίστες γάλλοι, ἄγγλοι καὶ ἐλβετοί, παρακολουθοῦν κι ἀνατριχιάζουν μπρὸς σ᾽αὐτὸ τὸ παραδοσιακό μας μεγαλεῖο».

Αὐτὸ ποὺ παρέλειψε ὁ σοφὸς Χατζιδάκης, ἴσως ἀπὸ εὐγένεια, εἶναι ὅτι μία τέτοια «μηχανὴ» παράγει μοιραῖα καὶ ζῶα στὴν κοινωνικὴ σκηνή. Ξέρω, ἀκούγεται προσβλητικό, ἀλλὰ δὲν φταῖνε καὶ οἱ ἴδιοι, δημιουργήθηκαν καὶ πλάστηκαν μέσα σὲ αὐτὴ τὴν κρεατομηχανὴ ψυχῶν ποὺ λύνει καὶ δένει ἀκόμα καὶ σήμερα. Διότι ἂν ἐκπαιδεύσεις ἕνα παιδὶ νὰ μὴν σκέφτεται θαρραλέα, νὰ φοβᾶται, νὰ βολεύεται, νὰ φυγοπονῇ, νὰ ζῇ σὲ ἕναν πλασματικὸ κόσμο, ἒ τότε μεγαλώνοντας τί θὰ γίνῃ;

Θά μοῦ πῇς τώρα μιλάω ἀόριστα γιὰ προδοσίες, δίχως ὀνόματα, θά τὸ κάνω ἀμέσως. Δὲν θὰ ἀρχίσῳ ἀπό τὸ μακρινὸ παρελθόν, θὰ ἀρχίσῳ ἀπὸ μία δεκαετία πίσω. Ὅλοι οἱ πρωθυπουργοὶ ποὺ πέρασαν, Σημίτης, Καραμανλῆς, Παπανδρέου, Σαμαρᾶς, Βενιζέλος, Τσίπρας , μπὰμ καὶ κάτω, καμία φιλευσπλαχνία γιὰ δαύτους. Θὰ ἔλεγα καὶ ὅλοι οἱ ὑπουργοί τους ἀλλὰ θὰ ἦταν too much ἒ; Μπορεῖς νά μοῦ σούρῃς ὅτι θές, πὲς μὲ ἀπάνθρωπο, πὲς μὲ γουρούνι, πὲς μὲ ὅ,τι σὲ εὐχαριστεῖ, ἀλλὰ ῥὲ φίλε αὐτοὶ οἱ ἴδιοι μὲ τὶς πολιτικές τους ἔχουν στείλει ἤδη στὸν τάφο περίπου 10.000 συνανθρώπους μας ἀκόμα καὶ νὰ παραλείψουμε τὸ ἐθνικὸ ξεπούλημα μέ τὰ ὑπόλοιπα συνεπακόλουθα, ὁπότε κρίνω ὅτι ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ μὴν μὲ ἐνοχλοῦσε μιὰ ἐνδεχόμενη τέτοια τιμωρία. Τὸ γράφει ὅπως εἶπα καὶ τὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ προφανῶς εἶναι ἀπὸ τὶς διατάξεις ποὺ βρίσκονται ἐκεῖ γιὰ νὰ ἐφαρμοστοῦν μόνο γιὰ κάποιον ἄθλιο κακομοίρη σὲ καιρὸ πολέμου, μακριὰ ἀπὸ μας…

Σὲ αὐτό τὸν κόσμο φίλε ὑπάρχουν μόνο δύο δυνάμεις, τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, τὸ καλὸ παράγει καὶ καλὰ καί τὸ κακὸ παράγει πάντα κακά, καὶ ὅσο ἀφήνεις τὸ κακὸ νὰ πολλαπλασιάζεται τόσο πιὸ δυνατὸ καὶ ἄσπλαχνο γίνεται ἀποζητώντας την καταστροφή, ἴσως ἀπὸ θέμα ἐξευγενισμοῦ νὰ μὴν μπορῇς νὰ δεχτῇς τὴν θεωρία μου περὶ θανατικῆς καταδίκης καὶ δὲν σὲ ἀδικῶ, ἀκόμα καὶ γιὰ μένα πού τὸ γράφω εἶναι πάρα πολὺ δύσκολο νά τὸ χωνέψω, ἀλλὰ εἶναι τόση ἡ ἀηδία ποὺ νιώθω, εἶναι τόσο ἰσχυρά τὰ αἰσθήματα περὶ δικαιοσύνης ποὺ ἀκόμα καὶ ἡ θανατικὴ ποινὴ κατάντησε νά μου φαίνεται ὄχι μόνο ἀνεκτὴ ἀλλὰ καὶ λίγη…
 Anastasios Paterakis

« Ὦ δέσποινα πολιάς,τί δή τρισί τοῖς χαλεπωτάτοις χαίρεις θηρίοις,γλαυκί καί δράκοντι καί δήμῳ » Δημοσθένης

« Ὦ δέσποινα πολιάς,τί δή τρισί τοῖς χαλεπωτάτοις χαίρεις θηρίοις,γλαυκί καί δράκοντι καί δήμῳ »
Δημοσθένης

Δῆλα δή : Ὦ Ἀθηνᾶ Πολιάδα*, πού συναναστρέφεσαι μέ τά χειρώτερα θηρία,τήν κουκουβάγια,τά φίδια καί  πολίτες." 

...ΕΔΩ

Ὥρα νὰ ἀρνηθοῦμε τὸν «κοπαδισμό» μας ξεκινώντας ἀπὸ τὴν «Ὥρα τῆς Γῆς»!!!
Ὄχι, δὲν συμμετέχουμε στὴν ἀνοησία! Δὲν σβήνουμε τὰ φῶτα!!!
«Ὥρα τῆς Γῆς 2017», ἡ μεγάλη ἀπάτη!!! Σάββατο 25 Μαρτίου, στὶς 20:30, ἁνάβουμε ὅλα τὰ φῶτα στὰ σπίτια μας καὶ διαδηλώνουμε ἐναντίον τῆς βλακείας.
Εἴμαστε ἐνεργοὶ πολῖτες κι ὄχι κοπάδι!
Ὁ πλανήτης θὰ σωθῆ μόνον ὅταν πληρώσουν καὶ τιμωρηθοῦν αὐτοὶ ποὺ ἐκμεταλλεύονται καὶ κερδοσκοποῦν σὲ ζητήματα οἰκολογίας. Οἱ Ἄνθρωποι εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὰ κέρδη!
Πειραιῶς Ἄρχουσα
πηγή

ΚΑΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ!!! Η ΕΥΡΩΠΗ "ΠΗΡΕ ΑΝΑΣΑ", ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Ο ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ!!!

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Γκέρτ Βίλντερς καί οί δημοκράτες τής Ολλανδίας.

Ο Γκέρτ Βίλντερς, 53 ετών ηγείται του αντι-ισλαμικού Κόμματος Ελευθερίας. Θεωρείται ο Ολλανδός εκπρόσωπος που οδηγήσε την Μεγάλη Βρετανία στην απόφαση εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.Τα περισσότερα κόμματα αρνούνται ότι πρόκειται να τον βοηθήσουν να σχηματίσει κυβέρνηση, κάτι που σημαίνει πως ο Βίλντερς έχει ελάχιστες πιθανότητες να γίνει πρωθυπουργός της χώρας.Το ακροδεξιό ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) εμφανίζεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις..

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Η μάχη του Βαλτετσίου


Η μάχη του Βαλτετσίου (12-13 Μαΐου 1821) θεωρείται ως μία από τις πιο αποφασιστικές μάχες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που οδήγησε στην Άλωση της Τρίπολης.Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Τριπολιτσάς, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οργανώνει διαφορα στρατόπεδα στα υψώματα γύρω από την πόλη. Έτσι στις 16 Απριλίου 1821 διατάσσει την οχύρωση τεσσάρων λόφων δίπλα στο χωριό Βαλτέτσι.

Ταυτόχρονα, οι Τούρκοι, που ήταν κλεισμένοι στην Τρίπολη, με αγωνία περίμεναν βοήθεια από τον Χουρσίτ, που βρισκόταν στα Γιάννενα και πολεμούσε τον Αλή Πασά. Ο Χουρσίτ έστειλε ισχυρό στράτευμα με επικεφαλής τον Κιοσέ Μεχμέτ, ο οποίος το χωρίζει σε δύο τμήματα. Στο πρώτο ηγείται ο ίδιος με τον Ομέρ Βρυώνη με πεζικό 8.000 και 1.000 ιππείς και κατευθύνεται ανατολικά. Το δεύτερο που αποτελείτο από 3.500 Αλβανούς, κατευθύνεται προς τη δυτική Ελλάδα υπό την ηγεσία του Κεχαγιάμπεη.

Ο στρατός του Κεχαγιάμπεη περνά το Αντίρριο χωρίς απώλειες. Περνάει από την Πάτρα, πυρπολεί την Βοστίτσα (Αίγιο) και στη συνέχεια λύνει τις ελληνικές πολιορκίες σε Κόρινθο και Άργος. Στις 6 Μαΐου μπαίνει θριαμβευτικά στην Τρίπολη.

Η Πρώτη Μάχη, 24 Απριλίου 1821Στις 24 Απριλίου, ο Κεχαγιάμπεης βγαίνει από την Τρίπολη με 4.000 άνδρες και επιτίθεται στο Βαλτέτσι . Οι ολιγάριθμοι υπερασπιστές του υποχωρούν, χάνοντας ζώα και προμήθειες. Η μάχη συνεχίστηκε βόρεια του χωριού όπου ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Σε βοήθειά του σπεύδει ο Δημήτρης Πλαπούτας χτυπώντας τους Τούρκους από τα νώτα. Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν σε υποχώρηση και ο Κολοκοτρώνης τους κυνήγησε μέχρι το χωριό Μάκρη.

Μετά τη μάχη, το στρατόπεδο ανασυγκροτείται ταχύτατα με φρουρά 1.000 ανδρών και επικεφαλής τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Τα ταμπούρια οχυρώνονται εκ νέου ενώ καταφθάνουν ενισχύσεις. Στο πρώτο ταμπούρι βρίσκονται ο Ηλίας και ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης με όλους τους Μανιάτες. Στο δεύτερο ο Μητροπέτροβας, ο Παπατσώνης, ο Κεφάλας, ο Γιάννης Μαυρομιχάλης, ο Παναγιώτης Κατριβάνος από το Ίσαρι Μεγαλόπολης και ο Θανάσης Δαγρές από τη Βρωμόβρυση Μεσσηνίας, με τους στρατιώτες τους. Στο τρίτο ο Ηλίας και ο Νικήτας Φλέσσας, ο Σιώρης, ο Νικηταράς και πολλοί Λιονταρίτες και Γορτύνιοι.

Η Δεύτερη Μάχη, 12-13 Μαΐου 1821 Τα χαράματα της 12 Μαΐου, ο Κεχαγιάμπεης εξέρχεται από την Τρίπολη με 12.000 Τουρκαλβανούς. Οι Έλληνες ειδοποιούν το στρατόπεδο στο Βαλτέτσι με φωτιές. Το κύριο σώμα των Τούρκων με αρχηγό τον Ρουμπή ύστερα από άκαρπες διαπραγματεύσεις επιτίθεται στο ταμπούρι του Μητροπέτροβα. Καταφέρνει να κυκλώσει τα ταμπούρια και να καταλάβει τα πηγάδια του χωριού. Ύστερα διατάσσει γενική επίθεση διασπώντας τους Έλληνες. Τότε καταφτάνει ο Κολοκοτρώνης με 700 άνδρες. Ο Ρουμπής, που βρίσκεται πλέον περικυκλωμένος, ζητά ενίσχυση από τον Κεχαγιάμπεη που μέχρι τότε παρακολουθούσε τη μάχη επικεφαλής 3.000 ιππέων.

Το απόγευμα φτάνει ο Πλαπούτας με 800 άνδρες, ο Κανέλλος Δεληγιάννης και ο Δημητρακόπουλος. Τη νύχτα η μάχη συνεχίζεται χωρίς να υποχωρεί καμία πλευρά. Τα ξημερώματα της 13ης Μαΐου, οι Τούρκοι ξεκινούν νέα επίθεση και χρησιμοποιούν τα 4 κανόνια τους χωρίς επιτυχία.

Το τέλος της μάχης Μετά από 23 ώρες μάχης και ενώ ο Ρουμπής κινδύνευε, ο Κεχαγιάμπεης διατάσσει υποχώρηση. Βλέποντας αυτήν την κίνηση, ο Κολοκοτρώνης ξεκινά γενική αντεπίθεση. Έτσι οι Τούρκοι τρέπονται σε άτακτη φυγή πετώντας τα όπλα τους.

Συνολικά οι Τούρκοι είχαν 514 απώλειες ενώ οι Έλληνες μόλις 7. Ανάμεσα στα λάφυρα των επαναστατών ήταν 4.000 τουφέκια, 4 πεδινά κανόνια και 18 σημαίες. Η μάχη υπήρξε καθοριστική για την πορεία της επανάστασης αλλά και για την Άλωση της Τριπολιτσάς, αφού οι Τούρκοι δεν επιχείρησαν άλλη έξοδο. Ο Κανέλλος Δεληγιάννης περιγράφει τη μάχη με τα παρακάτω λόγια:

Αυτή η ένδοξος νίκη ήταν η κρίσις της Ελληνικής Επαναστάσεως και εις αυτήν χρεωστείται η ανεξαρτησία της πατρίδος καθ' ότι ενεθάρρυνε και εμψύχωσε τους Έλληνας.
Η Μάχη του Βαλτετσίου περιγράφεται και στο παρακάτω δημοτικό τραγούδι:

"Τι έχεις, καημένε κόρακα, που σκούζεις και φωνάζεις;

Μήπως διψάς για αίματα, για τούρκικα κεφάλια;

Πέρασε από τα Τρίκορφα και σύρε στο Βαλτέτσι,

όπου είν' ο τόπος δυνατός και δυνατά ταμπούρια,

εκεί θα βρεις τα αίματα, τα τούρκικα κεφάλια,

Τρία μπαϊράκια κίνησαν από μέσα από τη χώρα,

το ένα πάει στα Τρίκορφα, τ' άλλο στους Αραχαμίτες,

κι αυτός ο Κεχαγιάμπεης πηγαίνει στο Βαλτέτσι.

Ο Κυριακούλης του μιλάει κι ο Μπεζαντές του λέει:

"Πού πας, βρε Κεχαγιάμπεη, τ' Αλή πασά κοπέλι;

Εδώ δεν είναι Κόρινθος, δεν είναι Πέρα Χώρα,

δεν είναι τ' αργίτικα κρασιά, του Μπέλεση τα κριάρια.

Εδώ είν' ορδή Καρύταινας, μανιάτικο ντουφέκι,

Κολοκοτρώνης αρχηγός με το Μαυρομιχάλη".

Αφήστε τα ντουφέκια σας και βγάλτε τα σπαθιά σας

βάλτε τους Τούρκους εμπροστά, σαν πρόβατα, σαν γίδια".

Χρονολογία 24 Απριλίου, 12 και 13 Μαΐου 1821
Τόπος Βαλτέτσι
Έκβαση Μεγάλη νίκη των Ελλήνων
Εμπλεκόμενες πλευρές
Greek Revolution flag.svg Έλληνες επαναστάτες
Fictitious Ottoman flag 2.svg Οθωμανική αυτοκρατορία
Ηγετικά πρόσωπα
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Κυριακούλης Μαυρομιχάλης,Νικηταράς,Δημήτρης Πέτροβας,Αναγνωσταράς
Κεχαγιάμπεης Μουσταφά
Ρουμπής Μπέης
Δυνάμεις
2500-3000
12000-15000

Οἱ ἱερές -ἀνίερες Κυκλαδες - Σῦρος


Διογένη τί ψάχνεις μέ τό φανάρι; - Ἕλληνες...
« Όταν λέμε "Κυκλάδες", εννοούμε ένα, κάπως κυκλικού  σχήματος, νησιωτικό συγκρότημα που περιλαμβάνει ,( κέντρο την Δήλο) τα νησιά: Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Σίφνος, Σέριφος Νάξος-Σύρος, Πάρος, Κύθνος, Κέως ή Κέα (Τζια) και η (γνωστή ως  "ελεεινή κολυμβήθρα) Γύαρος ή Γυάρος ή Γιούρα.
ΕΔΩ

Ε.Ε.: Καταργείται η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών στις συνόδους κορυφής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να την καταργήσει την παραδοσιακή «οικογενειακή φωτογραφία» των ηγετών της Ε.Ε , τουλάχιστον στις συνόδους κορυφής που διεξάγονται στις Βρυξέλλες, προκειμένου να δώσει μια νέα, «σύγχρονη» μορφή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Η επανεκλογή του Τουσκ, στην οποία αντιτασσόταν η Βαρσοβία, είναι ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτελεί τις «διαταγές του Βερολίνου», κατήγγειλε και ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Βίτολντ Βαστσικόφσκι.
«Ο τρόπος με τον οποίο αυτό έγινε πραγματικότητα μας δείχνει διεξοδικά πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και πού πάει. Ξέρουμε τώρα ότι αυτή είναι μια Ε.Ε. υπό τις διαταγές του Βερολίνου», είπε ο Βαστσικόφσκι.
Σύμφωνα με τον Βαστσικόφσκι, η επανεκλογή του Τουσκ εντάσσεται στο πλαίσιο των πρόσφατων εξαγγελιών περί μιας Ευρώπης «πολλών ταχυτήτων» στη μίνι-σύνοδο των Βερσαλλιών με τη συμμετοχή των ηγετών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Η πορεία που έχει πάρει η ΕΕ είναι «επικίνδυνη», καθώς «βρίσκεται σε διαδικασία επώασης» μιας «νέας» Ευρώπης, «πολύ τοξικής, που υπάρχει κίνδυνος να βλάψει πολλές χώρες», υποστήριξε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας.
συνέχεια ΕΔΩ

Στὴν Ἑλλάδα περιμέναμε τὸ «κτύπημα» Ἐρντογάν, πρὸς συσπείρωση τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ὀλλανδία μᾶς προέκυψε!

Ὑπὸ τὸ μένος τῶν Τούρκων ἡ Ὁλλανδία

 Στὴν Ἑλλάδα περιμέναμε τὸ «κτύπημα» Ἐρντογάν, πρὸς συσπείρωση τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ὀλλανδία μᾶς προέκυψε!

Σὲ πολεμικὸ κλίμα ἡ χώρα καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς νυκτός, μὲ συγκρούσεις ἐκτεταμένες. Μεταλλικὰ φράγματα, συγκρούσις, ἐκπαιδευμένα σκυλιὰ καὶ τὸ «ἱππικό» τῆς ἐφίππου ἀστυνομίας τῶν ὁλλανδικῶν δυνάμεων, τῆς τάξεως τοῦ Ῥότερνταμ, κυνηγοῦσε Τούρκους διαδηλωτές!!!! Σκηνὲς πρωτόγνωρες καὶ μία κλιμάκωσις ποὺ εὑρίσκεται ἀκόμη στὴν ἀρχή της.


«Βούτυρο στὸ ψωμί» τοῦ ἀκροδεξιοῦ ὑποψηφίου Βίλντερς (γιὰ τὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές) ἀλλὰ καὶ τέλος ὁριστικὸ γιὰ τὶς σχέσεις Τουρκίας κι Εὐρώπης, τοὐλάχιστον ὅπως ἔως σήμερα τὶς γνωρίζαμε. 
Αὐτὴν τὴν φορὰ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπεφάσισαν νὰ δράσουν συλλογικὰ καὶ τὰ πάντα ἀλλάζουν. Ἤδη κατήγγελαν, μέσῳ τοῦ Εὐρωπαίου ἐπιτρόπου, Γιοχάνες Χᾶν, πὼς ἡ Τουρκία κινεῖται «μακρὰν τῆς Εὐρώπης» καὶ γιὰ αὐτὸ ἀναστέλεται, ἐπισήμως, τὸ πρόγραμμα προενταξιακῆς χρηματοδοτήσεως, ποὺ λαμβάνει (ἔως τώρα) ἡ Τουρκία, ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη.
Ὅμως τὸ πλέον ἐνδιαφέρον σημεῖον τῶν γεγονότων καὶ τῶν ἐπεισοδίων, ποὺ ἀναστατώνουν τὴν Ὁλλανδία, στὴν συγκρουσή της μὲ τὴν Τουρκία, εἶναι ἡ ἀπέλασις τῆς Τουρκάλας Ὑπουργοῦ Οἰκογενειακῶν Ὑποθέσεων τῆς Ὁλλανδίας.


Ἡ μανδηλοφορεμένη ὑπουργὸς (τῆς Ὁλλανδίας) Φατιμᾶ Μπετοῦλ Σαγιᾶν Καγιά, εὑρίσκετο στὸ Ντύσελντορφ τῆς Γερμανίας, ὅταν ἄκουσε γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῆς προσγειώσεως, τοῦ ἀεροσκάφους ποὺ μετέφερε τὸν Ὑπουργὸ τῆς Τουρκίας Τσαβούσογλου. Ἀμέσως ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ μεταβῇ ὀδικῶς στὸ Ῥότερνταμ, πρὸς …συμπαράστασή του! Ὅμως οἱ ὁλλανδικὲς ἀρχὲς τῆς ἔκαναν ἀμέσως γνωστὸ πὼς δὲν εἶναι εὐπρόσδεκτη στὴν χώρα πλέον!Παρὰ τὶς ἀνακοινώσεις, ἡ ἴδια ἀπεφάσισε νὰ ταξειδεύσῃ, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ ὁλλανδικὲς ἀρχὲς νὰ τὴν σταματήσουν, νὰ τὴν συλλάβουν καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουν στὰ σύνορα μὲ τὴν Γερμανία καί, στὴν συνέχεια νὰ τὴν βγάλουν ἐκτὸς τῶν συνόρων τῆς Ὁλλανδίας.
ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΕΔΩ

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ