Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 17 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΑΣ Η ΑΙΩΝΙΑ ΧΩΡΑ

Ό Λαός τών Έλλήνων υπήρξε ή πηγή , ή μεγαλυτέρα πηγή τού ποταμού πού λέγεται πολιτισμός, αδιάφορον έάν οί έξ αύτού έκπολιτισθέντες τόν ένόθευσαν καί τόν παραποίησαν, μέ τήν τεχνολογικήν μανίαν των, πού τούς έχει καταλάβει.
Είναι ό Λαός πού έδημιούργησε τόν πραγματικόν πολιτισμόν καί τόν άνύψωσεν είς τήν τελειοτέραν του μορφήν. 
Είναι ή φυλή πού διαθέτει τόσην δύναμιν καί ζωτικότητα, ώστε νά δύναται νά λεχθή, ότι θά έξακολουθήση άσφαλώς καί είς τό μέλλον άκόμα, παρά τάς άντιδράσεις  πού συναντά, νά ύψώνη ύπερήφανος καί άτάραχος , άνανεούμενη καί ακατάβλητος τόν αύχένα της , είς τό πέρασμα τού πανδαμήτορος χρόνου.
Είναι  ή αιώνια φυλή , ή όποία καί χθές άκόμη έδίδαξε τήν κατάπληκτον άνθρωπότητα , άλλά  καί σήμερον άκόμη έν συνεχεία τήν διδάσκει, φιλοδοξεί δέ καί αύριον νά τήν διδάξη έάν χρειασθεί ή προκληθή,ότι είς τά έδάφη της  έγεννήθη, ζή καί θά ζή πάντοτε, τό ώραιότερον, τό εύγενέστερον καί τό ύψηλότερον ίδεώδες τού άνθρώπου, ή Έλευθερία.
Καί οί λαοί πού έχουν είς τό ένεργητικό των παρόμοιες παραδόσεις ,πού ή ψυχή των φλογίζεται διαρκώς άπό τά ύπέρτερα τού άνθρώπου ίδεώδη, δέν θνήσκουν ποτέ.
Οί λαοί αύτοί ζούν καί θά ζούν αίωνίως.
Είναι όπως τά άπειροελάχιστα σωματίδια τής ύλης πού συγκροτούν τούς κόσμους τού άπείρου κατά τόν Δημόκριτον καί τούς σύγχρονους φυσιοχημικούς καί τά όποία, ένώ οί κόσμοι  φθείρονται καί διαλύονται, έκείνα διαρκώς δημιουργούν νέους κόσμους καί συνθέτουν τήν έξέλιξιν τής ζωής. 
Ίσως είναι κάτι περισσότερον άκόμη. Είναι τό Αίώνιον, τό πραγματικά Άφθαρτον καί Άκατάλυτον Πνεύμα, τό όποίον ούτε συλλαμβάνεται, ούτε ύποτάσσεται , ούτε άποθνήσκει.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ
Μέσα είς τούς λαούς καί τούς κόσμους πού έρχονται καί παρέρχονται, έκπροσωπεί μέ τό Άθάνατον Πνέυμα της, άλλά καί μέ τήν έκπληκτικήν ζωτικότητά της , τήν Άδάμαστον καί Άφθαρτον , τήν Αίώνιαν Ζωήν.!
ΙΩΝ.Δ.ΠΑΣΣΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ