Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Τό εύγενέστερον , τό ώραιότερον καί ύψηλότερον συναίσθημα τού άνθρώπου είναι ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, πού τήν έδίδαξεν στήν άνθρωπότητα ή Έλλάδα.!!!

ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΤΗ.
Είμεθα ή Φυλή, ό Λαός, πού έχει διακριθεί διά τήν εύψυχίαν του καί πού έδίδαξεν τήν άνθρωπότητα' μέ τούς άκαταβλήτους άγώνας του, ότι τό εύγενέστερον , τό ώραιότερον καί ύψηλότερον συναίσθημα τού άνθρώπου  είναι ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καί ότι ή Δικαιοσύνη, ή ύποταγή είς τόν Νόμον , ή πολιτική καί κοινωνική άρετή είναι αί άνώτεραι ήθικαί άρχαί καί άξίαι ύπο τήν έπίδρασιν τών όποίων έσταδιοδρόμησαν , προήχθησαν καί έθεμελιώθησαν αί πολιτείαι καί αί κοινωνίαι τών έλευθέρων άνθρώπων καί έδημιουργήθη ό πραγματικός πολιτισμός.
Άντιθέτως, οί κυρίως έχθροί μας, έπειδή έζησαν καί έξελίχθησαν , ώς φυλαί ύπό άνελεύθερα καθεστώτα, είχον έμφυτον τήν συναίσθησιν τών δούλων καί διά τόν λόγον αύτόν είναι ύπουλοι καί δρούν περισσότερον είς τό σκοτεινόν παρασκήνιον. Έχοντες τήν ψυχήν τών δούλων είναι φυσικόν νά στερούνται θάρρους καί εύψυχίας.
Καί είναι μέν έπικίνδυνοι οί έχθροί μας , διότι είναι ύπουλοι, όχι όμως καί άκατανίκητοι . Άκατανίκητος είναι , όπως έχει άποδείξει ή ίστορία , ή  Άθάνατος καί Άδάμαστος φυλή τών Έλλήνων.
Ίωάννης Πασσάς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ