Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

     Στη βιβλιοθήκη Ταεζαρίνι της Ρώμης φυλάσσεται η κατωτέρω επιστολή προς τον αυτοκράτορα της Ρώμης Τιβέριο σταλμένη από τον Πόπλιο Λεντούλο κυβερνήτη της Ιουδαiας, πριν τον Πιλάτο.
          « Ηκουσα , ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθεις  ό,τι σοι γράφω νυν περί ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου , καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί προφήτη και οι μαθηταί του Θεόν, λέγοντες ότι είναι Υιός Θεού, πλάστου του ουρανού και της γης και παντός ό,τι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει.
          Τη αλήθεια ω Καίσαρ, ακούονται καθ' ημέραν  θαυμαστά πράγματα υπέρ του Χριστού αυτού, ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος Μετρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέπεια περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπο, ώστε όλοι όσοι τον ατενίζουν, αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται. 'Εχει την κόμη χρώματος καρύου ωρίμου , εξικνουμένην μέχρι των ώμων του. Εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών του καταντά γαιόχρους αλλά μάλλον στιλπνή, διχάζεται δε αυτή εν τω μέσω άνωθεν, κατά το σύστημα των Ναζαρηνών. Τα μέτωπον του είναι λείο και γαλήνιο, το πρόσωπο  του άνευ ρυτίδας ή κηλίδος , η ρίς και τα χείλη του κανονικότατα. Το γένειόν του είναι πυκνό, και του αυτού χρώματος της κώμης, δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εις το μέσον. Το βλέμμα του είναι σοβαρό και εμποιούν φόβο, έχει δε δύναμη ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει ατενώς. Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος. λέγουσι ότι ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων. Έχει ωραίας τας  χείρας και τους βραχίονας.
           Εν τη συνομιλία ευαρεστεί πάντας, δυσκόλως  όμως φαίνεται. Όταν όμως φανεί κάπου εiναι  μετριόφρων και έχει, το ωραιότερο παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως τη μητέρα του , η οποία είναι η ωραιοτέρα γυνή ήτις εθεάθη εις τα μέρη ταύτα,
          Εάν όμως η Ση μεγαλειότης ω καίσαρ , ποθεί να ιδή αυτόν , πληροφόρησόν με διότι θα σοι τον στείλω πάραυτα. Πάντες εν τη Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι την σοφία του καίτοι ουδέποτε εσπούδασε τι και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης .Περιπατεί ανυπόδητος  και ασκεπής την κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλά όταν ευρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσι  αυτόν. Λέγουσι, ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ανεφάνει εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ως μοι λέγουσι οι εβραίοι, ουδέποτε εκυρήχθη διδασκαλία  ως  η δική του.
          Πολλοί των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν. Άλλοι  πάλιν μοι λέγουσιν, ότι είναι εχθρός της Σης μεγαλειότητος ω Καίσαρ. Πολλαχώς με παρενοχλούσι οι μοχθηροί αυτοί εβραίοι . Λέγεται , ότι αυτός ουδέποτε δυσαρέστησε τινά αλλά, ότι μάλλον εποίησε  το αγαθόν. Όλοι όσοι  εγνώρισαν αυτόν λέγουσι ότι ευεργετήθηκαν παρ' αυτού.
          Όμως εις την Σην μεγαλειότητα ω Kαiσαρ,  την προς την Σην υπακοή ειμί πρόθυμος. Ότι διατάξεις θέλει εκτελεστεί».   

 Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτιώνος 7 Σελήνη 11
 Της Σης μεγαλειότητας πιστότατος και ευπειθέστατος
 ΠΟΠΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ
Κυβερνήτης της Ιουδαίας.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ