Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 24 Μαΐου 2018

Χρυσόν μέν πρῶτα γένος τών θνητῶν ἀνθρώπων τήν ἐποχήν τοῦ Κρόνου...

τὸ Χρυσόν μὲν πρῶτα γένος τῶν θνητῶν ἀνθρώπων ἐδημιούργησαν 
οἱ ἀθάνατοι οἱ κατέχοντες τὰ δώματα τοῦ Ὀλύμπου. 
Αὐτοί μὲν ὑπῆρχαν εἰς τὴν ἐποχήν τοῦ Κρόνου, 
ὃταν ἐβασίλευαν εἰς τὸν οὐρανόν καὶ ὡσὰν θεοί δὲ,
 ἐζοῦσαν ἀμέριμνον νοῦν ἒχοντες 
μακρὰν ἒξω ἀπό πόνους καὶ θλίψιν΄ 
οὖτε δὲ ἢρχετο εἰς αὐτούς τὸ τρομερόν γῆρας, 
συνεχῶς δὲ ὃμοιοι κατὰ τὰ πόδια
καὶ τὰ χέρια διεσκέδαζον εἰς συμπόσια 
μακρὰν ἀπό ὃλας τὰς συμφορὰς.                                                         
Ἀπέθνησκον δε ὡσὰν νὰ εἶχαν καταληφθῇ ἀπὸ τὸν ὓπνον
λαμπρά δὲ ὃλα εἰς αὐτούς ἦσαν΄ 
καρπόν δὲ παρήγαγε ἡ εὒφορος γῆ πολύν καὶ ἂφθονον΄
 αὐτοί δὲ εὐχαριστημένοι μὲ ἡσυχίαν ἐκαρποῦντο 
τὰ κτήματα των ἐν μέσῳ πολλῶν ἀγαθῶν.
σιόδου, ργα κα μέραι

Καί έπειτα ήρθε ό Δίας καί τ΄αδέλφια του...

Πλάτων Κριτίας: "...καί οί Θεοί έβαλαν κλήρο τίς διάφορες περιοχές όλης τής γής καί τίς μοιράσθηκαν μεταξύ τους...καί όταν εγκαταστάθηκαν , μάς έτρεφαν σάν κοπάδια, δικά τους αποκτήματα καί ζωντανά.."

......................................


Ἐὰν ἡ Κρόνιος περίοδος, κατά πῶς μᾶς τὰ μεταφέρει ὁ Ἡσίοδος πάντα, ἦταν ἐκείνη κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ ἀνθρώπινον γένος ζοῦσε μὲ ἀσφάλεια, ἡρεμία καὶ ἀνεμελιά, τότε τὶ ἀκριβῶς μᾶς διαφεύγει; Δὲν ἦταν τόσο κακός ὁ Κρόνος ἀλλά ἒτρωγε τὰ παιδιά του;  Δημιουργοῦσε συνθῆκες εὐημερίας γύρω του, γιὰ ὃλους καὶ κατάπινε τὰ ἲδια του τὰ παιδιά; Κάπως ἀκραία συμπεριφορά γιὰ ἓνα δίκαιον σύστημα διακυβερνήσεως ποὺ χαρίζει εὐημερία καὶ ἀσφάλεια….Κάτι δὲν μοῦ ἀρέσει. Κι ὃσα δὲν μοῦ ἀρέσουν, τὰ ἐρευνῶ.

Λατρεύοντας τὸν …δήμιό μας ὡς …«Θεό μας»!!!

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ὡς ἀπ’ εὐθείας ἀπόγονοι Προμηθέως (βάσει τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας-Μυθολογίας) ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε, γιὰ παράδειγμα, πὼς ὁ πάππος μας ὁ Προμηθεύς, πατὴρ τοῦ πατρὸς τοῦ Ἕλληνος Δευκαλίωνος, ἦτο υἱὸς τοῦ Τιτάνος Ἱαπετοῦ (Ἰαφέθ;;;), ἀδελφοῦ τοῦ Κρόνου. Ξεχάσαμε πὼς στὴν Τιτανομαχία οἱ Τιτάνες, μαζὺ καὶ ὁ …«μισητός» μας Τιτὰν Ἱαπετός, ἀλλὰ καὶ ὁ Προμηθεύς, ἔχασαν καὶ κατέληξαν φυλακισμένοι ἀπὸ τὸν σφετεριστὴ τῆς Ἀρχῆς Δία, στὰ μαῦρα Τάρταρα… Ξεχάσαμε πὼς ἐπὶ Κρόνου (βλέπε καὶ Ἡσίοδο), ἡ Ἀνθρωπότης ἐβίωσε τὴν καλλιτέρα καὶ δικαιωτέρα περίοδο διακυβερνήσεώς της.
Ξεχάσαμε… Κι ὄχι μόνον ξεχάσαμε, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον περάσαμε στὸ …ἄλλο ἄκρον, λατρεύοντας τὸν …δήμιό μας, ἀκόμη καὶ σήμερα, ποὺ ἀλλάζει ὀνόματα, ἀλλὰ ἀκόμη ἐδῶ παραμένει!!!!
Ἕναν δήμιο, ποὺ ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὶς μασσωνικὲς στοὲς μᾶς ἐπιδεικνύει τὸ ποιὸς πράγματι εἶναι, ἐφ΄ ὅσον ὅλα αὐτὰ τὰ σαπροφυτικὰ ἀποβράσματα, ποὺ λυμαίνονται τὴν ἐξουσία, ἀκόμη αὐτὸν τὸν ἴδιον Δία ἐπικαλοῦνται καὶ λατρεύουν.
.... ....Κι αὐτὸν τὸν ἴδιον Δία, σήμερα, μὲ τὰ ὅποια ὀνόματά του, ὄχι μόνον δὲν τὸν …μισοῦμε, ἀλλὰ ἐπιμένουμε καὶ νὰ τὸν λατρεύουμε, ἀλλὰ καὶ νὰ πολεμοῦμε μὲ σθένος κάθε προσπάθεια τῶν συμπολιτῶν μας νὰ ἀναδείξουν τὶς ἀλήθειες…
Ἀπροκάλυπτα πλέον μᾶς ἐμφανίζουν τὸ ἀληθές του πρόσωπο, δίχως ἀλλοιώσεις καὶ παραποιήσεις.
Νὰ δῇς ποὺ σὲ μερικὰ χρόνια θὰ χειροκροτοῦμε γιὰ τὸν ἀφανισμὸ τῆς Λιβύης, τῆς Συρίας, τῆς Οὐκρανίας, ἐφ΄ ὅσον ἔτσι ἠθέλησε, προεγραμμάτισε κι ἐπέβαλε ὁ διο-λατρευόμενος καὶ διο-ἐλεγχόμενος καὶ διό-κρατούμενος μασσωνικὸς κόσμος μας.Δυστυχῶς μας!!!!!!
(Ἐκεῖ, στὰ σύμβολα, κρύβονται οἱ ἀπαντήσεις καὶ τοῦ ἐπικρατήσαντος καὶ τῆς πλαστότητός του μά, κυρίως, τοῦ δικοῦ μας συνδρόμου… Ψάχνουμε, σκαλίζουμε, ἀναθεωροῦμε…!!!)
Καί, δυστυχῶς μας, διότι ὅσο ἐμεῖς (ὡς Προμηθεϊκοὶ ἀπόγονοι) παραμένουμε ἁλυσοδεμένοι, τόσο κάποιος (ἀετὸ
ς ἐκ Διός) θὰ μᾶς κατατρώγη τὸ συκώτι αἰωνίως, ἐνᾦ οἱ φυσικοί μας σύμμαχοι θὰ παραμένουν ἀλύτρωτοι κάτω ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ συνδρόμου τοῦ …Διός!!!


Ὅπου ἀετὸς κι ἐχθρὸς τῶν Ἑλλήνων!!!
Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;5
Ὄχι διότι οἱ λαοὶ εἶναι μέταξύ τους ἐχθροί, ἀλλὰ διότι οἱ φερόμενοι ὡς ἡγέτες τους ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ …ξέρουμε!!!...Τί σημαίνει ὅμως γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες ὁ ἀετός;ὁ ἀετὸς κατέτρωγε τὸ συκῶτι τοῦ Προμηθέως, τοῦ μοναδικοῦ ὄντος ποὺ ἀγάπησε τοὺς Ἀνθρώπους καὶ τοῦ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ γεννήτορος τῶν Ἑλλήνων.
Ὁ ἀετὸς εἶναι σύμβολον Διός…
Ὁ Προμηθεὺς θῦμα του…

Κι ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς ξεχάσαμε, καταντήσαμε, ὡς ἄλλοι πάσχοντες ἐκ τοῦ συγκεκριμένου συνδρόμου, ὄχι μόνον νὰ μὴν ἐχθρευόμεθα τὸν Δία καὶ τὰ παρακλάδια του, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ νὰ τὸν λατρεύουμε ὡς …θεὸ καὶ …«δημιουργὸ θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων», κάτι ποὺ παραμένει ὡς μία ἐκ τῶν μεγαλυτέρων παρανοιῶν μας, ἀποκρύβοντας καὶ τὶς γενοκτονίες μας καὶ τὶς ἱστορικὲς παραχαράξεις μά, κυρίως, τὴν ἀμνημοσύνη μας.

{Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες εἴμαστε παιδιὰ Δευκαλίωνος, ἐγγόνια Προμηθέως καὶ δισέγγοντα Ἰαπετοῦ.
Ὁ Δίας ἦτο πρῶτος ἐξάδελφος τοῦ Προμηθέως κι ὄχι παιδί του…   Ὁ Προμηθεὺς ἐδέθη στὸν Καύκασο κι ἀκόμη, βάσει τοῦ μύθου, ὁ ἀετὸς τοῦ Διὸς τοῦ κατατρώγει, καθημερινῶς τὸ συκώτι. Ξέρετε γιατί, κατὰ Ἡσίοδον, ὁ ὁ Δίας θύμωσε μαζύ του καί ἔστρεψε τήν ὀργή του κατά τῶν …ἀνθρώπων;
Γιατὶ ὁ Προμηθεὺς τὸν …δούλεψε …κομματάκι!!!
Ἀλλὰ τὸ …δούλεμα τὸ πλήρωσαν οἱ ἄνθρωποι κι ὄχι ὁ Προμηθεύς.Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Προμηθεὺς κι Ἄτλας μὲ ἀετόν
Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ αὐτὸν τὸν μῦθο-ἱστορία, μποροῦμε ἐπίσης νὰ κατανοήσουμε, σήμερα, τὸ γιατὶ παραμένουμε εὐκολόπιστοι καὶ χειραγωγήσιμοι ὡς λαός. Τὰ παιδιὰ τοῦ Προμηθέως, οἱ Ἕλληνες, διώχθησαν ἀπὸ τὸν Δία κι ἐτιμωρήθησαν, βάσει τοῦ μύθου.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως τὴν ἱστορία τὴν γράφουν οἱ νικητές…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Δίας ἦτο καὶ …νικητὴς τῶν Τιτάνων-Προμηθέως…
…ἔ, εἶπε νὰ μᾶς δουλέψῃ κι αὐτὸς μὲ τὴν σειρά του!!!}

Ὁ Δίας , εἰδικῶς γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, μὰ καὶ γιὰ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα, ΔΕΝ εἶναι κι ὅ,τι φιλικότερον.
Αὐτοὶ ποὺ κρατοῦσαν, κρατοῦν καὶ φιλοδοξοῦν νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ κρατοῦν τὶς ἐξουσίες, εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα, ἐκπαιδεύονται στὰ ἴδια ἱερατεῖα καὶ στὰ ἴδια σχολεῖα καὶ ἁπλῶς ἀλλάζουν τὰ ὀνόματά τους.
Συνήθως αὐτοὶ ποὺ πραγματικὰ κρατοῦνν τὶς ἐξουσίες παραμένουν κι …ἀόρατοι!!!
Παρακολουθώντας τὰ σύμβολα, γνωρίζοντάς τα καὶ κατανοώντας τα, μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ποῦ θέλουν, πραγματικά, νὰ ὁδηγήσουν τὴν ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ καὶ τοὺς λόγους ποὺ τὴν ὠθοῦν σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν κατάντια.
Θέλουν γύρω τους ὑπηκόους… Πιστοὺς δούλους…
Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν δούλους δημιουργοῦσαν καὶ ἡ δουλεία τοὺς ἔτρεφε. (Ἀλήθεια, αὐτό τό …«νέο εἶδος ἀνθρώπου», πόσο …νέο σχέδιον εἶναι;).
Εἶναι ἀδίστακτοι καὶ θὰ κάνουν τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐμπλακοῦν σὲ περιπέτειες ποὺ θὰ τοὺς ὁδηγήση στὸ νὰ ἀπωλέσουν τὶς ἐξουσίες τους.
Ἀφ΄ ἑνὸς λοιπόν, ὡς λαός, εἴμαστε τὸ πλέον κραυγαλέον δεῖγμα ἐκφράσεως τοῦ ἐν λόγῳ συνδρόμου, ἀφ΄ ἑτέρου, ὄχι μόνον παραμένουμε στὴν κοσμάρα μας, ἀλλὰ εἴμαστε καὶ πανέτοιμοι νὰ πολεμήσουμε κατὰ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἐλευθερίας μας, διότι ἔτσι θέλει ὁ «θεός μας».
Ἔχετε μήπως ἀντιῤῥήσεις;
Εὐπρόσδεκτες…
Σημειώσεις
Μαλάκ@ς εἶναι ῥέ φίλε ὁ Ἰάπων πού λατρεύει τόν Προμηθέα καί τόν ἐπικαλεῖται καθημερινῶς; Ἔ;

Ἕνας Προμηθεὺς στὸ Τόκυο.

Ὁ Ῥῶσσος πού, γιὰ περισσότερο ἀπὸ τρεῖς αἰῶνες, ἐπικαλεῖται καί χρησιμοποιεῖ, μὲ ὅλες τὶς εὐκαιρίες, τήν θεά Ἀθηνᾶ, φυσικό καί αὐτονόητον σύμμαχο τοῦ Προμηθέως;

Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.

(Ὄχι, δὲν ἔγινα φιλορώσσα, ἐφ΄ ὅσον καὶ ὁ Ῥῶσσος πασχίζει μόνον γιὰ ἐξουσία. Ἄλλο οἱ στόχοι του καὶ ἄλλο τὰ σύμβολά του!!! Τὰ πραγματικά του σύμβολα εἶναι τοῦ Διός!!!)
Οἱ κάθε κατά τόπους ἰθαγενεῖς τοῦ πλανήτου μας πού γνωρίζουν καί δηλώνουν πώς ἡ Σοφία θά νικήση;

Σοφία νικᾶ Δύναμιν!

Ἤ μήπως κάποιος ἄλλος εἶναι ὁ πραγματικός μαλάκ@ς;
Όλη ή έρευνα ΕΔΩ
........

Ὁ Πούτιν κρατᾶ Ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ποὺ ἀλλίευσε στὴν Φαναγόρεια, στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν. Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐπιδεικνύοντας τὰ εὑρήματά του, μᾶς περνᾶ καὶ τὸ μήνυμα πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν καλλίτερος διάδοχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους. (Λέτε νά γράφω παλαβομάρες;)
Ὁ Πούτιν κρατᾶ Ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ποὺ ἀλλίευσε στὴν Φαναγόρεια, στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν.
Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐπιδεικνύοντας τὰ εὑρήματά του, μᾶς περνᾶ καὶ τὸ μήνυμα πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν καλλίτερος διάδοχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
(Λέτε νά γράφω παλαβομάρες;)
Ἄν καὶ πολλὲς φορὲς ἔχω ἀσχοληθῇ μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸν πλανήτη μας, στὸ θέμα τῶν Ῥώσσων  θὰ πρέπῃ, κατὰ κάποιον τρόπον, νὰ ἐπιμείνουμε. 
Διότι οἱ Ῥῶσσοι εἰδικῶς, ἐὰν κρίνω κι ἀπὸ αὐτὲς τὶς εἰκόνες ποὺ διαῤῥέουν κατὰ καιροὺς στὸν τύπο, ἀπὸ τὸν πολὺ Πούτιν, στοχεύουν στὸ νὰ παίξουν σημαντικότατον ῥόλο στὸ πῶς θὰ διανεμηθοῦν οἱ ἐξουσίες στὸν πλανήτη, μὲ ποιὰν βαρύτητα καὶ μὲ ποιὲς νέες ἰσοῤῥοπίες.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Πούτιν ἔχει λόγο στὰ πάντα… Μὰ στὰ πάντα…
Καὶ φυσικὰ ἠ ‘Ρωσσία πλεόν διακοσμεῖται διαρκῶς μὲ εἰκόνες τέτοιες, ποὺ ἀφ΄ ἑνὸς νὰ ἀποδίδουν τὴν θέσιν, στὴν ὁποίαν στοχεύουν, κι ἀφ΄ ἑτέρου νὰ μᾶς ὑποδεικνύουν τὸν …δρόμο....
Εἰκόνες σὰν κι αὐτές:Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.4
Ὁ Ἴκαρος; Ἔ;
Μὰ κυρίως ἡ Ἀθηνᾷ…Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.3
Ναί, φίλοι μου…Ἡ Ἀθηνᾶ…Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.2
Διαρκῶς ἐμφανίζονται κι ἐξαπλώνονται στὴν ‘Ρωσσία. 
(Κι ὄχι μόνον!!!)
Στὴν Ῥωσσία λοιπὸν ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουν ξεκινήσῃ προσπάθειες συνδέσεως τῆς ἱστορίας τους μὲ τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία.
Μελετοῦν τὰ κείμενα τῶν παππούδων μας… 
Ἀνακαλύπτουν διαρκῶς ὅλο καὶ περισσότερα εὑρήματα Ἑλληνικά, μέσα στὴν ἐπικράτειά τους…
Χρησιμοποιοῦν τὰ συμπεράσματα Ἑλλήνων ἀπὸ ἐπιστημονικὲς ἔρευνες…
Βάζουν τὸν Πούτιν νὰ κουβαλᾷ ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ὠς ἄλλος …Διόνυσος…
…Καὶ γενικῶς φαίνονται νὰ ἀγωνιοῦν γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐπιταχύνουν τὶς διαδικασίες, πρὸ κειμένου νὰ φθάσουν ταχύτερα στὸν στόχο τους, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ νὰ συνδέσουν τὸν Πούτιν (γιὰ τὴν ὥρα) μὲ τὸν φυσικὸ κληρονόμο τῶν Ἑλλήνων στὸν πλανήτη. (Γιατί ἄρα γέ;)
Ταὐτοχρόνως φυσικὰ οἱ Ἀμερικανοὶ θεωροῦν ἑαυτοὺς φυσικοὺς κληρονόμους τῶν Ἑλλήνων, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν δομήσῃ τὶς πολιτεῖες τους βάσει τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν. (Ἔτσι λέν…!!!)
…Οἱ Γερμανοὶ θεωροῦν ἐπίσης ἐαυτοὺς φυσικοὺς ἀπογόνους τῶν ΔΙΚΩΝ μας παππούδων, ἔχοντας κατοχυρώσῃ τὰ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ πνευματικὰ δικαιώματα τῶν ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ συγγραμμάτων (Ναί, εἶναι ἀπατεῶνες καὶ σφετεριστές!!! Ἡ γνώσις αὐτή, κληροδότημα σὲ ΟΛΗΝ τὴν ἀνθρωπότητα, δὲν γίνεται νὰ διέπεται ἀπὸ πνευματικὰ δικαιώματα… Ἄν τὲ γιὰ νὰ μὴν πάθω τώρα …ταπηροκρανίωσιν!!!)
Οἱ Ἰταλοὶ τὰ κρατοῦν αὐτὰ τὰ συγγράμματα κλειδωμένα στὰ ὑπόγεια τοῦ Βατικανοῦ, θεωρῶντας ἐπίσης ἑαυτούς, τοὺς μοναδικοὺς κληρονόμους, ποὺ ἔχουν δικαίωμα στὴν μελέτη τους, στὴν χρήσιν τους καὶ φυσικὰ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ἐὰν θὰ δοθοῦν ἤ θὰ παραμείνουν κλειδωμένα…
Οἱ Ἄγγλοι θεωροῦν ἐπίσης ἑαυτοὺς φυσικοὺς κληρονόμους τῶν παππούδων μας, ἐφ΄  ὅσον εἶναι καὶ οἱ ἱδρυτὲς τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων…
Οἱ Ἀλβανοί, οἰ Σλαῦοι τῶν Σκοπίων, τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Σερβίας ἐπίσης κληρονομοῦν κατὰ τὴν κρίσιν τους (ποιός ἦλθε;) ὅ,τι τοὺς καπνίσει… ἀπὸ Θρᾶκες ἔως Ἰλλυριοὺς καὶ Μακεδόνες…
Οἱ Τοῦρκοι (ὄχι, δὲν γελῶ…!!!) τὰ ἔχουν ὅλα καταγεγραμμένα στὸ …γονίδιό τους!!!
Καὶ τελικῶς οἱ μόνοι …παρείσακτοι εἴμαστε ἐμεῖς!!! (Νὰ τὸ θυμᾶστε αὐτό!)
Γιατί τόσοι ἐπίδοξοι …κληρονόμοι;
Γιὰ τὴν ἐξουσία φίλοι μου!!! Γιὰ τὴν νομιμοποίησιν τῆς ἐξουσίας… Ξέρουν αὐτοὶ τὸ τὶ κάνουν καὶ τὸ γιατὶ στρέφονται στὰ Ἑλληνικὰ σύμβολα καὶ στὶς Ἑλληνικὲς μορφές…
Δυστυχῶς ὅμως γιὰ τὴν ὧρα, μόνον στὰ σύμβολα στρέφονται.. Μόνον στὶς μορφές…
Ὅταν λοιπὸν θὰ καταφέρουν, διότι θὰ τὸ καταφέρουν, νὰ στραφοῦν καὶ στὶς ἀξίες, τότε θὰ ἀντικρύσουμε αὐτὴν τὴν εἰκόνα:Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.6

Καὶ αὐτὴ ἡ εἰκόνα καταγράφει πὼς τὴν ἀρχὴ δικαιοῦται μόνον ἡ ΣΟΦΙΑ. 
Ναί, ἡ σοφία… Δῆλα δὴ ἡ Ἀθηνᾶ…
Δῆλα δὴ αὐτὴν ποὺ στολίζουν στὴν Ῥωσσία τώρα τελευταῖα…
Δῆλα δὴ …φλερτάρουν μὲ τὴν γενικὴ καὶ κεντρικὴ ἐξουσία ἐκεῖ ἐπάνω…
Δῆλα δή…
Ἀφῆστε τὰ ὅμως καλλίτερα…
Στὴν ὥρα τους ὅλα!

Ὅπου κι ἐὰν κυττάξουμε, ἀναλόγως τῆς περιόδου καὶ τοῦ ποιὲς κατακτήσεις ἔχουν οἱ διάφορες χῶρες, ἤ ποιὲς βλέψεις, ἤ ἀκόμη καὶ ποιὲς ἐξαρτήσεις, ὁ ἀετὸς εἶναι κυρίαρχος…
Ἀλλὰ καὶ τὸ …πραγματικὸ σύμβολον ἐξουσίας τοῦ πλανήτου.
Καὶ πάντα τρομακτικός, ἀπειλητικός, αἱμοδιψής…
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...108 Oldenborg Glucksburg

 Ἀλλὰ δὲν τὰ ἐρευνήσαμε ὅλα.
Βαθειά μου πεποίθησις, ὅσο καὶ ἐὰν μᾶς ξενίζῃ κάτι τέτοιο, εἶναι ἡ προσπάθεια συνδέσεως ὅλων αὐτῶν, ποὺ κατὰ καιροὺς «κρατοῦν» τὶς τύχες τῶν λαῶν τοῦ πλανήτου, μὲ …βασιλικὲς ῥίζες!!!
Ἡ ΜΙΑ καὶ ΜΟΝΑΔΙΚΗ, κατ΄ αὐτούς, …βασιλικὴ ῥίζα προσδίδει ἰσχύ. Κύρος… Σεβασμό…
Πρὸς τοῦτο καὶ γεμίσαμε πρίγκιπες, βαρώνους, λόρδους καὶ ξεπεσμένους βασιλεῖς, ποὺ περιφέρουν τὰ σαρκία τους, μοιράζουν χαμόγελα καὶ λειτουργοῦν ὡς μαριονέτες…
Τί κι ἐάν τό ἐπόμενον στάδιον τῶν παγκοσμίων σχεδιασμῶν εἶναι οἱ ἀμεσοδημοκρατίες καί ὁ κομμουνισμός;
Αὐτὰ εἶναι …παραστάσεις γιὰ τοὺς …χαχόλους. Ἡ ἐξουσία στὰ χέρια τῶν ὁλίγων ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι.
Αὐτῶν τῶν ὁλίγων ποὺ  εὐρίσκοντο πίσω ἀπὸ βασιλεῖς κι αὐτοκράτορες καὶ θρησκεῖες καὶ στρατηλᾶτες ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες. Εἶναι πάντα οἱ ἴδιοι… Κι ὅλοι μεταξύ τους συγγενεῖς, γιὰ νὰ ἔχουν καὶ  τὴν σχετικὴ ἐμπιστοσύνη (ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες) ἀναθέσεως τῶν ἐπὶ μέρους ἐξουσιῶν.
Ἄλλως τέ…
Οἱ ξεπεσμένοι …εὐγενεῖς τους εἶναι ἤδη ἀρκετὰ προσηρμοσμένοι στὰ νέα κομμουνιστικὰ ἰδεώδη καὶ πανέτοιμοι νὰ μεταπηδήσουν σὲ …κόμματα καὶ κεντρικὲς ἐπιτροπές, ποὺ θὰ λειτουργοῦν ἐπίσης ὡς ἐπιστάτες κι ἐπόπτες καὶ σταθμᾶρχες…

Δὲν θὰ τὴν ξαναπατήσουν ὅπως οἱ Ῥομανῶφ.Δὲν πλησιάσαμε ὅμως πολὺ στὶς …ἄκρες αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν μὲ τὴν Ῥωσσία.
Τὴν Ῥωσσία τῶν Ῥομανῶφ, ποὺ ἐπισήμως ἐσφαγιάσθησαν ἔως ἑνός.
Ποίο τό σύμβολον τῶν Ῥομανῶφ;
Μὰ φυσικὰ ὁ γνωστός μας ἀετός…Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...25 Ῥωμανῶφ
Ὁ γνωστὸς ἀετὸς τοῦ Διός…Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...105 ἀετοί
Μία σφαγὴ στὴν ὁποία κάποιο μέλος τῆς οἰκογενείας τῶν Rothschild  φαίνεται πὼς ἔβαλε τὸ …βρωμόχερό του!!!
Τὸ 1915, στὸ συμβούλιον τῶν ἠγετῶν τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἔγινε στὴν Βιέννη, ὁ τσᾶρος Ἀλέξανδρος ἠρνήθη τὴν ἐκγαθίδρυσιν παγκοσμίου κυβερνήσεως καὶ κομμουνισμοῦ στοὺς Rothschild, ποὺ ἐπίσης παρίσταντο. (Ὡς τί;;;;).
1917. Ῥωσσία. Γενοκτονία τῶν Ῥομανῶφ.

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Ὅπως αὐτός, ὁ ῥωσσικὸς ἀετός, ποὺ κάποτε ἦταν τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Ῥώμης καὶ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν Ποντίων, ἀλλὰ μετὰ μετεπήδησε στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀγγλία καὶ στοὺς σχετικοὺς λόρδους καὶ πρίγκιπες καὶ βασιλεῖς…
…ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀπλῶς πηγαινοερχόταν, ἀναλόγως τῶν συμφερόντων καὶ πάντα κατεδείκνυε μία πληροφορία!!!
Τὴν γραμμὴ τοῦ αἵματος, γιὰ τὴν ὁποίαν ὅλοι οἱ βασιλικοί, αὐτοκρατορικοί, πριγκιπικοὶ ἀπόγονοι διαρκῶς ὐπερηφανεύονται. Ἔχουν τοὺς λόγους τους φυσικά…
Εἶναι ὁ ἴδιος ἀετὸς ποὺ κάποτε ἦταν ὁ βυζαντινὸς ἀετός, τὸν ὁποῖον κληρονόμησαν οἱ ‘Ρομανῶφ, ποὺ τώρα εἶναι σύμβολον τῶν …Rothschild, ἀλλὰ καὶ τῆς Αὐστρίας…
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...88 Rothschild
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...113 Αὐστρία σύγχρονον
Καὶ χρησιμεύει γιὰ νὰ ξεκαθαρίσῃ κάθε ἀπορία.
Οἱ ἔχοντες τὸν ἀετὸν σὰν σύμβολον ἔχουν καὶ τὴν πραγματικὴ ἐξουσία.
Μὲ ὅλα τὰ πολλὰ ἤ λίγα στολίδια του…
Ὁ ἀετὸς τῆς Αὐστρίας, γιὰ παράδειγμα, ἔχασε τὰ ὅπλα του καὶ τὰ ἀντικατέστησε μὲ τὰ …σοβιετικὰ ἐργαλεῖα τοῦ κομμουνισμοῦ τῶν Rothschild!!!
Προσαρμογὴ λέγεται αὐτό…
Οἱ Αὐστριακοὶ ἀπόγονοι ἁπλῶς τὸ ἀντελήφθησαν νωρὶς καὶ ἔσπευσαν νὰ προσαρμόσουν τὰ σύμβολά τους, γιὰ νὰ μὴν τὸ μετανοήσουν, ὅπως κάποτε οἱ Ῥομανώφ.
Σφυρὶ καὶ δρεπάνι… Τὰ μέσα…
Κι ἀπὸ κάτω οἱ λαοὶ ἁλυσοδεμένοι…
Αὐτὴ εἶναι ἡ γραμμὴ κι ἐκεῖ ὁδεύουμε ὅλοι μας.
Διότι κακὰ τὰ ψέμματα…
Κάθε χώρα ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν της φορᾶ κι ἕνα ἀετὸ γιὰ νὰ καταδεικνύῃ τὴν δύναμίν της, ἀφ΄ ἑνός, τὴν ὑποταγή της καὶ τὶς ἐξαρτήσεις της ἀφ΄ ἑτέρου. 
Κι ἔτσι ἡ Συρία τοῦ Ἄσαντ ἔχει αὐτὸν τὸν ἀετόν:
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...91 Συρία
Καὶ ἡ Συρία τῶν μισθοφόρων ἔχει αὐτόν:
Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...119 μισθοφόροι Συρίας
Ἀετὸς νὰ εἶναι κι ὅ,τι νἄναι..
Κι ἐὰν παρατηρήσουμε τὶς σημαῖες τῶν κρατῶν γύρω μας, ἐπάνω μας καὶ κάτω μας, πέρα μας καὶ δῶθε μας, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ὅλα τους ἕναν ἀετὸ φέρουν.
Οἱ μόνοι ποὺ δὲν ἔχουν ἀετό, ἀπὸ ὅλα τὰ κράτη, τῆς Εὐρώπης, εἴμαστε ἐμεῖς. 
Γιατί ἄρα γέ;(Μόνον ἡ ἐκκλησία τὸν διατηρεῖ ἀλλὰ αὐτὸ ἀποδεικνύει ἀκριβῶς τὴν καταστολὴ ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει!!!)Τί σημαίνει ὅμως αὐτός ὀ ἀετός;
Διότι σαφῶς συμβολίζει αὐτὸν ποὺ κρατᾶ τὴν ἀπόλυτο ἐξουσία στὰ χέρια του, ἀλλὰ σίγουρα κάποιαν πληροφορία μεταφέρει, ποὺ ἐμεῖς ἀγνοοῦμε, ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὸν χρησιμοποιοῦν, ὡς σύμβολον, εἶναι πολὺ σημαντική!!!
(Ἴσως νὰ πιστεύουν πὼς τοὺς δίδει δύναμιν… ἤ πὼς τοὺς συνδέει μὲ κάποιαν δύναμιν… ἤ πὼς τοὺς ἐπιτρέπει νὰ διαχειρισθοῦν δυνάμεις…!!!)
Αὐτὴ ἡ πληροφορία ἀφορᾶ στὸ τὶ πιστεύουν αὐτοὶ ποὺ τὸν χρησιμοποιοῦν, ὄχι στὸ τὶ ἐμεῖς ἀντιλαμβανόμεθα. Κάθε τους οἰκοδόμημα ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ κι ἕναν ἀετό.
Κάθε τους αὐτοκρατορία ἐπίσης. Κάθε τους θρησκεία, κράτος, σημαία…
Κάθε μασωνικὴ στοά, κάθε τάγμα μυστικιστικό, κάθε βρωμιά τους καὶ κάθε ἀλητεία τους.
Ὅλη ἡ ἱστορία βρίθει ἀπὸ τὶς ἀτιμίες τους καὶ τοὺς ἀετούς τους…

Σοφία νικᾶ Δύναμιν!

Ὑπάρχει μία ἐκδοχὴ στοὺς ἑλληνικοὺς μύθους, ποὺ μιλᾶ γιὰ τὴν γέννησι τῆς Ἀθηνᾶς.
Ἡ Ἀθηνᾶ λοιπόν, βάσει τῆς μυθολογίας μας, ξεπετάχθηκε ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ Διός, διότι ὁ Δίας κατάπιε τὴν μητέρα της, τὴν Μήτιδα, πρὸ κειμένου νὰ μὴν γεννήσῃ δυνατότερον τοῦ Διός διάδοχο.
Βλέπετε, τότε τὶς πίστευαν τὶς προφητεῖες… Ὄχι ὅπως σήμερα…  Ποὺ τὶς γελοιοποιοῦν….
Ἡ πρώτη σύζυγος τοῦ Διός λοιπὸν ἦταν ἡ Μήτις,  ἡ προσωποποίησις τῆς Σοφίας, ποὺ κληροδότησε τὴν θεϊκή της φύσιν, καθῶς ἐπίσης καὶ τὶς δυμάμεις της, στὴν θυγατέρα της, τὴν Ἀθηνᾶ! 
Ἡ Ἀθηνᾶ λοιπόν, θεὰ τῆς Σοφίας, εἶχε σὰν σύμβολό της τὴν κουκουβάγια.
Ὁ πατέρας της, ὁ Δίας, εἶχε σὰν σύμβολό του τὸν ἀετό!
 Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω κάτι ἀπὸ τὴν μακρινὴ Ἰαπωνία, ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Ἀινοῦ, ποὺ εἶναι μία ἄλλη ἐκδοχὴ αὐτοῦ τοῦ μύθου.Σοφία νικᾶ Δύναμιν!1
Ἴσως ὁ Δίας νὰ εἶναι πράγματι ὁ πατήρ, ὁ δυνατότερος τῶν θεῶν, αὐτὸς ποὺ ὁρίζει τὶς τύχες τῆς ἀνθρωπότητος, κατὰ τὴν ἑλληνικὴ μυθολογία πάντα, ἀλλὰ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν μπορεῖ νὰ νικήσῃ τὴν Ἀθηνᾶ. Ἤ ὀρθότερα, σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν μπορεῖ νὰ τὰ βάλῃ ἡ Δύναμις μὲ τὴν Σοφία!
Σοφία νικᾶ Δύναμιν!2Ἡ παραπάνω φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίον τῶν Δωρικοῦ Χατζηγιαννάκη, ἐκδόσεις Εὔανδρος, Ἀθῆναι, 2004 καὶ θὰ τὴν δεῖτε στὶς τελευταῖες σελίδες τοῦ βιβλίου. 
Μία ἀνάλογος φωτογραφία, στὸ ἐσώφυλλον τοῦ βιβλίου, εἶναι αὐτή:
Μὲ λιγότερο χρῶμα, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο θέμα. 
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ Ἀϊνοῦ ἔχουν μεγάλην σχέσιν μὲ τοὺς Ἕλληνες, καλὸ θὰ ἦταν νὰ προσέξουμε πολὺ τὶς λεπτομέρειες τῶν συμβολισμῶν, ποὺ ἔχουν διατηρηθεῖ ἐκεῖ, διότι ἔχουν γλυτώσει ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους διαστρεβλώσεις κι ἄλλοιώσεις ποὺ ἔχει ὑποστεῖ συνολικῶς ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. (Ξέρουμε… Κατακτητές, κόντρα κατακτητές, ἐπὶ πλέον κατακτητές… Τῆς ἀλλοιώσεως ἕνα πρᾶγμα….)
(Βλέπετε, κατ’ ἐμὲ ἡ μυθολογία μας εἶναι ἡ ἱστορία μας. Ὄχι φυσικὰ μόνον ἡ δική μας ἱστορία, ἀλλὰ ὅλου τοῦ πλανήτου. Ὅμως αὐτὸ εἶναι ἄλλης ἀναρτήσεως θέμα…)
Γιὰ τὴν ὥρα, αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπῃ νὰ συνειδητοποιήσουμε, εἶναι πὼς ὅπως κι ἐὰν ἔχουν τὰ πράγματα σήμερα, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ἔχουν πείσει πὼς ἡ ἰσχὺς τῆς δυνάμεως εἶναι ἀνίκητος, τόσο θὰ πρέπῃ ἐμεῖς νὰ ἀνατρέπουμε μέσα μας αὐτὰ ποὺ ἡ λογική μας μᾶς ἐπιβάλλει νὰ πιστέψουμε!
Διότι πράγματι ἡ ἰσχὺς τῆς δυνάμεως, καὶ δὴ τῆς ἄνευ συναισθήματος δυνάμεως, εἶναι ἀνίκητος ἀπὸ κάθε ἄλλην δύναμιν, ἀλλὰ σὲ καμμίαν τῶν περιπτώσεων δὲν εἶναι ἀνίκητος ἀπὸ τὴν Σοφία!
Κι ἐπεὶ δὴ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν οἱ ἰσχυροὶ τῆς Γῆς εἶχαν σὰν σύμβολό τους τὸν ἀετό, θὰ πρέπῃ νὰ ἀναζητήσουμε τοὺς ἄλλους συμβολισμούς, αὐτοὺς τῆς κουκουβάγιας… Αὐτοὺς ποὺ μποροῦν κι ἀφυπνίζουν τὴν Σοφία…
Διότι ἡ πρώτη καὶ ἡ σημαντικοτέρα ἀλλοίωσις ποὺ ἔχουν προκαλέσει οἱ κατὰ περιόδους ἰσχυροὶ τῆς Γῆς, εἶναι νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὸ παράλογον τῆς ἀντιδράσεως καὶ τῆς ἀντιστάσεως στὰ θέλω τους…. Δῆλα δὴ ἔχουν ἀλλοιώσει τὸ σύστημα ἀντιλήψεώς μας…. 
Κάτι φυσικὰ ποὺ δὲν ἰσχύει…
Οἱ Ἀινοῦ μᾶς διέσωσαν τὴν πληροφορία.
Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τὴν κάνουμε πράξι….
Υ.Γ.1. Παρατηρῶ γύρω μου τὰ πάντα… Μὲ καλὴ διάθεσι ἀλλὰ μὲ σκεπτικισμό. Ἐάν ἡ παραπάνω εἰκόνα ἀπαντᾶ στό ποιός εἶναι ὁ πραγματικός κυρίαρχος, γιατί ἐμεῖς πασχίζουμε νά ἐπιβληθοῦμε σέ ὅποιαν δύναμι μᾶς καταδυναστεύει μέ μίαν ἄλλην δύναμι, ἰδίας λογικῆς; Καί γιατί ἐφ΄ ὅσον ἀποδεδειγμένα ἔχουμε ἀποτύχει ἐξακολουθοῦμε; Γιατί δέν ἀλλάζουμε τόν τρόπο; Γιατί δέν γινόμαστε κάτι ἀπό Ὀδυσσεῖς; Τό ξεχάσαμε; Ἤ μήπως μόνον Σπαρτιᾶτες-πολεμιστές κουβαλᾶμε μέσα μας; (Κι αὐτὸ βέβαια ἐρευνᾶται…)
Υ.Γ.2. Κάτω ἀπὸ τὸν ἀετὸ εἶναι ἀρκοῦδες… Πολλὲς ἀρκοῦδες… Οἱ ὁποῖες ἐπίσης εἶναι σύμβολα δυνάμεως. Ἐπάνω ἀπὸ αὐτὲς ἐπιβάλλεται ὁ ἀετός! Κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς δυνάμεις μία Σοφία. Περίεργον; Γιὰ νὰ δοῦμε… 
Υ.Γ.3. Τελικῶς ἔχω τὴν ἐντύπωσιν πὼς ὁ Αἰσχύλος ἤξερε περισσότερα ἀπὸ ὅσα τόλμησε νὰ γράψῃ…

Ὁ φύλαξ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, Βλαντιμῆρ Πούτιν.Ὁ φύλαξ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, Βλαντιμῆρ Πούτιν.2Τί νά σᾶς πῶ;
Πάντα, ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησα νὰ διαβάζω ἑλληνικὴ ἱστορία, πίστευα πὼς οὐδὲ μία δύναμις ἤ ὑπερδύναμις θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς συμπαρασταθῇ οὐσιαστικῶς. Τότε βέβαια δὲν γνώριζα τοὺς λόγους. Μόνον μία πικρὴ γεύσι μοῦ ἄφηναν οἱ μελέτες μου. Πικρότατη.
Ὅταν ἔπιασα νὰ διαβάζω, σὲ σχολικὴ ἡλικία, τὰ περὶ τῶν βίων τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, τότε ἦταν ποὺ συνειδητοποίησα πὼς ὅλοι κάτι ἤθελαν. ΟΛΟΙ! 
Ἡ χειροτέρα στιγμή μου ἦταν ὅταν μελέτησα τὰ ὀρλωφικὰ καὶ τὴν γενοκτονία ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἑλληνικοὶ πληθυσμοί, μὲ περισσότερο ταλαιπωρημένους τοὺς Ἕλληνες τῆς Πελοποννήσου. Ἔκλαψα πολλὲς φορές. 

Ἔκλαψα ἀκόμη κι ὅταν ἔμαθα τὰ μετὰ τῆς ἐπαναστάσεως, ὅταν ἀκόμη οἱ ἀπελπισμένοι ἀγωνιστὲς ἀπὸ τὴν ἀχορταγιὰ τῶν Μαυροκορδάτων, τῶν Νέγρηδων καὶ τῶν Κωλέττηδων ἠναγκάσθησαν νὰ ζητήσουν βοήθεια ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν Ῥωσσία. Τὰ πρῶτα κόμματα… Οἱ πρῶτες διασπάσεις. Οἱ πρῶτες φατρίες…. Ἀγγλόφιλοι, Γαλλόφιλοι, Ῥωσσόφιλοι… Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς τελείωσε τὸ ὄνειρο τῆς ἐλευθερίας…
Χρόνια ἀργότερα, μελετῶντας τὰ τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς, ἀκόμη μία ἐπιβεβαίωσις. Ἀκόμη μία συνειδητοποίησις. 
Πότε θά βάλουμε λοιπόν μυαλό; Ποτέ; Μήπως δῆλα δή εἴμαστε ἀπολύτως ἄξιοι καί ἱκανοί νά ἐπωμιστοῦμε τίς συνέπειες τῶν πράξεῶν μας καί τῶν ἐπιλογῶν μας;  Μήπως ἐπί τέλους ὀφείλουμε νά δοῦμε τήν ἀλήθεια κατάματα καί νά συνειδητοποιήσουμε πώς μόνοι μας θά κάνουμε τά πάντα; 
Μήπως ἐπί τέλους νά πάρουμε ἀπόφασι τήν μία πραγματικότητα πού ἐπαναλαμβάνεται καί ἐπιβεβαιώνει πώς ὅλοι κάτι θέλουν ἀπό ἐμᾶς;
Ὁ Πούτιν δὲν θὰ κάνῃ τίποτα καλὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. 
ΤΙΠΟΤΑ!

Ὅπως δὲν ἔκανε κάτι καλὸ κάποιος ἀπὸ τοὺς προκατόχους του. 
Συνεργεῖ, στηρίζει καὶ ἐγκρίνει τὴν νέα (καὶ παλαιὰ) τάξι πραγμάτων, εἶτε ἀπὸ φόβο, εἶτε διότι συμφωνῇ, εἶτε ἀκόμη καὶ γιατὶ ἔτσι τὸν ἔχουν προγραμματίσῃ!
Πάντως νὰ στηρίξῃ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας ἀποκλείεται!!!
Αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ τὸ χωνέψουμε ἐπὶ τέλους!

Σοφία νικᾶ Δύναμιν!1Σημείωσις

Γιὰ νὰ σᾶς καθησυχάσω ὅμως, διότι αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι πλέον ξεκαθαρισμένα, θὰ σᾶς παρουσιάσω ἐκ νέου μία ἀγαπημένη μου φωτογραφία, τραβηγμένη πρὸ μερικῶν δεκαετιῶν στὴν χώρα τῶν Ἀϊνοῦ, στὴν Ἰαπωνία. Ὅμοιες εἰκόνες θὰ βρεῖτε σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀκόμη κι ἐδῶ, στὴν χώρα μας, ἀλλὰ ὄχι σὲ ΤΟΤΕΜ. Τώρα πιὰ ἀρχίζει ἐπὶ τέλους νὰ ξεκαθαρίζῃ τὸ τοπίο. 
Ἡ ἀρκούδα, κάτω ἀπὸ τὸν ἀετὸ κι ὅλοι μαζὺ κάτω ἀπὸ τὴν κουκουβάγια. 
Γιὰ νὰ μαντέψουμε τὸ ποιὸς εἶναι ἡ κουκουβάγια παρακαλῶ!!! 
Ἄ γειά σας…
Νὰ τοὺς δῶ λοιπὸν σὲ λίγο… 
Διότι ἤδη γνωρίζουμε τὸ ποιοί, γιατί, πότε θὰ ἀλλάξουν τὰ πάντα. 
Κι αὐτοὶ τὸ γνωρίζουν. Πρὸς τοῦτο καὶ βιάζονται. Πίστεψαν οἱ μωροὶ πὼς νίκησαν…
Χά!
Ἡ τελευταία κουβέντα δὲν ἔχει εἰπωθῇ ἀκόμη! Καὶ δὲν θὰ εἰπωθῆ ἀπὸ αὐτούς!!! Αὐτὸ σᾶς τὸ βεβαιώνω!!!

9 σχόλια:

 1. Απαντήσεις
  1. Σοφία μου,
   για να μην με παρεξηγήσεις και νομίσεις ότι παίρνει και εσένα η μπάλλα, κάνω 'αντιγραφή-επικόλληση' απάντηση που έδωσα σε σχολιαστή μου για αυτήν εδώ την ανάρτηση:

   Έχω αφήσει από χθες ένα σχόλιο στην ανάρτηση αυτή, το οποίο δεν έχει αναρτηθεί ακόμα. Λέει: Τρικυμία εν κρανίω.
   Η Σοφία δεν θα παρεξηγηθεί, και θα το συζητήσω μαζί της. Γιατί με την ανάρτηση αυτή της Φιλονόης θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Θα μού πεις... εδώ είναι το θέμα: Ανατρέπονται όλα λόγω φαεινών συμπερασμάτων.
   Δεν είναι έτσι. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ποιες φιλές είναι Διογενείς και ποιες Κρόνιες. Και τα ξέρει και η Σοφία καλά, απορώ πώς το ανάρτησε με τόση ευκολία.
   Με την Φιλονόη έχω πολύ καλή σχέση επίσης, αλλά ο αντι-Πουτινισμός της θεωρώ πως είναι σχηματισμένος με ελλειπή έρευνα.
   Η δαιμονοποίηση του πτηνού αετός, ως σύμβολο δύναμης, είναι ακόμα αδιευκρίνιστος κι ας γέρνει η πλάστηγκα προς την αιμοσταγή εξουσία.
   Εν πάσει περιπτώσει, απέχουμε πολύ από το να κάνουμε λάβαρο μια τέτοια θεωρία. Θέλει ακόμα πολλή έρευνα το πράγμα.
   Ναι μεν η "Σοφία" (wisdom) θα δώσει τη λύση αντιμαχόμενη το κακό, ο εχθρός της όμως δεν είναι η Δύναμις. Εδώ κάπου τα έχει κάνει σαλάτα το άρθρο της Φιλονόης. Η Δύναμης αντιπροσωπευόμενη από τον Δία, είναι τα ίδια τα Όπλα. Και αυτά τα όπλα θα τα χρησιμοποιήσει και η "Σοφία"..έτσι κι αλλιώς την κατάλληλη στιγμή. Τα όπλα του Διός με χειριστές τους Έλληνες, γιατί μόνο στα χέρια των Ελλήνων μπορούν να ενεργοποιηθούν.

   Διαγραφή
  2. Ἀγαπητέ Κώστα,δέν νομίζω πώς εἶναι καί πολύ ἐπιτυχής ὁ χαρακτηρισμός πού δίδεις στήν ἐργασία τῆς Φιλονόης.Δέν ἔχει ἀποδείξῃ,ποτέ ἕως σήμερα,πώς ὅτι γράφει τό γράφει χωρίς νά γνωρίζῃ καλῶς τό θέμα.Ἴσα-ἴσα πού μέ τά γραφόμενά της ἔχει ἀποδείξῃ πώς οἱ γνῶσεις της (κυρίως σέ θέματα Ἱστορίας)εἶναι πολύ καλές.

   Μήπως θά ἔπρεπε νά ἀνασκευάσῃς τόν χαρακτηρισμόν; ...Μέ φιλική καί καλήν διάθεσιν στό λέω,ἀγαπητέ.

   Διαγραφή
  3. Φίλε Κώστα ίσως θά πρέπει νά έχουμε πιό ανοιχτό τό μυαλό μας καί νά διϋλίζουμε όλες τις πληροφορίες. 'Ας μήν έχουμε κλειδωμένη τήν λογική μας. Τό θέμα μού άρεσε καί μού είπε κάτι γιαυτό τό ανάρτησα. Είμαι καί λίγο καχύποπτη γιά τό τί μού λένε πώς είναι κακό καί τί καλό.Ό Δίας είναι δηλαδή ό καλός καί ό Κρόνος ό κακός; ...Δέν τό έχω αποσαφηνίσει ακόμα....Ό Κρόνος βασίλεψε κάποια εποχή καί ό Δίας τόν διαδέχθηκε. Τί λέει ή μία εποχή καί τί ή άλλη ερευνάται.
   Ό Δίας , ό Απόλλωνας , ό Ερμής κ.λπ είναι τόσο διαδεδομένα ονόματα σέ όλον τόν πλανήτη πού ή χρήση τους καί μόνο από αυτούς πού πολεμούν τόν Ελληνισμό πρέπει νά μάς προβληματίζει. Κανείς δέν έχει δώσει μιά απάντηση στό θέμα αυτό.
   Ζήτησα από τήν Φιλονόη νά ερευνήσει τό σύμβολο τού όφεως ...Μέγας εχθρός τού φιδιού ό αετός. Ό "καταραμένος όφις" τού εβραϊκού παραδείσου πού δέν ήθελαν "οί θεοί" νά φάνε οί πρωτόπλαστοι από τό δέντρο τής γνώσεως....μήπως είναι μνήμες από τήν Ελληνική ιστορία τού Προμηθέα πού έδωσε τήν γνώση στόν άνθρωπο;....!!!!
   Καί άν ή Χρυσή εποχή πού ζούσαν οί άνθρωποι κάτω από τήν βασιλεία τού Κρόνου ήταν τόσο ευχάριστη , ό Δίας γιατί έφτιαξε τήν δική του νέα τάξη πραγμάτων καί μοιράτικε μέ τούς δικούς του τόν πλανήτη όπως κάνουν σήμερα οί επικυρίαρχοι ελίτ...;
   Όσο γιά τόν Πούτιν...έ! βρέ Κώστα, καί τό κυπά έχει φορέσει, καί πράκτορα τών εβραίων έχουν πεί πώς ήταν στήν εποχή τής κουμ. Ρωσσίας, καί τήν νέα τάξη έχει δεχθεί.
   Εμείς οί Έλληνες είμαστε μόνοι καί δέν έχουμε κανέναν φίλο. Υπάρχει λογος καί θά αποδειχθεί στό μέλλον..

   Διαγραφή
 2. Σοφία,μπράβο γιά τήν ἀναδημοσίευσιν.Συμφωνῶ,σέ πολλά σημεῖα τοῦ θέματος.Βεβαίως ὑπάρχουν καί ἐκεῖνα ὅπου ἔχω διαφορετική ἄποψιν (λόγου χάριν στό θέμα περί ἀπογόνων Δευκαλίωνος καί τό σόΐ του...),ἀλλά θεωρῶ πώς τό θέμα εἶναι ἐξαιρετικόν !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ Ευαγγελία. Σού δίνει έναυσμα γιά πολλές σκέψεις, πολύ έρευνα καί πολλές συζητήσεις....

   Διαγραφή
  2. Σοφία,σίγουρα τό ἔναυσμα πού δίνεται ἀπό τό ἀνωτέρῳ θέμα εἶναι μεγάλο καί ...περίπλοκον.Δύσκολον ἐπίσης.Ἀλλά τό πλέον σοβαρότερο καί οὐσιωδέστερον,ὅπως σωστά ἐπισημαίνεις, εἶναι ἡ σκέψις !

   Διαγραφή
 3. http://4.bp.blogspot.com/-98XzT3jXmDA/T5m0K7LZHBI/AAAAAAAABj4/qsQbOD284CU/s330/%25CE%25A0%25CE%259B%25CE%2591%25CE%25A4%25CE%25A9%25CE%259D.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άν δείς καλά καί σέ βάθος τήν έρευνα , θά καταλάβεις πώς οί αρχαίοι εκείνοι οίκοι, μάς κυβερνούν ακόμα...οί οικογένειες τών "θεών" πού έλεγχαν τήν νοημοσύνη τών προγόνων σου , σέ αφιονίζει τό ίδιο καί σήμερα.

   Διαγραφή

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ