Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 7 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ «ΑΡΙΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ»


Έγραψα ότι «η πολιτική, όπως και ο βίος γενικώς, είναι η τέχνη του εφικκτού» και στις εκλογές αν ο Λαός κατορθώσει να ψηφίση κάτι που θα βελτιώση την ζωή του κατά 1% κέρδος θα έχη, αν την βελτιώση κατά 10% θα είναι μία ιδανική κατάστασις! Ένας φίλος μού απήντησε ότι αυτός δέν συμβιβάζεται με την πραγματικότητα αλλά επιθυμεί το Άριστον Πολίτευμα! Τού είπα ότι:
Το Άριστον Πολίτευμα, όποιον κι αν είναι, δέν πρόκειται να εμφανισθή στην σημερινή εποχή, διότι το Άριστον Πολίτευμα απαιτεί μίαν ισχυράν τάξιν Αρίστων διά να λειτουργήση!
Άλλοτε, υπήρχε πάντοτε στην κοινωνίαν μία ισχυρά τάξις Αρίστων, ανθρώπων που είχον λάβει καλήν παραδοσιακήν-κλασσικήν εγκύκλιον παιδείαν και είχον σφυρηλατήσει τον χαρακτήρα και την βούλησίν των εις το πυρ της περιπετείας και του πολέμου!
Σήμερον, στην Μεταπολεμικήν εποχήν (διά πολλούς λόγους) τοιαύτη τάξις δέν υπάρχει! Υπάρχουν μόνον οι άνθρωποι με το δουλικόν φρόνημα!
Παράδειγμα: Δύο καθεστώτα που επλησίαζαν αρκετά το Άριστον Πολίτευμα κατόρθωσαν να διαβούν αλώβητα τον πόλεμον, ήσαν το Νέον Κράτος του Σαλαζάρ στην Πορτογαλίαν και το καθεστώς Φράνκο στην Ισπανίαν. Αυτά ωφέλησαν το Έθνος τους πολλαπλώς, όμως Μεταπολεμικώς το φρόνημα των λαών αυτών άλλαξε και αυτοί ελησμόνησαν τό πόσον τους ευεργέτησαν τα εν λόγω καθεστώτα και επεθύμησαν την ακαταστασίαν!
Επομένως, ακόμη κι αν εσύ γίνεις δικτάτωρ και τύραννος και επιβάλλεις το Άριστον Πολίτευμα αυτό που θα κατορθώσης θα είναι να γίνης απλώς λαομίσητος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ