Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 16 Αυγούστου 2022

Χαρακτήρας καί χειραγώγηση.


Χαρακτήρας. Από τό χάραγμα. Τάσεις καί προδιαθέσεις τού ατόμου πού τείνουν νά γίνουν χαράγματα πάνω στήν ψυχή του και να τό χαρακτηρίσουν. Ό Σωκράτης έλεγε , ή ψυχή είναι σάν τό κερί όπου επάνω του χαράσσουμε τά βιώματά μας καί τόν τρόπο πού τ' αντιμετωπίζουμε. Γιά νά επαναφέρουμε στήν πρότερη καθαρή μορφή της τήν ψυχή , θά πρέπει όπως τό κερί νά τήν ζεστάνουμε καί νά λειάνουμε τήν επιφάνειά της ώστε ν' απαλειφούν οί χαραγματιές. Όμως γιά νά τό καταφέρει κάποιος αυτό , πρώτα θά πρέπει νά έχει νού γιά νά σκεφθεί καί μετά συνείδηση τού εαυτού του . Τέλος έρχεται ή θέληση πού θά γίνει ή φλόγα πού θά λειάνει τό κερί τής ψυχής. 

Οί άνθρωποι γεννιούνται καί μεγαλώνουν σέ διαφορετικές οικογένειες, κοινωνίες, εποχές, όπου ή αντιμετώπιση τών εκάστοτε καταστάσεων εξαρτώνται  από τόν χαρακτήρα τους. Ρωτάει ό άλλος. Καί από πού προσέρχεται ό χαρακτήρας; Ναί, βέβαια, είναι τό σύνολο τών έκ γονέων πρώτα χαρακτηριστικών τά οποία υπολογίζεται πώς αγγίζουν τό  65%, καί τό άλλο 35% , τό δικό τους, είναι ή διαμόρφωσή τους από τόν τρόπο αντιμετώπισης τών εξωτερικών παραγόντων καί βιωμάτων πού γίνονται όλα μαζί χαρακτήρας. 

Πώς μπορεί όμως νά καθοδηγηθεί κάποιος από τήν νηπιακή ηλικία ώστε νά ενισχυθούν τά καλά χαρακτηριστικά καί νά μειωθούν έως εξαλειφθούν  τά αρνητικά; Θά πείτε, μά αυτό είναι δύσκολο γιατί κανείς δέν γνωρίζει τόν χαρακτήρα πού είναι ακόμα αδιαμόρφωτος σέ ένα νήπιο. Έτσι τό μόνο πού κάνουν όλοι στά παιδιά τους είναι νά τά μαλώνουν καί νά λένε μή σέ ό,τι πιστεύουν πώς είναι κακό σύμφωνα μέ αυτά πού τούς έμαθε ή κοινωνία καί  ή δική τους ζωή  αλλά καί ό χαρακτήρας τους. Αυτό έχει ώς αποτέλεσμα είτε τά παιδιά νά συμμορφώνονται άν αυτό δηλώνει ή φύση τους καί νά μήν εκδηλώνουν ποτέ κάποια τους χαρίσματα καί αυτό καταλήγει ώς «απωθημένο» καί δημιουργεί τά ανάλογα αρνητικά χαράγματα στήν ψυχή, ή, αντιδρούν γιατί έτσι εκδηλώνεται ή δυναμική τους σύμφωνα μέ τόν χαρακτήρα πού φέρουν μέ αποτέλεσμα στήν περίπτωση αυτή νά κάνουν τό αντίθετο μέ όποιο τίμημα. 

Ερχόμαστε λοιπόν ξανά στήν ερώτηση , πώς νά καθοδηγηθεί ένας νέος άνθρωπος από τήν νηπιακή ακόμα ηλικία του. Θά πρέπει νά έχει έναν «μπούσουλα» λοιπόν. Ποιός είναι αυτός; ό αστρολογικός του χάρτης τής στιγμής τής γεννήσεώς του. Μέσα εκεί βλέπουμε τά «χαράγματα» τής προδιαθέσεως μέ τά οποία ήρθε στόν κόσμο αυτόν. Ρίξετε μιά ματιά σ' έναν αστρολογικό χάρτη καί θά δείτε πώς είναι πραγματικά «χαραγμένος » . 

Ή αστρολογία δέν θά έπρεπε ν' ανήκει στίς παραεπιστήμες αλλά νά είναι ή ίδια επιστήμη. Καί αυτό είναι κάτι πού δέν θέλουν νά τό ξέρεις γιατί όλοι οί εξουσιαστές τού κόσμου τήν επιστημονική  πλευρά τής αστρολογίας κάνουν χρήση γιά τήν κάθε απόφαση πού θά πάρουν, τόν σχεδιασμό κάθε μελλοντικού τους επιχειρήματος, αλλά ακόμα καί γιά τήν στιγμή πού θά συνουσιασθούν γιά νά φέρουν ένα τέκνο σέ συγκεκριμένο χρόνο στόν κόσμο έτσι πού θά έχει τ' ανάλογα χαρίσματα πού θέλουν. 

Έτσι, αφού ή αστρολογία είναι μιά δύναμη , μιά γνώση, γιατί νά τήν κατέχουν οί πολλοί ; Γιατί νά είναι κάτι ανάλογο μέ τήν ιατρική μέ τήν ψυχολογία, μέ τά μαθηματικά,  μέ τήν βιολογία, κ.λ.π ; Θά τήν απομακρύνουν μέ τόν τρόπο τους από τόν κόσμο, τόν λαό, τήν μάζα μέ τό νά τής προσδώσουν μιά αρνητική έννοια, από κομπογιαννιτισμό , κατινίστικες βλακείες, μεσαιωνικές μαγγανείες έως σατανικά πράγματα.!!!

Κάποτε, ένα ζευγάρι πού ήθελε νά παντρευθεί  καί περνούσε ιατρικές εξετάσεις, άν είχε ιστορικό κάποιας σοβαρής ασθένειας ό ένας από τούς δύο, τό συμβούλευαν νά μήν τεκνοποιήσει άν όχι νά μήν παντρευθεί καθόλου. Μάλιστα ή εκκλησία ζητούσε καί χαρτιά από γιατρό πρίν παντρέψει τό ζεύγος. Ήταν ένας τρόπος νά φυλαχθεί καί ή μελλοντική οικογένεια από τά επακόλουθα αλλα΄καί ή κοινωνία από άρρωστους ή βλαμμένους ανθρώπους. Ακόμα θά έλεγα καί τό ζευγάρωμα ανάμεσα σέ δύο κρετίνους ξέρουμε τί σημαίνει. Κάποιοι τό χαρακτήρισαν ώς ένα είδος ευγονικής αυτό αλλά ξέρουμε πώς μέσα του υπήρχε τό στοιχείο τής διατήρησης καί διαιώνισης τού καλλίτερου . 

Αναρωτιέστε άραγε γιατί λένε τήν παροιμία «παπούτσι από τόν τόπο σου κι άς ειν' καί μπαλωμένο»; Μά γιατί οί κοινωνίες πού διατηρούν τήν καθαρότητα τής φυλής τους μπορούν νά εξελιχθούν . Σκεφθείτε έναν Έλληνα μέ υψηλό IQ νά παντρευθεί μιά μογγόλα μέ μικρό  IQ , θά υπάρξει στασιμότητα καί όχι εξέλιξη γιά τήν επόμενη γενιά. Καί αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο πού χρησιμοποιούν οί εξουσιαστές γιά τήν διαιώνιση τής βλακείας καί τήν μαζοποίηση τών μή σκεπτόμενων ανθρώπων.  Αυτός είναι καί ό λόγος πού αλώθηκε ή Ευρώπη από πιθήκια. Τώρα βέβαια δέν έχουν ανάγκη πιά ούτε τήν γκρίζα φυλή πού επιχείρησαν νά φτιάξουν. Τώρα ετοιμάζουν μαζικές εξολοθρεύσεις γιατί ό δρόμος στόν νέο κόσμο τής νέας Υδροχοϊκής επόχής ανήκει στήν υψηλή τεχνολογία τού μετανθρώπου. 

Ό,τι καί νά αποκομίσατε  απ΄αυτό τό άρθρο είναι λίγο από τό πιό βαθύ του νόημα. Γιατί άν θέλαμε νά μιλήσουμε ακόμα πιό πέρα θά έπρεπε ν' αποκαλύψουμε πιά είναι ή φύση τών πραγμάτων σέ ετούτο εδώ τόν κόσμο πού ζούμε, γιατί είμαστε εδώ, καί άν πάμε ακόμα ποιό πέρα.... Ποιός είναι ό Θεός; .... 

Σοφία Βλάχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ