Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»…Ὅταν ὅλοι μιλοῦν γιὰ ὁμοφοβία, ἰσλαμοφοβία, ξενοφοβία ἔρχεται ὁ Πούτιν καὶ τοὺς χαλᾶ τὴν σοῦπα.


Ὅταν ὅλοι μιλοῦν γιὰ ὁμοφοβία,  ἰσλαμοφοβία, ξενοφοβία ἔρχεται ὁ κοντὸς καὶ τοὺς χαλᾶ τὴν σοῦπα.
Πίσω στὸ 2013, στὴν ἐτήσια συνάντηση τῆς Λέσχης Βαλντάι (19 Σεπτεμβρίου 2013!!!)
Μιλᾶ γιὰ «χριστιανοφοβία»!!! Μιλᾶ γιὰ «Παραδοσιακοφοβία», γιὰ «Ἀξιοφοβία»!!!  
Τοὺς κράζει δημοσίως. 
Πιὸ δημοσίως δὲν γίνεται!!!
Putin
-Μποροῦμε νὰ δοῦμε ἀπὸ τὶς εὐρω-ἀτλαντικὲς χῶρες στὴν πραγματικότητα νὰ ἀποῤῤίπτουν τὶς ῥίζες τους, συμπεριλαμβανομένων τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν βάση τοῦ δυτικοῦ κόσμου.
 Ἐφαρμόζουν πολιτικὲς (οἱ Δυτικοί) ποὺ ἐξισώνουν μεγάλες οἰκογένειες μὲ ἑταιρικὲς σχέσεις τοῦ ἰδίου φύλου, τὴν πίστη στὸν θεὸ μὲ τὴν πίστη στὸν σατανᾶ.
Περὶ «παραδοσιακοφοβίας»...Οἱ ὑπερβολὲς τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος ἔχουν φθάσει στὸ σημεῖο ὅπου οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν σοβαρὰ γιὰ τὴν καταχώρηση πολιτικῶν κομμάτων, στόχως των ὁποίων εἶναι ἡ προώθησις τῆς παιδοφιλίας.  
 -Οἱ ἄνθρωποι σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες ντρέπονται ἤ φοβοῦνται νὰ μιλήσουν γιὰ τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
 Οἱ χριστιανικὲς ἀργίες/ διακοπές, καταργοῦνται, ἤἀκόμη καὶ μετονομάζονται σὲ κάτι διαφορετικό.
Ἔτσι ἡ οὐσία τους κρύβεται κάπου μακρυά, ὅπως καὶ ἡ ἠθική τους βάσις.

 Καὶ οἱ ἄνρθωποι αὐτοὶ ἐπιθετικὰ προσπαθοῦν νὰ ἐξαγάγουν αὐτὸ τὸ μοντέλο σε ὅλον τὸν κόσμο.
Εἶμαι πειπεισμένος ὅτι αὐτὸ ἀνοίγει μία ἄμεση διαδρομὴ πρὸς τὴν ὑποβάθμιση καὶ τὸν πρωτογονισμό, μὲ ἀποτέλεσμα μία βαθειὰ δημογραφικὴ καὶ ἠθικὴ κρίση.  

-Τί ἄλλο ἀπό τήν ἀπώλεια τῆς ἱκανότητος νά αὐτοαναπαράγονται θά μποροῦσε νά λειτουργήσῃ ὡς ἡ μεγαλυτέρα μαρτυρία τῆς ἠθικῆς κρίσεως, πού ἀντιμετωπίζει μία ἀνθρώπινη κοινωνία;;
Σήμερα σχεδὸν ὅλα τὰ ἀνεπτυγμένα κράτη δὲν εἶναι πλέον σὲ θέση νὰ ἀναπαράξουν τὸν ἑαυτόν τους, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς μεταναστεύσεως.
Χωρὶς τὶς ἀξίες ἐνσωματωμένες στὸν χριστιανισμὸ καὶ σὲ ἄλλες θρησκεῖες τοῦ κόσμου, χωρὶς τὰ πρότυπα τῆς ἠθικῆς ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ μέσα στὶς χιλιετίες, οἱ ἄνθρωποι ἀναπόφευκτα θὰ χάσουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπειά τους.
Θεωροῦμε ὅτι εἶναι φυσικὸ καὶ δικαίωμά μας νὰ ὑπερασπιζόμεθα αὐτὲς τὶς ἀξίες.
Κάποιος πρέπει νὰ σέβεται τὸ δικαίωμα κάθε μειοψηφίας νὰ εἶναι διαφορετική, ἀλλὰ τὰ δικαιώματα τῆς πλειοψηφίας δὲν πρέπει νὰ τεθοῦν ὑπὸ ἀμφισβήτηση.

-Τὴν ἴδια στιγμὴ βλέπουμε νὰ ἀναβιώνῃ, κατὰ κάποιον τρόπο, ἕνα τυποποιημένο μοντέλο ἑνὸς μονοπολικοῦ κόσμου καὶ νὰ θολώνουν τὰ θεσμικὰ ὄργανα τοῦ διεθνοῦς δικαίου καὶ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας.
Ἕνας τέτοιος μονοπολικός, τυποποιημένος κόσμος δὲν ἀπαιτεῖ κυρίαρχα κράτη. Ἀπαιτεῖ ὑποτελεῖς.
Σὲ μία ἱστορικὴ ἔννοια αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀπόῤῥιψη τῆς ταὐτότητος τοῦ κάθε ἑνός, μὲ ἀπόῤῥιψη τὴν ποικιλομορφία τοῦ κόσμου ποὺ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τὸν θεό.
 

kremlin
russia-insider
  Παπανικολάου Σωτήρης

 
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ