Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 5 Αυγούστου 2020

Μεταμόρφωση τού Χριστού Σωτήρος. Ή Αποκάλυψη τής Θεότητός Του.


Ή Μεταμόρφωση τού Χριστού Σωτήρος  ήταν ότι αποκάλυψε αυτό πού κρυπτόταν, φανέρωσε τήν δόξα τής θεότητος, μέ τήν οποία ήταν ενωμένη ή ανθρώπινη φύση από τήν στιγμή τής συλλήψεως στήν κοιλία τής Θεοτόκου. 
Ό Χριστός κάλυπτε αυτό πού είχε πάντοτε, ώστε νά μήν “καούν” οί Μαθητές, λόγω τής ακαταλληλότητός τους, επειδή δέν είχαν ακόμη προετοιμασθή. Φανέρωσε στούς Μαθητάς Του τήν δόξα τής θεότητός Του, πού τήν κρατούσε αφανή στό φαινόμενο σώμα, επειδή οί άνθρωποι δέν μπορούσαν νά τήν αντικρύσουν. 
Οί Μαθητές αξιώθηκαν νά δούν τήν θεουργία τής ανθρώπινης φύσης Τού Χριστού, ακριβώς γιατί μεταμορφώθηκαν αυτοί οί ίδιοι. Ή μεταμόρφωση τών Μαθητών έγινε σέ όλη τους τήν ψυχοσωματική ύπαρξη. 
Οί Μαθητές δέν είδαν τό θείο φώς μόνο μέ τόν νού τους, πού είναι ό οφθαλμός τής ψυχής, αλλά καί μέ αυτές τίς σωματικές αισθήσεις, οί οποίες όμως προηγουμένως δυναμώθηκαν από τήν άκτιστη ενέργεια Τού Θεού καί μεταμορφώθηκαν γιά νά τόν δούν. Οί σωματικοί οφθαλμοί είναι τυφλοί ώς πρός τό φώς Τού Θεού, επειδή οί οφθαλμοί τού ανθρώπου είναι κτιστοί καί δέν μπορούν νά δούν τό άκτιστο Φώς. Γι’ αυτό καί αλλοιώθηκαν από τήν ενέργεια Τού Θεού καί αξιώθηκαν νά δούν τήν δόξα Τού  Θεού κατά τόν άγιο Γρηγόριο τόν  Παλαμά.
Είναι διδασκαλία τών αγίων Πατέρων ότι Ό Χριστός επάνω στό όρος Θαβώρ έδειξε στούς ανθρώπους τό αρχέτυπο κάλλος τής εικόνος τους. Δηλαδή, Ό Χριστός είναι τό αρχέτυπο τής δημιουργίας τού ανθρώπου, αφού ό άνθρωπος πλάστηκε κατ’ εικόνα τού Λόγου. 
Μέ αυτό φαίνεται ή δόξα τής εικόνος καί ή μεγάλη τιμή νά είμαστε κατ’ εικόνα Τού Θεού. Ή καταγωγή μας δεν είναι χαμηλή, αλλά υψηλή, αφού ό δεδοξασμένος Χριστός είναι τό πρωτότυπο τής δημιουργίας μας, αλλά καί αυτός ό τεχνίτης καί δημιουργός μας.
Όπως όλες οί Δεσποτικές εορτές δέν είναι μόνον απόλυτα Χριστολογικές, αλλά ανθρωπολογικές καί σωτηριολογικές, τό ίδιο ισχύει καί μέ τήν Μεταμόρφωση Τού Χριστού. Ό Χριστός μέ τήν Μεταμόρφωσή Του έδειξε τήν θέωση τής ανθρωπίνης φύσεως, αλλά καί τήν δόξα όσων θά ενωθούν μέ Αυτόν.
 Γι’ αυτό, άλλωστε, το γεγονός τής Μεταμορφώσεως αποτελεί κεντρικό σημείο τής σωτηριολογικής διδασκαλίας τής Εκκλησίας, αφού δείχνει ποιός είναι ό σκοπός τής υπάρξεως τού ανθρώπου.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ