Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

Η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ.


Ό Παράδεισος… ποιός είναι αυτός ό Παράδεισος τής παλαιοβιβλικής εξιστόρισης πού όλοι επιδιώκουμε νά πάμε μετά θάνατον;…. Ό Παράδεισος όπου ό Θεός ανταποδίδει στίς ψυχές τών ανθρώπων σύμφωνα μέ τά έργα τους κατά τήν επίγεια ζωή τους…. Ό Παράδεισος όλων τών θρησκειών…{ΕΔΩ}

Τί  θά λέγατε λοιπόν άν σάς  ερωτούσαν από πού γνωρίζουν οί  θρησκείες   τόν Παράδεισο ; Ίσως ότι  τόν αποκάλυψε ό Θεός  στούς άγιους πατέρες τους μέ τόν οποίον είχανε συχνή συνομιλία…. ‘Όμως, καί αυτός ό Παράδεισος, όπως καί  ή δημιουργία κατά τήν Γένεση , υπάρχουν μέσα στά Πλατωνικά κείμενα….
Κατά τόν Πλάτωνα, στό έργο του «Πολιτικός» , τό  Σύμπαν δέν έχει μία αιώνια συγκεκριμένη περιστροφή , αλλά μεταβάλλει τήν φορά του από δεξιόστροφη σέ αριστερόστροφη καί από αριστερόστροφη σέ  δεξιόστροφη σέ μιά συνεχή εναλλαγή ….
 ΞΕΝΟΣ  "…άλλα γιά τήν μεταβολή τής δύσεως καί τής  ανατολής, τοϋ ήλιου καί τών άλλων άστρων, ότι δηλαδή ά π' όπου ανατέλλει τώρα, σ' αυτόν τόν τόπο βασίλευε τότε καί έβγαινε άπό τήν αντίθετη πλευρά,… Ακόμη έχομε πάλι άκούσει άπό πολλούς τήν ιστορία τής βασιλείας τοΰ Κρόνου. .. Κι' αυτό ακόμα ότι οί άνθρωποι τής προηγούμενης ηλικίας γεννήθηκαν άπό τή γή  , καί  δέν έγεννήθηκαν ό ένας άπό τόν άλλο…"Ολα λοιπόν αύτά τά θαύματα προέρχονται άπό τό ϊδιο φαινόμενο καί κοντά σ'αύτά χιλιάδες άλλα καί ακόμη πιό αξιοθαύμαστα άπ' αυτά. Άλλα στήν τόσο μακρινή πορεία τοϋ χρόνου άλλα άπ΄ αύτά έξαφανίστηκαν καί άλλα, λένε, διασκορπίστηκαν σέ επεισόδια άνεξάρτητα μεταξύ τους. "Ομως έκεϊνο τό φαινόμενο, πού εΐναι αϊτιο σέ όλα αυτά, κανείς δέν  τό έχει πεϊ…
Άκουσε λοιπόν. Αυτό τό σύμπαν, πού βρισκόμαστε, άλλοτε ό ίδιος ό Θεός τό όδηγεΐ στήν πορεία του καί συνεργεί στήν περιστροφή του, καί άλλοτε τό αφήνει νά πορεύεται, όταν οί περίοδοι τοΰ χρόνου, πού τοΰ εΐναι ορισμένες έχουν πιά τελειώσει τήν πορεία τους, καί τό σύμπαν ξαναρχίζει τότε άπό μόνο του τήν αντίστροφη πορεία, επειδή έχει ζωή καί έχει προικιοθή μέ φρόνηση άπ’ εκείνον πού τό  σύνθεσε απαρχής. Καί αυτή ή διάθεση πρός τήν παλινδρομική του πορεία , τοΰ εϊναι αναγκαστικά έμφυτη γι' αυτόν ακριβώς τό λόγο.» 269a  ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Άς δούμε τώρα τί γράφει ή Γένεσις τῆς Παλαιάς Διαθήκης.
Γεν. 1,1  Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
Γεν. 1 ,26   ...   καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, 
Γεν. 2,7   ... καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.

Βλέπουμε λοιπόν ότι  στήν συγκεκριμένη ιστορική αναφορά τής Γένεσις, «ό ίδιος ό Θεός  όδηγεΐ»  τά πράγματα όπως λέει ό Πλάτωνας , καί  τακτοποιεί ουρανό καί  γή.  Οί δε άνθρωποι,     « οί άνθρωποι γεννήθηκαν άπό τή γή»   , ή κατά τήν βιβλική   αναφορά ,  « ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς».
Μάς εξειγεί λοιπόν  ό Πλάτωνας , πότε  ό Θεός  κατευθύνει τήν  δημιουργία του καί τά δημιουργήματά του  καί πότε  τήν αφήνει να πορευθεί  μόνη της «επειδή έχει ζωή καί έχει προικιοθή μέ φρόνηση άπ’ εκείνον πού τό  σύνθεσε απαρχής.»

"Έκεϊνο όμως πού καλούμε Ουρανό καί Κόσμο, έχει λάβει άπό εκείνον πού το γέννησε δώρα πολλά καί θαυμάσια, άλλ' όμως έπῆρε συμμετοχή καί στό σώμα. Γι’ αυτό λοιπόν τοϋ εϊναι αδύνατο νά μήν έχη γιά πάντα μερίδιο στή μεταβολή " 269 e

Γιατί , «… ή φορά τοΰ σύμπαντος στρέφει άλλοτε πρός τήν κατεύθυνση τής τωρινής κινήσεως καί άλλοτε πρόc τήν αντίθετη κατεύθυνση.  … Αυτή ή μεταβολή κατευθύνσεως πρέπει νά θεωρής  ότι, άπ’ ‘ολες τίς ανατροπές πού γίνονται στόν ουρανό, εϊναι  ή πιό μεγαλύτερη καί ή πιό τελειότερη» 269 c ,d

 Έτσι , « φαίνεται άλλοτε  νά όδηγηται άπό μιάν άλλη θεια αίτια καί, άποκτώντας πάλι νέα ζωή,νά δέχεται άπό τόν δημιουργό του αθανασία ανακαινισμένη, καί άλλοτε, όταν άφεθή στόν εαυτό του, νά κινήται μέ τήν ϊδια του τήν κίνηση, αφημένος, έτσι ώστε νά πορεύεται παλινδρομικά πολλές χιλιάδες περιόδους, γιατί στρέφεται όντάς μεγαλύτερος άπ' όλα καί βρισκόμενος στήν πιό μεγάλη ισορροπία βαδίζει απάνω σέ υπερβολικά μικρή βάση.»

"Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε.
 Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν."

ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ