Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 15 Απριλίου 2022

Ό Παγκόσμιος Εκπαιδευτής τής Νέας Εποχής τού Υδροχόου .

  


«Κάποτε οἱ θεοί ἔβαλαν σέ κλῆρο τίς διάφορες περιοχές ὅλης τῆς γῆς καί τίς μοιράστηκαν μεταξύ τους, χωρίς τσακωμούς. Δέν θά ἦταν ἀσφαλῶς σωστό νά μήν ξέρουν τί ἀνήκει στόν καθένα τους οὔτε νά θέλουν νά πάρουν μέ ἔριδες κάτι, ἄν καί ξέρουν ὅτι ἀνήκει σέ κάποιον ἄλλο. Ἀφοῦ λοιπόν ἔγινε ἡ διανομή μέ κλῆρο, πῆρε καθένας τό μερίδιο του καί κατοίκησαν στήν περιοχή πού κέρδισαν. Κι ὅταν ἐγκαταστάθηκαν, μᾶς ἔτρεφαν σάν κοπάδια, δικά τους ἀποκτήματα καί ζωντανά.» «Κριτίας» Πλάτωνος 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ: «... ιδέστε όσα εγώ δεινά, θεός όντας, από θεούς τραβώ· ιδέστε από τι μαρτύρια σπαραγμένος τον άμετρο χρόνο θα διαβαίνω...Όμως τι λέγω σου· όλα όσα μέλλονται γνωρίζω ένα προς ένα κι αναπάντεχο κακό κανένα δεν θα με πλήξη...Αλλ' ούτε να σιωπήσω κι' ούτε να μη σιωπήσω τα δεινά μου αυτά δύναμαι, που για να δώσω δώρα στους θνητούς ο άτυχος αυτά έχω πάθει. Σαν κυνηγός μες σε κούφιο ξύλο επήρα πηγή κλεμμένη της φωτιάς, αυτής που είναι κάθε τέχνης διδάσκαλος στους θνητούς και ζωής τρόπος... Ιδέστε με θεό αλυσοδεμένο τον άμοιρο που τόσο τον εχθρεύθη ο Δίας κ' οι θεοί τον μίσησαν όλοι, αυτοί που συχνά βρίσκονται στα δώματα του Δία, για τη μεγάλη αγάπη που είχα στους ανθρώπους.»

Ό χρόνος είναι τόσο περιορισμένος γιά τήν ζωή τών θνητών πού πρίν ζήσουν πεθαίνουν. Σάν τά ζωντανά πού θρέφονται γιά νά φθάσουν κάποια στιγμή στό σφαγείο , οί άνθρωποι θρέφονται από τούς θεούς γιά εκμετάλλευση τής ένεργειάς τους ώς αναλώσιμα ζώα.

Οί μεγάλες εποχές τηρούνται μέσω τής κατοχής γνώσεως από τούς θεούς τής εξουσίας τής γής καί οί κινήσεις τών άστρων-όντων ώς κοσμικό ρολόϊ καθορίζουν τίς ώρες τών παγκόσμιων αλλαγών.

Ήταν ό χρόνος πού ό μεγάλος ενιαυτός είχε κινήσει τούς δείκτες του από τόν αστερισμό τού Ταύρου σ' αυτόν τού Κριού.

«Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών, όταν ακόμη ήσαν εις την Αίγυπτον· “ο μην αυτός θα είναι δια σας η αρχή των άλλων μηνών, ο πρώτος μεταξύ των μηνών του έτους.» {Έξοδος 12, 1-2}  Ό μήνας πού άρχισε νά καθορίζει τό ημερολόγιο τών Εβραίων ήταν ό μήνας Νισάν ,  ό μήνα πού  γιόρταζαν τό Πάσχα,  και τα Πρωτογεννήματα. Δηλαδή σάν τήν   αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος  πού είναι από 16 Μαρτίου έως 15 Απριλίου καί κατά τήν ζωδιακή   21 Μαρτίου μέ 20 Απριλίου πού αφορά τό ζώδιο τού Κριού . 

Καί είπε ό Θεός  στούς εβραίους   «Την δεκάτην αυτού του μηνός θα πάρη κάθε οικογενειάρχης ανά εν πρόβατον αρσενικόν ενός έτους. Τούτο θα διατηρηθή εν ζωή μέχρι της δεκάτης τετάρτης του μηνός, οπότε όλοι οι Ισραηλίται θα σφάξουν αυτό κατά την εσπέραν της ημέρας αυτής. θα πάρουν από το αίμα του σφαγίου αυτού και θα θέσουν στους δύο παραστάτας και στο ανώφλιον των θυρών των οικιών των,  . Δεν θα φάγετε το κρέας ωμόν η, βραστόν αλλά ψημένον εις την φωτιάν. {τό ζώδιο τού Κριού έχει στοιχείο τήν φωτιά}... κατά την νύκτα αυτήν θα περάσω την χώραν της Αιγύπτου και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκον {ό μήνας Νισάν-Απρίλιος είναι τών πρωτογεννημάτων αλλά καί ή μεγάλη σφαγή τής παλαιάς γενιάς}... Το αίμα τούτο του αμνού εις τας οικίας σας, θα είναι σημείον δι' εμέ.  θα σας προφυλάξω από την τιμωρίαν και δεν θα σας κτυπήση η θανατική πληγή.»

Ή εποχή τού Κριού σήμανε τό τέλος τής εποχής τού Ταύρου. Τό παλαιό γένος τών ανθρώπων αντικαταστάθηκε μέ νέο . 

Σέ κάθε νέα βασιλεία πάντα υπήρχε τό «ξεπάστρεμα» τών παλαιών ανθρώπων καί νέα γενιά  τούς αντικαθιστούσε. Σάν τό ξεχόρτιασμα τού χωραφιού πού ετοιμάζεται ή νέα σπορά.  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ: «... Αμέσως όταν οι θεοί την έχθρα άρχισαν ανάμεσό τους κι' ανεφάνη μεταξύ τους ο χωρισμός κι' άλλοι ήθελαν να πέση από το θρόνο ο Κρόνος και νάναι βασιληάς ο Δίας κι' άλλοι το ενάντιο, εξουσία αυτός ποτέ του να μη λάβη,... Μόλις στον πατρικό του θρόνο ανέβη ό Δίας, αμέσως δώρα στους θεούς έδωκε, άλλα στον καθένα, κ' εμοίραζε σ' αυτούς το κράτος του κι' ουδένα πόνον είχε για τους άμοιρους ανθρώπους, μόνο εβουλήθη ολάκαιρο το γένος των να εξαφανίση κι άλλο καινούργιο να φυτέψη. Και κανένας σ' αυτά δεν αντεστάθη, εξόν εγώ, που μόνος τόλμησα να λυτρώσω, τους θνητούς, μην όλοι χαθούν και καταβούν στον Άδη·και για τούτο τα βάσαν' αυτά μ' επλάκωσαν »

Τήν νέα γενιά τής εποχής τού Κριού τήν βλέπουμε  καί στό παρακάτω απόσπασμα τής Παλαιάς Διαθήκης. {Παλαιάς , γιατί στή Καινή είχε ό κόσμος εισέλθει στήν εποχή τών Ιχθυών}

«Ο Μωϋσής ανέβη στο όρος του Θεού Σινά. Εκάλεσεν αυτόν ο Θεός από το όρος και του είπεν· “αυτά θα αναγγείλης στους απογόνους του Ισραήλ...  θα είσθε εις εμέ λαός εκλεκτός μεταξύ όλων των άλλων εθνών, τα οποία, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι και αυτά υπό την εξουσίαν μου, διότι ιδική μου είναι όλη η γη... Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν· “κατέβα, εντόνως μίλησε προς τον λαόν ... Προσέχετε {ό Μωϋσής καί ό Ααρών} πολύ, μήπως τυχόν και αναβή κανείς στο όρος και εγγίση κάτι από αυτό. Εκείνος που θα εγγίση τα όρος, θα θανατωθή αμέσως...Το όρος Σινά εκάπνιζεν όλο, διότι ωσάν πυρ είχε καταβή επάνω εις αυτό ο Θεός.  Εκάλεσε τον Μωϋσήν  καί έλαβε τας εντολάς του Θεού... Ο ισραηλιτικός λαός ιδών ότι ο Μωϋσής εβράδυνε  συνηθροίσθη  γύρω από τον Ααρών και έλεγον προς αυτόν· “σήκω και κατασκεύασέ μας θεούς...  Ο Ααρών απήντησεν εις αυτούς· “αφαιρέσατε από τα αυτιά των συζύγων σας και τον θυγατέρων σας τα χρυσά σκουλαρίκια και φέρετέ τα εις εμέ”...τα έρριψε στο χυτήριον και έκαμε μόσχον χρυσόν ...  Ελάλησε τότε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και του είπε· “κατέβα από εδώ και πήγαινε ταχέως κάτω, διότι ο λαός σου,  κατεπάτησε τον νόμον και ημάρτησε.... Ο Μωϋσής κατέβη από το όρος ... Οταν επλησίαζεν ο Μωϋσής στο στρατόπεδον, βλέπει τον μόσχον και τους χορούς ...Αμέσως λαβών τον μόσχον, που είχαν κατασκευάσει οι Ισραηλίται, έρριψε και κατέκαυσεν αυτόν στο πυρ...»

Ήταν ή εποχή τού Κριού, ποιός ό λόγος νά επιμένουν στήν παλαιά τάξη τού Ταύρου προσκυνώντας τόν χρυσό μόσχο ; Μάλιστα, όταν είπε στόν λαό του , « “όποιος είναι με τον Κυριον, ας έλθη προς εμέ”. Συνεκεντρώθησαν άμεσως γύρω από αυτόν όλοι οι της φυλής Λευϊ... Είπε προς αυτούς o Μωϋσής, θανατώσατε καθένας τον ένοχον αδελφόν του, τον φίλον του, τον συγγενή του”. Οι Λευίται έκαμαν, όπως τους διέταξεν ο Μωϋσής, και εθανατώθησαν κατά την ημέραν εκείνην τρεις χιλιάδες άνδρες.» Έτσι , κατεσφάγησαν καί οί τελευταίοι αντιστασιακοί  τής Νέας εποχής .

Λέει ή απόκρυφη γνώση πώς ό κόσμος κυβερνάται σύμφωνα μέ τό σχέδιο τού Θεού από μιά αδελφότητα Μυστών πού βρίσκεται στήν γή γιά νά βοηθήσει καί νά οδηγήσει τήν ανθρωπότητα στήν εξέλιξή της καί τήν ονομάζουν Λευκή  Αδελφότητα. Πίσω από κάθε θρησκεία βρίσκεται ή Λευκή Αδελφότητα   . Από αυτήν, στέλνεται πρός τήν ανθρωπότητα κάθε φορά πού γινονται οί μεγάλες  κοσμικές αλλαγές καί ανανεώσεις στόν κύκλο τών πραγμάτων, ένας Παγκόσμιος Εκπαιδευτής. Έτσι ,  ό Ερμής Τρισμέγιστός  ήταν ό  απεσταλμένος από τήν Αδελφότητα  εκπαιδευτής  πού δίδαξε πώς τό Φώς είναι ό Θεός καί υπάρχει μέσα στήν καρδιά κάθε ανθρώπου καί μόνο όταν τό ανακαλύπτουν γίνονται  πραγματικοί άνθρωποι. Στήν εξωτερική  μορφή τών αισθήσεων αυτό τό  φώς ήταν ό Ήλιος - θεός Ρά.  Ό απεσταλμένος αυτός Εκπαιδευτής έκανε τήν εμφάνισή του σέ όλους τούς λαούς μέ διαφορετικά ονόματα καί μορφές. Ώς Θώθ ή Ερμής Τρισμέγιστός στήν Αίγυπτο,  Ορφέας  στήν Ελλάδα, Ζωροάστρης στήν Περσία . Έπειτα λένε τό σκήπτρο «τού κυρίου τής αγάπης» πήρε ό Ιησούς  ώς νέος εκπαιδευτής μάς λένε αυτοί πού αποκαλύπτουν τόν τρόπο πού φέρνουν τίς μεγάλες αλλαγές. Ήταν ή νέα εποχή πού τό ζώδιο τών Ιχθυών σηματοδοτούσε. Τό σημείο τής αλλαγής αυτής φάνηκε στόν ουρανό μ' ένα νέο αστέρι πού τό φώς του καθοδήγησε τούς αστρολόγους τής Μεσοποταμίας  νά φθάσουν στό σημείο τής γέννησης αυτού τού νέου καθοδηγητή τής ανθρωπότητος. Καί δέν είναι τυχαίο πού στίς άγιες εικόνες τής γεννήσεως περιλαμβάνονται πάντα οί αστρολόγοι, αυτοί πού ή εκκλησία τούς  λέει μάγους καί  τούς αφορίζει .Καί ό Ιησούς περιτριγυρίστηκε από ψαράδες {ψάρια , τό σύμβολο τού ζωδίου} από τούς οποίους προήρθαν καί οί πρώτοι μαθητές του. 

Καί τότε υπήρξαν πολλές αντιδράσεις σ' αυτές τίς αλλαγές πού έφερνε ή νέα εποχή. Όπως ό Προμηθέας, κινούμενος συναισθηματικά πρός τούς ανθρώπους, ή οί εβραίοι πού προσκυνούσαν τόν χρυσό μόσχο , έτσι  καί τόν Χριστό τόν συνέδεσαν μέ τόν αμνό, τήν εποχή τού Κριού. 

Αυτά όλα βέβαια προέρχονται από τούς «μύστες» πού έχουν τήν δοσμένη γνώση από τήν Λευκή Αδελφότητα ΄πως λένε. 

 Καί τώρα; Τί μάς φέρνει ή νέα εποχή; Ή εποχή τού Υδροχόου; Μά τόν νέο εκπαιδευτή πού ή παλαιά τάξη τόν λέει Αντίχριστο. Είναι ό αντί τού Χριστού. Τό πραγματικό του όνομα δέν τό ξέρουν καί ό Ιωάννης είχε μόνο ένα στοιχείο. «Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ΄», ή όπως αποδίδει το τελευταίο μέρος η πλειονότητα των αρχαιότερων χειρογράφων «καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἑξ»

. Ή νέα υδρχοϊκή εποχή είναι αυτή τής υψηλής« τεχνολογίας καί τού μετανθρώπου ή οποία περιγράφεται στήν Αποκάλυψη τού Ιωάννη. Όλα όσα φέρνει είναι καταγραμμένα σ΄αυτό τό βιβλίο πού περιλαμβάνεται στήν Αγία γραφή . 

Όπως ό Προμηθέας ήξερε τά μελλούμενα γιά τόν Δία αφού κι αυτός τήν εξουσία του θά χάσει : «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ: Πόσο δύσκολα εσύ θα βαστούσες τα δικά μου μαρτύρια, που πεπρωμένο δεν είν' να πεθάνω! γιατί αυτό γλυτωμός απ' τα βάσανα θα ήτον. Και τώρα του κακού μου τελειωμός δεν είναι πριχού ο Δίας απ' την εξουσία ξεπέση. ΙΩ Θα ξεπέση κάποτε απ' την εξουσία ο Δίας; Και ποιος του βασιληά το σκήπτρο θα τ' αρπάξη; ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ: Γυιό δυνατότερο του πατέρα θα γεννήση.»

Ή Λευκή Αδελφότητα  λένε πώς εργάζεται γιά τήν εξέλιξη τού ανθρώπου , είναι οί αρχιτέκτονες πού «χτίζουν» τόν κόσμο σύμφωνα μέ τά δεδομένα τής κάθε εποχής. Στίς κάθε φορά νέες δομές πού δημιουργούν , πάντα θά εξαλείφουν μέρος τής ανθρωπότητος γιά τήν δημιουργία νέου εξελικτικού ανθρώπινου είδους. 


Έτσι , ό νέος εκπαιδευτής θά είναι ό παγκόσμιος ηγέτης ενός ενωμένου παγκόσμιου κόσμου οπου κάθε τί παλαιό πρέπει νά χαθεί καί νά αντικατασταθεί  από τόν άνθρωπο τής τεχνοκρατίας καί τής Γνώσης. Όπως τό σύμβολο  τού ζωδίου τού Υδροχόου , ή υδρία πού χύνει τό ύδωρ τής γνώσεις ελεύθερα πρός όλους. Διαβάστε τά περί ζωδίου τού  Υδροχόου γιά νά συλλάβετε τίς έννοιες τού νέου κόσμου.  

Λένε. Μήν αντιστέκεσαι , όπου αντιστέκεσαι έχεις καί πόνο. Ό πόλεμος ανάμεσα στήν παλαιά τάξη καί τήν νέα είναι ορατός. Ίσως νά είναι μιά αλήθεια πώς αυτοί πού αντιστέκονται  στήν νέα εποχή είναι ή Μαύρη αδελφότητα τού παλαιού κόσμου πού κλείνει τόν κύκλο της.  Βέβαια, πάντα θά υπάρχει ή μερίδα τής παλαιάς τάξης όσο οργανώνεται ή νέα , αλλά ανά τούς αιώνες πού έρχονται θά χαθεί στό πέρας τού χρόνου. Γιά τήν Λευκή Αδελφότητα , ή εξέλιξη δέν μπορεί νά σταματήσει . Ακολουθεί τήν συμπαντική εξέλιξη μάς λέει. Τήν εξέλιξη ενός ανελικτικού κύκλου πού κατέχουν όλο τό θείο σχέδιο μάς τό επαναλαμβάνουν  συχνά μέσα  από αποκαλυπτικά βιβλία πού περιγράφουν τό μέλλον τών πραγμάτων. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι καί αυτό μέ τόν τίτλο «Ή κοιλάδα τών ρόδων». Σ' αυτό τό βιβλίο περιγράφεται ό κόσμος  καί πώς θά είναι μετά τό 2200  από  τόν  Πάουλ-Αμαντέους Ντήναχ. Καί μιλάει γιά τό χρονικό ένός άλλου πολιτισμού! Ό Άρης θά κατοικηθεί , τό ζωϊκό  καί φυτικό βασίλειο θά είναι στόν έλεγχο τού ανθρώπου, οί πόλεμοι θά είναι μακρινό παρελθόν, φυλές ανθρώπων όπως οί νέγροι θά έχουν εξαλειφθεί, ή Ανταρκτική μέ παρέμβαση στό κλίμα θά είναι πλέον κατοικήσιμη  καί τά ταξίδια στό παρελθόν θά είναι μιά πργαματικότητα.  Στήν γή θά βασιλεύει ό τεχνολογικός πολιτισμός. Καί  Θεός πλέον θά είναι ένα «νέο φώς» πού θά έχει τό όνομα Σάμιθ. 

Μερικά αποσπάσματα : «Έπρεπε νά έρθει ό 21 αιώνας γιά νά δούν οί άνθρωποι πώς έχουν βρεθεί σ' ένα τρομακτικό κενό στό θέμα τής εγκαθίδρυσης  τού νόμου καί τής τάξης ή οποία έχει τόν άριστο χειρισμό  τών μυστικών τής ηλεκτρονικής εποχης... καί ενώ διατηρούνε τίς παραδόσεις καί τήν γλώσσα, τά έθιμα καί τό έθνος  τους, υποτάσσονται στον διεθνή νόμο.Είτε όλες οί χώρες μαζί θά επιζήσουν προχωρώντας στήν πρόοδο {νέα εποχή} είτε όλες θά χαθούν. Μιά οικουμενική ομοσπονδία  είναι μιά πραγματικότητα όπως καί ή αντίσταση μέ συνεχείς πολέμους από αντιστασιακές ομάδες έως τόν 24ο αιώνα  . Ό 25ος αιώνας θά είναι αυτός τής νέας εποχής καί χρονολογίας.  Πατρίδα θά είναι τώρα ή Γή μέ μιά οικουμενική συνείδηση.  

2 σχόλια:


 1. Θα διαφωνήσω σε αυτό : "Ή νέα υδρoχοϊκή εποχή είναι αυτή τής υψηλής« τεχνολογίας καί τού μετανθρώπου...".
  Γιατί ντε και καλά "μετάνθρωπος" και υψηλή τεχνολογία ? Ζούμε ήδη σε ένα κλίμα διαρκούς εξέλιξης της τεχνολογίας και την αδυναμία μας να την διαχειριστούμε την εξορκίζουμε με την εικόνα ενός φανταστικού "μετάνθρωπου" ενός άνθρωπου-ρομπότ, ενός νου φυσικού με τεράστια υπολογιστική δύναμη που επιτέλους θα πάρει τις σωστές αποφάσεις για εμάς.

  Συγνώμη, αλλά πιο δυναμική και ρεαλιστική βλέπω την δυνατότητα που θα έδινε στην ανθρωπότητα ένα και μοναδικό τεχνολογικό επίτευγμα : Η δυνατότητα αντλησης από τα τεράστια ποσά της άπειρης ενέργειας που μας περιβάλλει. Ναι, δωρεάν αστείρευτη ενέργεια για όλους. Αλλά, ακούτε να γίνονται στοχευμένες προσπάθειες προς τα'κει ? Οι πάντες ασχολούνται με την ανάπτυξη των υπολογιστών, των προγραμμάτων τους και του διαδικτύου. Θα έρθει η λύση από εκεί ? Εχουμε λάβει μέχρι σήμερα πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα ενέργειας και διαβίωσης από την δυναμική της νοημοσύνης των υπολογιατών ? Πότε σταματήσαμε να τα θεωρούμε ως Εργαλεία και δώσαμε τα κλειδιά της ανθρωπότητας (μαζί και τις ελπίδες της) σε μηχανές ?

  Τώρα. Η κοιλάδα τών ρόδων. Ηταν ένα ενδιαφέρον από πολλές πλευρές βιβλίο, ενδιαφέρον πρώτα-πρώτα γιατί άρχιζε με ένα βασικό "ψέμα" : Εναν χρονοταξιδιώτη που μας διηγήται το μέλλον... Πολλές χοντράδες, πολλά κομμάτια που έλλειπαν από την "εικονογράφηση" της μέλλοντικής γης αλλά κυρίως (και γι αυτό το διάβασα ευχάριστα) μια διάχυτη αίσθηση νοσταλγίας (!!) και μιας ανθρωπότητας εν ειρήνη !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Υψηλή τεχνολογία»,«μετάνθρωπος», «ρομποτική»... ναί, οί άνθρωποι θέλουν νά γίνουν θεοί. Μάς τό λένε καί μάς ετοιμάζουν καθημερινά γιά τό τί έρχεται. Δέν εξορκίζουμε εμείς τήν νέα εποχή πού έρχεται έτσι καί αλλιώς, απλά μάς αποδεικνύου οί έχοντες τά κλειδιά χρήσης τής τεχνολογίας πώς δέν διακατέχονται καθόλου από πνευματική παιδεία καί ανθρώπινες αξίες.
   «Ελεύθερη ενέργεια», μήπως ακούς εσύ κάτι γιά αυτό ή παρά μόνο τά οικονομικά συμφέροντα τού πετρελαίου , τού φυσικού αερίου, τής ηλεκτρικής ενέργειας ....
   Υπάρχει πολύς δρόμος γιά νά φθάσει ό ανθρώπινος κόσμος στόν πολιτισμό πού περιγράφει ό Ντήναχ ώς τό φως πού θά αλλάξει τόν νού τού ανθρώπου. Καί ό ίδιος μιλάει γιά έναν αλλόφρων τεχνολογικό πολιτισμό πού θά διαρκέσει τουλάχιστόν 4-5 αιώνες έως νά έρθει αυτό τό «φώς» τού οποίου τήν πνευματική φώτιση τού ανθρώπου μάς τήν δείχνει μέ τήν περίφημη Κοιλάδα τών Ρόδων. Όσο γιά τό άν ήταν χρονοταξιδιώτης ό Ντήναχ, δέν ξέρω άν είναι εφικτό σέ ένα τόσο μακρινό μέλλον πού αναφέρεται, αλλά θά μπορούσαμε νά κάνουμε δυό σκέψεις παραπάνω μέ τό νά υποθέσουμε πώς ίσως ήταν μέλος κάποιας στοάς πού κατέχει τίς γνώσεις τής εξελίξεως τής ιστορίας καί γι αυτό υπάρχει αυτός ό ρομαντισμός τού πνεύματος μέσα στό γραπτό του. Ή ακόμα, μήπως είναι τού ίδιου τού καθηγητή Γεώργιου Παπαχατζή έργο καί πού πάλι από κάτι πού γνώριζε παρακινήθηκε νά τό γράψει. Ότι καί νά είναι, δείχνει πώς ό άνθρωπος έχει πολύ δρόμο γιά νά φθάσει νά συνδυάσει τεχνολογία καί πνευματική ανάπτυξη μαζί.

   Διαγραφή

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ