Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 31 Μαΐου 2018

Ἀλήθεια, γιατί τόσος πόνος καί κόψιμο γιά τά ἱερά σύμβολα τῆς ἀνθρωπότητος, πού εἶναι ἐξαπλωμένα σέ ὅλον τόν πλανήτη, ἀλλά πού ἀπαγορεύονται νά χρησιμοποιοῦνται; Τί θέλουν νά κρύψουν;!!!!

Κακὸ πρᾶγμα ἡ σβάστικα…

Γιὰ τοὺς ἄλλους… Ὄχι γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὴν ἀπαγορεύουν φυσικά…Κακὸ πρᾶγμα ἡ σβάστικα...
Οἱ Η.Π.Α. ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους εἶναι ἑβραϊκὸ παραμάγαζο. Πιστεύω ὅμως πὼς στὴν πραγματικότητα οἱ ἑβραῖοι, ποὺ ἴσως νὰ γνωρίζουν κάτι περισσότερο γιὰ τὰ σύμβολα αὐτά, προσπάθησαν νὰ μᾶς ἀποκόψουν, πρὸ κειμένου νὰ κρατήσουν κι αὐτὸ τὸ κομμάτι τῆς ἀνθρωπίνου σοφίας γιὰ τὰ μοῦτρα τους.
Καὶ μεταξύ μας…
Αὐτὰ τὰ σύμβολα, γιὰ ὅσους κατέχουν πέντε ἀράδες γράμματα, εἶναι ἱερά…
Εἶναι πανάρχαια καὶ σημαντικότατα…
Εἶναι …κλειδιά!!!
Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Εἶναι μεγάλη ἡ …πετριὰ αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ καπηλευθοῦν τὴν γνώσιν ἀλλὰ νὰ τὴν ἀπαγορεύσουν ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους, ποὺ δὲν εἶναι …δικοί τους!!! Μεγάλη…
Τόσο μεγάλη ποὺ κοντεύει νὰ καταντήσῃ μάστιγα…
Ἀλήθεια, γιατί τόσος πόνος καί κόψιμο γιά τά ἱερά σύμβολα τῆς ἀνθρωπότητος, πού εἶναι ἐξαπλωμένα σέ ὅλον τόν πλανήτη, ἀλλά πού ἀπαγορεύονται νά χρησιμοποιοῦνται;  Τί θέλουν νά κρύψουν;
Καί γιατί τό κάνουν τόσο …θρασύτατα..ΕΔΩ

Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα.

Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα. 1
Ἤ ἡ σβάστιξ.
Δῆλα δή, τὸ πανάρχαιον Ἑλληνικὸν σύμβολον, ποὺ δήλωνε τὸν πανανθρωπισμό, σήμερα κατήντησε νὰ συμβολίζῃ τὴν ἀνεγκεφαλίτιδα καὶ τὸν μισανθρωπισμό.
Γιατί ἄρα γέ νά ἦταν τοποθετημένη σχεδόν σέ κάθε ναό;
Γιατί νά ἦταν ζωγραφισμένη σχεδόν σέ κάθε ἀγγεῖο;
Γιατί ἀκόμη καί προσφάτως, μόλις στίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰῶνος, τήν χρησιμοποίησαν ὡς βασικό στοιχεῖο συμβολισμοῦ σέ κεντρικά κτίρια τῶν Ἀθηνῶν;Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα. 2
Ποιά ἡ σημασία της; Ποιά ἡ πληροφορία πού κρύβει πίσω της; Τί πρέπει νά μάθουμε;Γαμμάδιον ἤ τετραγάμμα. 3
Ἡ κατάχρησις τοῦ συμβόλου καὶ ἡ ἁρπαγή του ἐκ τῶν ναζί, ἦταν ἕνα σαφές, κι ὁπωσδήποτε ὑπάνθρωπον κτύπημα κατὰ τῆς γνώσεως.
Θὰ καταφέρουμε σίγουρα νὰ τὴν ξανακερδίσουμε, τὴν τετραγάμμα μας, καθῶς ἐπίσης καὶ νὰ μάθουμε τὰ μυστικά της. Ἁπλῶς κι αὐτὸ θέλει τὸν χρόνο του, τὸν κόπο του καὶ τὸ τίμημά του.
Γιὰ τὴν ὤρα δὲν μᾶς πρέπει τέτοια γνώσις.
Προέχουν ἄλλα…. ΕΔΩ

Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ σιωνιστικὰ μορφώματα, ποὺ ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τραπεζίτες, ἔχουν ξαμολύσει τὰ τσιράκια τους, τοὺς πράκτορες καὶ τὸν στρατὸ τῶν ΑΝΤΙΦΑ γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ σύμβολον τοῦ γαμμαδίου,  τότε εὐκόλως ἀρχίζουμε νὰ …ὑποψιαζόμεθα ἀκόμη περισσότερο τὴν τόση  τους μανία.
Ἡ (πρό) ναζιστική Ἀμερική τῶν Ἑβραίων;44

Δὲν εἶναι τυχαία καὶ ἔχει, σαφῶς νὰ κάνῃ, μὲ συντονισμένη προσπάθεια ὁριστικῆς ἀποκοπῆς τῆς ἀνθρωπότητος ἀπὸ τὰ ἀρχέγονά της σύμβολα, διότι αὐτοὶ ποὺ ἐλέγχουν τὴν πληροφορία κάτι φοβοῦνται.
Καὶ τὸ ἀποδεικνύουν διαρκῶς. Ὅταν φοβοῦνται κάτι, βγάζουν …ἀπαγορευτικά!!!

Ἄλλως τέ… Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀποκοποῦμε, ἀλλὰ στὶς μασσωνικές τους στοὲς μποροῦν νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν.
ΚΑΙ ΕΔΩ

Νά καταπιαστῶ μήπως μέ τόν σταυρό; Εἰδικῶς μέ τόν ἰσοσκελή;;   Μίαν φωτογραφία μόνον γιὰ νὰ σᾶς ἀποδείξω πόσο μακριὰ νυκτωμένοι παραμένουμε:
Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα;6
Ἄς μὴν χαίρονται λοιπὸν κάποιοι γιὰ τὸ συγκεκριμένον σύμβολον! Κι αὐτὸ ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες καὶ ὀφείλουμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβολίζει, κι ὄχι νὰ ἀναπαράγουμε ἀκρίτως κάθε ἀνοησία ἤ ἀλλοίωσιν. 
Νά δοῦμε ὅμως λίγο καί τόν Μαίανδρον; 
Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 8
ΠΟΙΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ; ΕΔΩ
Τί νά σημαίνῃ; Τί νά σημαίνῃ;
Ἄν τε καλέ… ΓΙὰ νὰ τὸ δοῦμε κι ἀπὸ πιὸ κοντά:Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 8
Ποιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 2Δυστυχῶς, κατὰ καιροὺς ἔχουν περάσει πάρα πολλοὶ ἀπὸ τὸν τόπο ὥς κατακτητές. Ἔκλεψαν, ἀλλοίωσαν, καπηλεύθησαν… Χρησιμοποίησαν σύμβολα πανάρχαια πρὸς ἴδιον ὄφελος, πιστεύοντας πὼς ἀπὸ μόνα τους τὰ σύμβολα θὰ τοὺς ἀποκαλύψουν μυστικὰ πανάρχαια καὶ πρὸ ἀνθρώπινα. Δυστυχῶς τους… Ὄχι μόνον δὲν ἀνεκάλυψαν αὐτὰ ποὺ  ἀναζητοῦσαν. Ὄχι μόνον κόλλησαν στὴν ἀπουσία κατανοήσεως στοιχειωδῶν ἀληθειῶν.. Ἀλλὰ διαστρέβλωσαν καὶ τὴν ἀλήθεια ποὺ ἀπεικόνιζαν αὐτὰ τὰ σύμβολα. Τέτοια εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ  ἀριστερόστροφος τετραγάμμα: 
Καὶ ἡ δεξιόστροφος τετραγάμμα:ΕΔΩΠοιά ναζιστικά (κι ὄχι μόνον) σύμβολα; 5
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ....

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ...ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ