Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Ἡ κομμουνιστικὴ φυλὴ .

Ὁ κομμουνισμὸς καὶ τὸ παιδομάζωμα
Ἡ κομμουνιστικὴ φυλὴ ζῇ ἀληθινῶς εἰς μίαν τερατώδη ζωὴν καὶ πραγματικῶς μεταφυσικήν. Ὁ κομμουνιστής, ὅς τις ἔχει ὑποστῆ τινα διαφοροποίησιν, δὲν βλέπει καὶ δὲν ἀκούει καὶ δὲν μελετᾷ ὅπως οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι. Ἔχει ὑπολογισθῆ ὅτι ἦσαν 120.000 οἱ ἄοπλοι καὶ ἀθῷοι ἄνθρωποι, οἵ τινες ἐσφάγησαν ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὰς τῆς Ἑλλάδος· ἀπὸ τὰ ἔτη τῆς κατοχῆς μέχρι σήμερον.
Οἱ ἄοπλοι καὶ ἀθῷοι ἄνθρωποι ἦσαν ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ παιδία καὶ βρέφη. Ἐσφάγησαν, διότι ἐπέμειναν νὰ εἶναι Ἕλληνες, χωρὶς νὰ ὑποστῶσίν τινα διαφοροποίησιν. Ἂν δὲν ἦτο ὁ Ronald Scobie καὶ ἂν δὲν ἦτο ἡ Ἀμερικὴ νὰ ἐξοπλίσῃ 150.000 Ἕλληνας, τὰ θύματα θὰ ἦσαν ἑκατομμύρια.
Ὁ Ἄρης Βελουχιώτης εἶχεν διακηρύξει αὐτὸ ἀφελέστατα: «εἶναι 7.500.000 Ἕλληνες καὶ θὰ ἀπομείνωσιν 3.000.000 Ἕλληνες». Οἱοσδήποτε ἀληθινὸς κομμουνιστὴς εὑρίσκει σήμερον λογικὴν καὶ φρόνιμον τὴν σκέψιν τοῦ ἀνθρωποφάγου τούτου. Εἷς ποιητὴς τοῦ κόμματος ἐξέδωκεν ἐν Ἠπείρῳ ἕνα τόμον ποιημάτων ἐν τῷ ὁποίῳ ἐξυμνεῖ καὶ θαυμάζει τὸν Ἄρην Βελουχιώτην. Εἷς ἄλλος ἐξέδωκεν ἐν Λέσβῳ ἕνα τόμον ἐν τῷ ὁποίῳ ἀποχαυνοῦται ἀπὸ τὴν μεγαλοπρέπειαν τοῦ Δεκεμβριανοῦ ἀνθρωποσφαγείου τῶν ἀόπλων Ἀθηναίων. Εἷς τρίτος ἀλήτης τῆς λογοτεχνίας ἔγραψεν τὸ ἑξῆς βιβλίον: «τὸν μέγαν Δεκέμβριον…».
 Εἶναι τρελλοὶ οἱ ἄνθρωποι οὗτοι; Οὐχί. Εἶναι ἁπλῶς κομμουνισταί. Ἔχουσιν ὑποστῆ τινα διαφοροποίησιν καὶ ἀνήκουσιν πλέον εἰς τὴν νέαν φυλήν.
Εὐστράτιος Μυριβήλης
Tasos Paterakis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ