Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΔευτέρα 15 Απριλίου 2019

ΤΑ ΒΔΕΛΥΡΑ ΓΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΤΑΡΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.
Ό  έλεγχος τού καιρού από τά ερπετοειδή όντα  έχει ώς απώτερο σκοπό νά μάς κρύψει τόν ήλιο τού  οποίου όχι μόνο δεν αντέχουν τήν ακτινοβολία του , αλλά καί μισούν όπως μισούν τόν  ηλιακό άνθρωπο  πού έχει μέσα του τό πύρ τής ψυχής .  Παρ΄όλη τήν γνώση τους καί τήν τεχνολογία  πού κατέχουν , δέν κατάφεραν  ακόμα  νά νικήσουν τίς ουράνιες δυνάμεις . Αλλά εξελίσσονται καί  έχουν μειώσει αισθητά τίς ηλιόλουστες ημέρες. 


Γιά τόν ίδιο λόγο έχουν καταφέρει νά επιβάλουν τά γυαλιά ηλίου καί ακόμη χειρότερα τά γυαλιά εκείνα πού διαθέτουν φίλτρο κατά τών υπεριωδών ακτίνων  αυτού ,  καί δέν αφήνουν το φώς  νά περάσει  μέσω τών οφθαλμών στόν θάλαμο τού εγκεφάλου καί νά διεγείρει τήν επίφυση καί  κατ΄ επέκταση νά αποδυναμωθεί  ή ενίσχυση της σερατονίνης πού είναι ή ορμόνη τής χαράς καί τής ευεξίας στόν  άνθρωπο τού φωτός.

Στίς  πανάρχαιες εποχές τής ιστορίας  , όταν πυκνά σύννεφα σκέπαζαν τήν γή, πάνω στόν πλανήτη ζούσε ή φυλή τών Γιγάντων καί Τιτάνων. Παιδιά τής Γαίας καί τών Υδάτων. Όλοι γεννήματα τών Ωκεανών, τών ποταμών , τών λιμνών καί  τών πηγών. Ή σύσταση καί υπόσταση τού DNA  τους είχε σχηματισθεί από   τά υγρά καί στερεά λύματα καί τά αιθερικά αποποιήματα , δηλαδή από χώμα καί νερό .


Βδελύγματα, τρωγλοδύτες , μιαροί καί  απεχθείς , πρώην κεκροπίθηκες , γεννήματα τών υπολειμμάτων  τών Τιτάνων καί Γιγάντων, Ατλάντων καί  Λεμουρίων, τής χαοτικής περιόδου είναι ή φυλή τών Εβραίων.  Αυτοί, δραπέτευσαν από τά βουνά τής Χαρράν,  οί τού  οίκου Αβραάμ  καί  Ιακώβ, ώς απόγονοι  τών  είς τάς στέππας  τής Μογγολίας , τής Ρωσσίας καί  τίς ερήμους τής Εγγύς Ανατολής  περιπλανηθέντων Ατλάντων καί   Λεμουρίων.  Δηλαδή εκείνων πού διασώθηκαν από τόν κατακλυσμό  καί  τής βυθίσεως τής Ατλαντίδος. 
Τιτάνες καί Γίγαντες έκ τών Ταρτάρων πού ερρίφθησαν από τόν Δία, έπλασαν τό χάλκινο γένος τών άφρονων τού Ιαπετού καί γενάρχου τών Ατλάντων.

Έξ  αυτών προέρχονται  οί Εβραίοι τού οίκου Ιακώβ  , τους οποίους μιαρά γένη καί βδελύγματα   τούς αποκαλούν οί  υιοί Ισραήλ  πού ήταν Αιγύπτιοι { ΙΣ  >ΙΣΙΣ – ΡΑ> ΘΕΟΣ – ΗΛ> ΗΛΙΟΣ} >  καί οί  Ιουδαίοι  {Αιγαιοκρήτες  Κρόνιοι  πού προσκυνούσαν τόν Βάλλ καί τήν Αστάρτη}  . Καί οί τρείς μαζί συγχωνεύθηκαν σέ μιά φυλή.
{Ψαλ.135-4 Διότι τόν Ιακώβ εξέλεξεν είς εαυτόν ό Κύριος, τόν δε Ισραήλ είς θησαυρόν αυτού…..
Ή απόδοση τών χαρακτηρισμών  ώς βδέλυγμοι καί απεχθείς  στούς γόνους  τού Ιακώβ  από τούς  Αιγύτιους  έγινε διότι αυτοί γνώριζαν τά  υποχθόνια αυτά όντα πού βγήκαν από τά βάθυ τών σπηλαίων  {διά βιολογικής  ή καί αιθερικής  μεταπλάσεως}  
Στήν Παλαιά Διαθήκη  καί συγκεκριμένα στό   Α΄ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ  ΙΔ’ 11, διαβάζουμε : «…καὶ λέγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι• ἰδοὺ Ἑβραῖοι ἐκπορεύονται ἐκ τῶν τρωγλῶν αὐτῶν, οὗ ἐκρύβησαν ἐκεῖ.» Για τον λόγο λοιπόν ότι ήτο οί εβραίοι μιαροί τρωγλωδίτες  οί  Ιουδαίοι και Ισραηλίτες  τούς είχαν δούλους . 
{Δευτερονόμιο ΙΕ’ 12 «Ἐὰν δὲ πραθῇ σοι ὁ ἀδελφός σου ὁ Ἑβραῖος ἢ Ἑβραία, δουλεύσει σοι ἓξ ἔτη, καὶ τῷ ἑβδόμῳ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ.» < Εάν ο αδελφός σου, Εβραίος η Εβραία, πωληθή εις σε ένεκα των οικονομικών του αναγκών ως δούλος, επί εξ έτη θα σε δουλεύση. Κατά το έβδομον έτος θα αποστείλης αυτόν ελεύθερον.>
… Δευτερονόμιο ΙΕ’ 15¨¨ καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐλυτρώσατό σε Κύριος ὁ Θεός σου ἐκεῖθεν·» < Να ενθυμηθής δέ, ότι και συ υπήρξες δούλος εις την χώραν της Αιγύπτου και σε ηλευθέρωσεν ο Κυριος από εκεί.>
Δευτερονόμιο ΙΕ’  «ἐὰν δὲ λέγῃ πρός σε, οὐκ ἐξελεύσομαι ἀπὸ σοῦ, ὅτι ἠγάπηκέ σε καὶ τὴν οἰκίαν σου…   λήψῃ τὸ ὀπήτιον, καὶ τρυπήσεις τὸ ὠτίον αὐτοῦ » < Εάν όμως ο δούλος αυτός σου είπη, δεν θα φύγω από σέ, διότι έχω αγαπήσει και σε και την οικογένειάν σου… θα λάβης το τρυπητήρι, θα τρυπήσης το αυτί του  >…
Στούς προγόνους λοιπόν τών Ατλάντων καί Λεμουρίων {=τών εβραίων}  ό πλάσας αυτούς Ουρανός , υιός τού Χάους {=θεός}. Απαγόρευε νά τρώγουν καρπό από τό δένδρο τής  γνώσεως. {ΓΕΝ. Β΄17}   Δηλαδή τούς απαγόρευε νά έχουν ΝΟΗΣΗ , τήν δυνατότητα διάπλασης ΛΟΓΟΥ.
 Πλασμένοι από χώμα καί  νερό οί τού Χάλκινου γένους οί  τού Ουρανού Ιαπετικοί  στερούμενοι τού θείου πυρός ,{ δηλαδή τής ψυχής }, τό οποίον ό Θεός εστέρησε  έκ τού είς τόν Τάρταρον ριφθέντος κακοποιού καί αμαρτωλού χάλκινου γένους καί όπου ό Προμηθέας ,ό υιός τού πλαστού γένους τού Ιαπετού  απεπειράθει ανεπιτυχώς νά κλέψει από τόν Δία γιά νά τούς τό δώσει.
  «…εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα    
230 ἄλλοισιν ἄλλα, καὶ διεστοιχίζετο
ἀρχήν, βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον
οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος
τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον.
καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ.
235 ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽· ἐξελυσάμην βροτοὺς
τὸ μὴ διαρραισθέντας εἰς Ἅιδου μολεῖν.»
  «Ευθύς που κάθησε στον πατρικό του θρόνο
κι αμέσως στους θεούς τιμές να ορίζει αρχίζει
άλλες και στον καθένα και να τους μοιράζει
με τάξη την αρχή, χωρίς όμως καθόλου
για τους ανθρώπους να γνοιαστεί, μα είχε στο νου του
να τους ξοντώσει ολότελα κι άλλους να σπείρει.
Σ᾽ αυτά δε βρέθηκε κανείς ν᾽ αντιμιλήσει,
μα εγώ μονάχα ετόλμησα, και τους ανθρώπους
έσωσα να μην κατεβούν στον Άδη στάχτη.»
                                        ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ


Μέ  τούς Εβραίους  συγγενέυουν φυλετικά καί εθνικά  οί Αγγλωσάξωνες . Δηλαδή , Άγγλοι, Γερμανοί, Μοσχοβίτες, Δανοί, Γάλλοι, Σκανδιναυοί, καί  Ιρλανδοί , διότι έχουν κοινούς προγόνους τούς Σκύθες. τής οικογένειας τών Λυγκών, δηλαδή ανθρωπομορφοποιηθέντες  πίθηκοι  τού γένους τών κερκοπιθήκων.  
Δηλαδή. Οί υποχθόνιοι δρακονιανοί ξεκίνησαν τήν επί τής Γής έμφάνισή τους από τήν Σκυθία, τήν σημερινή Ρωσσία.  Από τόν Αρκτικό ωκεανό έως τόν Καύκασο καί τόν Εύξεινο Πόντο έκαναν τίς επιδρομές τους από πύλες - περάσματα επί τής χθονός. Οί ερπετοειδείς αυτοί υποχθόνιοι αναμίχθησαν μέ τούς βάρβαρους λαούς καί προέκυψαν τά ανθρωποερπετικά όντα .  Ήταν οί  διασωθέντες οί είς  τά όρη τής Μηδίας εξόριστοι από τούς Ασσύριους  εβραίοι , καί αναμείχθησαν μέ τούς ανθρωπομορφοποιηθέντες κεκροπίθηκες , τών κατά τήν προϊστορική περίοδο Λυγκών, Σκολότων, Αυχατών καί  Σαυροματών ονομαζομένων, τήν δέ πρωτοϊστορικήν  περίοδο Σκυθών νομιζομένων, τήν μεταχριστιανική Χαζάρων ονομασθέντων, τήν μεταβυζαντινή  Εσκεναζύμ καί  ακολούθως  «Εβραίων τής Ανατολής καί Κεντροδυτικής Ευρώπης»

{στοιχεία από τά βιβλία τού Ι. Φουράκη , τήν εκγυκλοπαίδια τού Ηλίου , καί τό Διαδίκτυο.}

 ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

5 σχόλια:

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ