Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΜΦΙΠΟΛΗ 1916 Α' Π.Π. : ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ, ΣΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ. ΣΚΕΨΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ...ΣΥΜΜΑΧΟΙ !
A 6th Century BC bowl, known as a kothon, found by British troops whilst digging trenches as part of the 'Birdcage Line' defences at Aivasli near Salonika during 1916. During the First World War the bowl was displayed in the British Salonika Force Museum and is now in the British Museum (reference number: 1919,1119.71)


Ένα 6ο κύπελλο π.Χ. αιώνα, γνωστό ως Κόθων , βρέθηκε από τα βρετανικά στρατεύματα ενώ σκάβουν χαρακώματα, ως μέρος της άμυνας του «Birdcage Γραμμή» στο Aivasli κοντά Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 1916 Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το κύπελλο είχε εμφανιστεί στο Βρετανικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Force και είναι τώρα στο Βρετανικό Μουσείο (αριθμός αναφοράς: 1919,1119.71)

Gold and bronze ornaments from a 6th - 8th Century BC grave at Aivasil near Salonika, found by Brityish troops while digging trenches that formed part of the 'Birdcage Line' defences. During the First World War this material was displayed in the British Salonika Force Museum and is now in the British Museum.


Χρυσά και χάλκινα κοσμήματα από ένα έκτο με όγδοο π.Χ. αιώνα τάφο σε Aivasil κοντά στην Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από Brityish στρατεύματα ενώ σκάβουν χαρακώματα, που αποτελούσε μέρος της άμυνας του «Birdcage Γραμμή». Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το υλικό αυτό εμφανίζεται στο Βρετανικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Force και είναι τώρα στο Βρετανικό Μουσείο.
A 6th Century BC bowl, known as a kothon, found by British troops whilst digging trenches as part of the 'Birdcage Line' defences at Aivasli near Salonika during 1916. During the First World War the bowl was displayed in the British Salonika Force Museum and is now in the British Museum (reference number: 1919,1119.71)


Ένα κύπελλο του 6ου π.Χ. αιώνα, γνωστό ως kothon, βρέθηκε από τα βρετανικά στρατεύματα ενώ σκάβουν χαρακώματα, ως μέρος της άμυνας του «Birdcage Γραμμή» στο Aivasli κοντά Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 1916 Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το κύπελλο είχε εμφανιστεί στο Βρετανικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Force και είναι τώρα στο Βρετανικό Μουσείο (αριθμός αναφοράς: 1919,1119.71)

Neolithic pottery sherds found by British troops whilst digging trenches as part of the 'Birdcage Line' defences at Lete north of Salonika during 1916. During the First World War this material was part of the British Salonika Force Museum and is now in the British Museum.


Νεολιθικά όστρακα που βρέθηκαν από τα βρετανικά στρατεύματα ενώ σκάβουν χαρακώματα, ως μέρος της άμυνας του «Birdcage γραμμή 'σε Λητή βόρεια της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του 1916 Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το υλικό αυτό ήταν μέρος της Βρετανικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Force και είναι τώρα στο Βρετανικό Μουσείο.


Pottery sherds dating from the Late Helladic, Neolithic and Bronze Age found by British troops at Kalamaria near Salonika during 1916. During the First World War this material was housed in the British Salonika Force Museum and is now in the British Museum.


Όστρακα, που χρονολογούνται από την Υστεροελλαδική, Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού βρέθηκαν από βρετανούς στρατιώτες στην Καλαμαριά κοντά Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια 1916 Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το υλικό αυτό στεγαζόταν στο Βρετανικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Force και είναι τώρα στο Βρετανικό Μουσείο.Bronze Age pottery sherds found by British troops at Kalamaria near Salonika during 1916. During the First World War this material was housed in the British Salonika Force Museum and is now in the British Museum.
Εποχή του Χαλκού όστρακα που βρέθηκαν από τα βρετανικά στρατεύματα στην Καλαμαριά κοντά Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια 1916 Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το υλικό αυτό στεγαζόταν στο Βρετανικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Force και είναι τώρα στο Βρετανικό Μουσείο 
 Lieutenant Commander Ernest Gardiner R.N.V.R. reconstructing broken pottery in the White Tower, Salonika 1916. At this time the White Tower was used to house the British Salonika Force archaeological collection. In peace time Gardiner had been Director of the British School at Athens (1887-1895) and Professor of Archaeology at the University of London (1896-1902).


Ο Πλωτάρχης Ernest Gardiner R.N.V.R. ανακατασκευάζει σπασμένα αγγεία στο Λευκό Πύργο, Θεσσαλονίκη 1916. Εκείνη την εποχή ο Λευκός Πύργος χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει τη συλλογή αρχαιολογικών British Salonika Force. Σε καιρό ειρήνης ο Gardiner ήταν διευθυντής της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα (1887-1895) και καθηγητής της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (1896-1902). ( Ελλάς  Αιώνιον:  Άρα και αυτό είχε την τύχη των υπολοίπων…

Καλά η αποστολή τους δεν ήταν να πολεμήσουν, σε έναν πόλεμο που αυτοί τον δημιούργησαν; Εδώ φαίνεται οργανωμένη αποστολή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και μάλιστα με την δημιουργία πρόχειρου Μουσείου στον Λευκό Πύργο ! Άλλωστε η επιλογή του καθηγητή που είχε 18 χρόνια στην Ελλάδα δεν ήταν τυχαία...( Ά, ρε Βενιζέλε, ολετήρα της Ελλάδος, γι΄αυτό επέλεξες την Σαλονίκη για το πραξικόπημά σου που επέφερε και τον διχασμό του Έθνους; Για να κάνουν άνετα το πλιάτσικό τους τα εγγλεζάκια !  Έ, τι να κάνουμε τους ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΠΟΛΛΑ ...ο Μπενί Σελόν )
An ancient marble memorial plaque praising the virtues of Manius Salarius Sabinus for his benefactions. He is recorded as having sold grain at low prices during times of famine and suppling the Roman Army with provisions at cheap rates. The plaque was discovered by the 8th Battalion, Royal Scots Fusiliers whilst digging trenches on part of the Birdcage Line defences between the villages of Aivatli and Laina (ancient Lete), April 1916.
Μια αρχαία μαρμάρινη αναμνηστική πλάκα που υμνούσαν τις αρετές της Μάνιος Salarius Sabinus για τις ευεργεσίες του. Έχει καταγραφεί ως έχουν πωληθεί σιτηρών σε χαμηλές τιμές σε περιόδους λιμού και προμηθεύουν το ρωμαϊκό στρατό με τις διατάξεις σε φθηνές τιμές. Η πλάκα ανακαλύφθηκε από τον 8ο τάγμα, Royal Scots Fusiliers ενώ σκάβουν χαρακώματα για μέρος των άμυνες Birdcage γραμμή ανάμεσα στα χωριά Aivatli και Λαϊνά (αρχαία Λητή), Απρίλιος 1916.
( Ελλάς Αιώνιον : Αυτή η επιγραφή την γλύτωσε! Είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Πιθανώς επειδή είναι της ρωμαϊκής περιόδου ή ίσως επειδή την ανεκάλυψαν Σκωτσέζοι...)   Officers of the 2nd King’s Shropshire Light Infantry with skulls excavated during the construction of trenches and dugouts at the ancient Greek site of Amphipolis, 1916.
Αξιωματικοί από το 2ο βασίλειο Shropshire ελαφρύ πεζικό με κρανία από ανασκαφή κατά τη διάρκεια της κατασκευής των τάφρων και πιρόγες στην αρχαία Ελληνική περιοχή της Αμφίπολης, 1916.
( Ελλάς Αιώνιον
 Καλά αυτά τα οστά που τα βρήκαν; Εδώ γίνεται λόγος για την περιοχή της Αμφίπολης. Και αν δούμε σε άλλη  φωτό φαίνεται να τα συλλέγουν από τον λόφο όπου βρίσκεται ο τύμβος-Μαυσωλείο :

Πάνω δεξιά στην προηγούμενη φωτό,  φαίνεται κάποιο αγγείο, μέρος κι' αυτό από το πλιάτσικο...) 

φωτό και σχετικές πληροφορίες από : MINISTRY OF INFORMATION FIRST WORLD WAR OFFICIAL COLLECTION
ΕΛΛΑΣ ΑΙΩΝΙΟΝ

1 σχόλιο:

  1. ΑΓΓΛΟΙ, ΓΑΛΛΟΙ, ΠΡΤΟΓΑΛΟΙ, ΓΕΡΜΑΝΟΙ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΡΩΣΣΟΙ, ΟΛΟΙ ΤΑ ΙΔΙΑ... ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΑΝΑ ΤΟΥΣΑΙΩΝΕΣ !

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ