Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Τό 1918 ηττήθη ό Ευρωπαϊκός Πολιτισμός καί εθριάμβευσε ό Αλλογενής Διεθνής Εβραίος Τραπεζίτης!...Τό 1939 ήτο ό τελευταίος σπασμός καί ή τελευταία αντίδρασις τού Ευρωπαϊκού Πολιτισμού καί ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ '45 ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΗΤΟ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!

Από το 1918 η Ελλάς είχε μίαν στάσιν εχθρικήν προς την Ιταλίαν, γεγονός που της στοίχησε στην Μικρασία! Ολα αυτά προ του φασιστικού καθεστώτος! Η στάσις αυτή ητο πολλαπλώς λάθος και κυρίως από την θεμελιώδη σκοπιά του Πολιτισμού.
Εχομε εξηγήσει ότι τα έθνη υπάρχουν μόνον και έχουν αξίαν και σημασίαν ως δομικοί λίθοι ενός Πολιτισμού! Εκτός του Πολιτισμού τα έθνη μεταμορφώνονται εις σύνολον φελλάχων ( : όρος της Φιλοσοφίας της Ιστορίας) χωρίς ιστορία και προοπτική! Παράδειγμα πολέμου κακώς γενομένου και ενδο-πολιτιστικού ήτο η σύγκρουσις Κίνας-Ιαπωνίας. Ητο καθαρόν από πλευράς αναλύσεως της Ιστορίας ότι είχε έλθει η στιγμή να συνενώση εκ νέου τον Σινικόν Πολιτισμόν η Ιαπωνία και κάθε αντίστασις μόνον κακόν θα έφερνε, όπως η αντίδρασις των Αθηναίων κατά της Μακεδονικής ηγεμονίας!
Ούτως, εντός των πλαισίων του Ελληνικού-Αναγεννησιακού-Ευρωπαϊκού-Δυτικού Πολιτισμού αναμφισβητήτως από την εποχήν της Αναγεννήσεως πρωταθλητής ήτο η Ιταλία, πράγμα που συνεχίζεται έως της σήμερον φθινόντως, και όχι η Ελλάς, η οποία ακόμη αγωνίζεται να ενταχθή μέσα σε αυτόν τον Πολιτισμόν λόγω της αντιδράσεως της εκκλησίας και γενικώτερον καθώς εως το 1821 ζούσε σε έναν άλλον Πολιτισμόν, στην Ανατολική χριστιανική κουλτούρα! Ο Μουσσολίνι έδειξε ότι είχε συναίσθησιν αυτής της συνεχείας του Πολιτισμού, κι όποιος πηγαίνει στα Δωδεκάνησα βλέπει την αρχιτεκτονική κληρονομιά που άφησε! Επομένως η Ελλάς ώφειλε να είναι στερεά συνενωμένη (με κάποιον τρόπον) με την Ιταλίαν δοθέντος μάλιστα ότι μας ενώνει (α) κοινή γεωπολιτική τύχη και (β) ο πληθυσμός της Μεγάλης Ελλάδος και της Σικελίας είναι καθαρά ελληνικός, τόσον βιολογικώς, στο DNA, όσον και στον λαϊκόν πολιτισμόν και στους τρόπους, και βεβαίως και ο υπόλοιπος πληθυσμός της Ιταλίας δεν διαφέρει πολύ από εμάς! Αντιθέτως, μέγα χάσμα μάς χωρίζει από την Αγγλία, τόσον ψυχικόν και νοητικόν, όσον και γεωπολιτικόν, ομοίως και από τις εξωτερικότερες δυνάμεις του Πολιτισμού, την Ρωσσία και τις ΗΠΑ, των οποίων η κουλτούρα μας είναι ακατανόητη!
Εξετάζοντες τώρα ποίον θα ήτο το καλώς έχειν του Ελληνικού-Αναγεννησιακού-Δυτικού Πολιτισμού, αυτό αναμφιβόλως θα εξυπηρετείτο άριστα με ένα Ιταλικόν Impero, εφ' όσον μάλιαστα απέτυχον οι δύο προσπάθειες της Γαλλίας να επιβληθή (με τον Λουδοβίκο 14ον και τον Βοναπάρτη). Θα ήτο απείρως προτιμώτερον από να πέση ο Πολιτισμός στα νύχια των εξωτερικοτέρων δυνάμεων και δή της Ρωσσίας που μάλιστα μόνον ένα μικρόν τμήμα της μετέχει στον Ευρωπαϊκόν Πολιτισμόν! Ακόμη χειρότερα, τρισχειρότερα θα ελέγαμε όπου εκινδύνευε ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός να ευρεθή υπό τον έλεγχον του Διεθνούς Τραπεζίτου (πράγμα που δεν το απέφυγε τελικώς), ο οποίος είναι Αλλοπολιτιστικός, Αλλογενής, καθώς ο Εβραϊσμός αποτελεί τμήμα του αρχαίου απολιθωμένου Συριακού Πολιτισμού!
Εχοντες αυτά υπ' όψιν λύνωμε και το ζήτημα της «κατακτήσεως»! Η κατάκτησις της Κίνας από την Ιαπωνίαν, διόλου κατάκτησις δεν ήτο αλλά η φυσική συνένωσις του Σινικού πολιτισμού, όπως η συνένωσις του Ελληνικού Πολιτισμού (α) από την Αθήνα, (β) από τους Μακεδόνες και (γ) από τους Ρωμαίους και παρ' ολίγον να επακολουθούσε και άλλη από την Γαλατίαν. Οπότε, η συνένωσις της Ιταλίας και της Ελλάδος είναι το Ιστορικώς ευκταίον και διόλου δεν θάναι καστάκτησις οψέποτε γίνει, είτε από την επέμβασιν της Ιταλίας, είτε από την επέμβασιν της, είτε από τρίτην δύναμιν!
------------------
2) Η ΟΜΙΛΙΑ
Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΕΙ ΩΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΗΤΟ ΕΝΑΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ολόκληρος η ομιλία είναι μία επιχειρηματολογία περί της ορθής ή όχι αποφάσεως του ΟΧΙ. Η επιχειρηματολογία Μεταξά είναι καθ' όλα ορθή εφ' όσον επρόκειτο, όπως το εφαντάζετο αυτός, ως ένας πόλεμος κοινός, όπως όλοι οι άλλοι γνωστοί μας, πόλεμος κατακτητικών βλέψεων, μεγαλείου, συμφερόντων, δούναι και λαβείν! Υπ' αυτήν την άποψιν η επιχειρηματολογία Μεταξά είναι άψογος! Εκθέτει με αξκρίβειαν τα προηγηθέντα! Σε έναν τέτοιον πόλεμον το να εικάσης ποιός θα είναι ο νικητής ώστε να ευρεθής στο στρατόπεδόν του είναι θεμελιώδες! Αυτό το φροντίζει ο Μεταξάς και με την στρατιωτήν ιδιοφυΐαν του αντιλαμβάνεται ορθώς τα πράγματα και λέγει «οι Γερμανοί δεν θα νικήσουν. Δεν μπορεί να νικήσουν. Υπάρχουν πολλά εμπόδια.»! Πολύ σωστά! Υπέροχη διαπίστωσις, τον συγχαίρω θερμώς: «Τέλος διά την Γερμανίαν η νίκη θα ήτο εν πάση περιπτώσει δυνατή μόνο με κοσμοκρατορίαν. Αλλ’ η κοσμοκρατορία διά την Γερμανίαν κατέστη οριστικά αδύνατος στην Δουνκέρκη.» Επομένως πού έγκειται το λάθος;;
Αυτό που ακυρώνει τα πάντα είναι ότι ο πόλεμος αυτός ΔΕΝ ήτο ένας πόλεμος κοινός, συνήθης, όπως όλοι οι άλλοι! Οπως έχομε γράψει:
Στις ΗΠΑ όλοι οι πόλεμοι κρίνονται, επικρίνονται, δημιουργούν αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις! Αντιθέτως, ο λεγόμενος Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσταται υπεράνω και της παραμικρής κριτικής ή συζητήσεως! Ενα μαύρο φίδι τρώει όποιον και κατ' ελάχιστον έστω αμφισβητήσει την επίσημον ιστοριογραφίαν! Ο Β΄ΠΠ διόλου δεν θεωρείται ως ένας πόλεμος την ανθρωπίνης ιστορίας όπως όλοι, ως ένας πόλεμος μεταξύ κατακτητικών δυνάμεων, συμφερόντων, λαών και εθνών! Αντιθέτως, έχει τυλιχθή με τον μανδύαν του Μεταφυσικού, του Θεολογικού, του Μυθολογικού! Είναι, ως λέγεται εξάλλου, "ο καλός πόλεμος", όπου ανεμετρήθησαν οι συμπαντικές δυνάμεις του Αγαθού και του Κακού! Του Θεού και του Σατανά! Οι Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν ήσαν οι Αρχάγγελοι του Καλού, οι εκπρόσωποι του Θεού! Αντιστρόφως, οι δυνάμεις του Άξονος ήσαν η προσωποποίησις του Κακού, του Σατανά, του Διαβόλου! Ιδιαιτέρως διαβολικός πρέπει να ήτο ο Μουσσολίνι αφού η λέξις Φασίστας αποτελεί πλέον δεινή και αισχρή ύβρι και κατηγορία που όποτε εκτοξεύεται φονεύει κυριολεκτικώς το θύμα της! Έχετε ιδή την Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που παρελαύνει με το πανώ: "Θάνατος στους Φασίστες"!
Το αποτέλεσμα του πολέμου θα τα άλλάζε όλα! Όπως έλεγε ο Στάλιν στον Μίλοβαν Τζίλας, όποιος κέρδιζε θα επέβαλε στον κατακτηθέντα το σύστημά του!
Να είμεθα συγκεκριμένοι: Το 1918 ηττήθη ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και εθριάμβευσε ο Αλλογενής Διεθνής Τραπεζίτης! Ποία ήτο η κυρία πράξις του Προέδρου Ουΐλσων;; Η ίδρυσις της Fed (Federal Reserve, της αντιστοίχου της Τραπέζης της Ελλάδος με το δικαίωμα κοπής νομίσματος) η οποία είναι ο πραγματικός κύριος των ΗΠΑ και ΔΕΝ είναι κρατική, αλλά ιδιωτική ανήκουσα στον όμιλον Ροτσίλδ και ΔΕΝ ελέγχεται από το Κογκρέσον (προσφάτως τροπολογία προβλέπουσα τον έλεγχον της Fed υπό του Κογκρέσου, εισαχθείσα υπό του τ. υποψηφίου προέδρου Ron Paul, κατεψηφίσθη!!)
Ο πόλεμος του 1939 ήτο ο τελευταίος σπασμός και η τελευταία αντίδρασις του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ '45 ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΗΤΟ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ!
ΕΠΟΜΕΝΩΣ, κατά λογικήν ακολουθίαν, ΔΕΝ νοείται ένας λαός και ένας ηγέτης να εσκέπτοντο χρησιμοθηρικά, όπως στους άλλους τους κοινούς πολέμους, ποίον ήτο το υλικόν συμφέρον της χώρας, η εδαφική της ακεραιότης ή ποίος λογικά θα ήτο ο νικητής του πολέμου και τί θα εγίνετο μεταπολεμικώς! Η μοναδική ορθή απόφασις που θα έπρεπε να πρυτανεύη θα ήτο: ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΩΜΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ! Εν άλλαις λέξεσιν η απόφασις ώφειλε να είναι ΗΘΙΚΗ και όχι χρησομοθηρική!
Με τον Ευρωπαϊκόν Πολιτισμόν ΝΕΚΡΟΝ πλέον δεν είσαι Ελλην, Φελλάχος είσαι και η χώρα σου μόνον ελεύθερη δεν είναι αλλά είναι υπό την επικυριαρχίαν του Αλλογενούς Εξουσιαστού! Αυτού που τώρα σου φυτεύει τους Μωαμεθανούς Εποίκους! Τώρα χάνεις τα πάντα! Επομένως είναι ρηχή η επιχειρηματολογία γιά την Πρέβεζα ή την Καβάλα ή γιά τα Δωδεκάνησα! Ανιστόρητοι και οι Επτανήσιοι που ομιλούν γιά «Ιταλική κατοχή»: Πότε τα Επτάνησα θα συμμετείχον πιό πολύ στον Ευρωπαϊκόν Πολιτισμόν, τότε που θα εγίνοντο μία κανονική επαρχία της Ιταλίας όπως όλες ή τώρα που «απελευθερώθηκαν»;; Δείτε τα σήμερα, φελλαχοποιημένα πλήρως! Η Ζάκυνθος, η πιό πολιτισμένη όλων, τώρα φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα των ξένων εφημερίδων (δείτε π.χ. την Daily Mail) ως κέντρον ανομίας, ναρκωτικών και δικτύων πορνείας!
ΑΥΤΟ ΗΤΟ ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ: ΗΤΟ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΗΔΗ ΚΑΙΡΙΩΣ ΤΡΩΘΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ! Και αυτό διέφυγε από τις σκέψεις του Μεταξά και του ακροατηρίου του!! 

ΠΗΓΗ 
Διαβάστε καί ΕΔΩ

1 σχόλιο:

 1. «ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  του Γ. Παπανδρέου

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Αριθ. Εμπ. Πρωτ. 1010

  Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1965

  Προς τους Γενικούς Επιθεωρητάς Μέσης Εκπαιδεύσεως

  Πανταχόθεν καταγγέλεται ότι η Κομμουνιστική Νεολαία Λαμπράκη καταβάλλει μεγάλας προσπάθειας προσεταιρισμού μαθητών των Γυμνασίων.

  Βεβαίως, εφ' όσον διεπιστώθη ποσοστόν 12% οπαδών της ΕΔΑ κατά τας τελευταίας εκλογάς, ευνόητον είναι ότι θα υπάρχουν και μαθηταί εμποτισμένοι από τας οικογενείας των με αριστεράν ιδεολογίαν.

  Και αυτούς βέβαια, κατά πρώτον λόγον, θα χρησιμοποεί η Κομμουνιστική προπαγάνδα προς προσυλητισμόν των Νέων.

  Εφιστώ διά τούτο και πάλιν την προσοχήν όλων των Καθηγητών των Γυμνασίων και τους καθιστώ υπεύθυνους διά πάσαν σχετικήν δραστηριότητα της Νεολαίας Λαμπράκη.

  Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

  Τούτο πρέπει να καταστή συνείδησις της Νέας Γενιάς.

  Ο εθνικός φρονηματισμός, καθώς και η ηθική και πολιτική αγωγή των μαθητών είναι η πρώτη αποστολή του Διδασκάλου. Και εις αυτήν οφείλουν να επιδοθούν.

  Τα δικά μας ιδανικά είναι τα ιδανικά του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Εθνική και Πολιτική) και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΓΑΠΗ και ΘΥΣΙΑ. Αυτά είναι τα ιδεώδη μας και μ' αυτά πρέπει να εμποτισθή η Νέα Γενεά, ΕΛΛΑΣ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αληθής Δημοκρατία.

  Πάσα εκτροπή πρέπει να κολάζεται αυστηρότατα. Κι αν συμβή να υπάρξουν διδάσκαλοι όχι ανήκοντες, αλλά και απλώς συμπαθούντες ή ανεχόμενοι την κομμουνιστικήν προπαγάνδαν δεν έχουν θέσιν εις την Εκπαίδευσιν.

  Οσοι πιστεύουν εις τα Ιδεώδη των τα υπερασπίζουν. Και την υπεράσπισιν των ιδανικών μας και την έμπνευσιν της Νέας Γενεάς, έχει αναθέσει η Ελληνική Δημοκρατία εις τον Εκπαιδευτικόν κόσμον.

  Γνωρίζω ότι έχουν μέχρι τούδε εκδοθή υπό του Υπουργείου Παιδείας, πολλαί σχετικαί εγκύκλιοι. Αλλά επεθύμουν, λόγω της μεγάλης σοβαρότητας του θέματος, να επικοινωνήσω και εγώ προσωπικώς μεθ' υμών.

  Παρακαλώ όπως εις το τέλος εκάστου μηνός υποβάλλητε (Υπουργείον Παιδείας - Γραφείον Υπουργού) εμπειστευτικώς σχετικήν έκθεσιν.

  Δεχθήτε και διαβιβάσατε προς άπαντας διδάσκοντας και διδασκομένους, τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου.

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

  Πρόέδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ