Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Το μεγαλύτερον κακόν που είναι δυνατόν να πάθη ένας άνθρωπος είναι να ξηρανθή η καρδία του και να εκπέση στην Αθεΐα ...

Η ΣΧΕΣΙ ΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ
=Να γνωρίζης ότι "οι Θεοί αποτελούν Ατομικότητας, αθανάτου φύσεως και τελείας ψυχικής συγκροτήσεως, και Προσωπικότητας διαθετούσας Ανωτάτης τάξεως Συνείδησιν και μεγίστης δυνάμεως Διάνοιαν" και ως τοιαύτες προσωπικότητες οφείλεις να Τους νοείς, να συναισθάνεσαι το μέγα διάστημα το οποίον σας χωρίζει παρότι είσαι ομοιούσιος αυτών και να τους αποδίδης Δόξα, Τιμή και Προσκύνησι.
=Να εννοείς ότι ο Κόσμος δεν είναι απρόσωπος μηχανή, αλλά έχει Σκοπόν και Λόγον και είναι έμψυχον θείον δημιούργημα εμποτιζόμενον όλον από την Ψυχή του Κόσμου. Χαρακτηριστικόν του Κόσμου είναι η πανταχού παρούσα Θεία Πρόνοια -«πάντα προνοίας μεστά», ποτέ μην το λησμονείς αυτό- και έφοροι της Θείας Προνοίας και επιμεληταί της ευρύθμου λειτουργίας του Κόσμου είναι οι Θεοί.
=Στο κόσμο που ζής υπάρχει το Αγαθόν και το Κακόν· δωρηταί των αγαθών είναι οι Θεοί, φορεύς των κακών είναι η Ελευθέρα Βούλησις των ανθρώπων, που έχουν προικισθή με αυτήν διά να είναι αυτόβουλες προσωπικότητες και να δύνανται να εξελίσσονται προς την Ανωτέρα Συνείδησι. Να πράττης το αγαθόν και να είσαι βέβαιος ότι κερδίζεις γενναίαν αντιμισθίαν εις τον Ουρανόν. Να είσαι βέβαιος διά την Θείαν Δικαιοσύνην και να γνωρίζης ότι το Κακόν δεν επιβιώνει διά πολύ παρότι οι Θείοι Κόσμοι το επιτρέπουν έως ένα σημείον στα πλαίσια της ελευθέρας βουλήσεως: «οψέ Θεών αλέουσι μύλοι, αλέουσι δε λεπτά».
=Να νοείς τους Θεούς ως Πατέρες και Διδασκάλους και φίλους σου και να γνωρίζης ότι έργον των Θεών είναι να φροντίζουν διά την πνευματική σου εξέλιξι και γιά την ευημερία σου, την υγεία σου και γιά την βιομέριμνά σου -ναί, το τονίζομε: φροντίζουν διά την βιομέριμνά σου. Οι Θεοί ζητούν ευκαιρίες και να τους το επιτρέπεις να σε βοηθούν και εσύ οφείλεις να επικοινωνής μαζί τους, να προσεύχεσαι, να συνομιλής, να ομολογής αυτό το οποίον σε απασχολεί και να τους ζητάς ό,τι επιθυμείς και αυτοί γνωρίζουν το πώς θα σε φροντίσουν. Οι Θεοί είναι το ασφαλές καταφύγιον του βίου, να τους έχεις πάντοτε συμπαραστάτες και οδηγούς.
=Να θεωρής ότι το μεγαλύτερον κακόν που είναι δυνατόν να πάθη ένας άνθρωπος είναι να ξηρανθή η καρδία του και να εκπέση στην Αθεΐα και σε όλες τις συνακόλουθες κακοδοξίες και να γνωρίζης ότι η αμφισβήτησις της Θείας Προνοίας είναι η μεγίστη πλάνη. «Συζείν Θεοίς», το μέγιστον αγαθόν και ο σκοπός του βίου κάθε εχέφρονος ανθρώπου.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ